Ktl-icon-tai-lieu

Khao Sát Hàm Số Ôn Thi Đại Học

Được đăng lên bởi taphihung-1992-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 445 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyên Đề Khảo Sát Hàm Số - Ôn Thi Đại Học

Trang 1

Sự đau khổ làm cho tâm hồn thêm nhẹ nhàng và thanh cao

I/Các Dạng Toán Liên Quan Đến Cực Trị

1
1
y  x3   m 1 x2  3 m  2  
3
3

1/Cho

a/Khảo sát hàm số khi m  2
b/Tìm m để đồ thị hàm số đạt cực trị tại hai điểm có hoành độ

x1, x2

2/Cho

sao cho

x1  2 x2 1

1
y  x3  mx2  mx  2
3

a/Khảo sát hàm số khi
b/Tìm

m

m 1

để đồ thị hàm số có hai cực trị

m
3/Cho y  x4  mx2  6 

x1, x2

thỏa

x1  x2  4

2

2

a/khảo sát hàm số khi

m để
ABOC

m2

A, B, C

sao cho tứ

A, B
I  0,3

đồng thời

b/Tìm

đồ thị hàm số có ba điểm cực trị

giác

là hình bình hành

4/Cho

y  x3  3 m 1 x2  3 m 1 x 1

a/Khảo sát khi
b/Tìm

m

m0

để đồ thị hàm số có hai điểm cực trị

đường thẳng nối hai điểm cực trị

5/Cho

đi qua

1
m
y  x3  mx2  x 
3
3

a/Khảo sát khi
b/Tìm

A, B

m

m 3

A, B
 : y  2 x

để đồ thị hàm số có hai điểm cực trị

nằm cùng phía đối với đường thẳng

Author: Ta Phi Hung
Phone: 0977380281
Address: taphihung.1992@gmail.com

sao cho

A, B

Chuyên Đề Khảo Sát Hàm Số - Ôn Thi Đại Học

Trang 2

Sự đau khổ làm cho tâm hồn thêm nhẹ nhàng và thanh cao

1
y  x3  x2  mx  m
3

6/Cho

a/Khảo sát khi m  1
b/Tìm m để hàm số có hai cực trị sao cho khoảng cách giữa hai
điểm cực trị bằng

2 15

II/Các Dạng Toán Liên Quan Đến Tiếp Tuyến

1
y  x3  x2  x 1
3

1/Cho

 C

a/Khảo sát

 với đồ thị  C  biết rằng giao
d : y  x 1 là trọng tâm của tam

b/Viết phương trình tiếp tuyến

 và
ABC với

điểm của
giác

đường thẳng

A 1;1

B  0;2 
 22 27
; 
 5 5

C
2/Cho

1
y  x3  2mx2   3m 1 x 1
3

a/Khảo sát khi

m 1

b/Viết phương trình tiếp tuyến

 Cm 

 Cm 

tại điểm có hoành độ

d : y  2x

cách đều các trục tọa



của

bằng 1
Tìm

m

để giao điểm của



và

độ

Author: Ta Phi Hung
Phone: 0977380281
Address: taphihung.1992@gmail.com

Chuyên Đề Khảo Sát Hàm Số - Ôn Thi Đại Học

Trang 3

Sự đau khổ làm cho tâm hồn thêm nhẹ nhàng và thanh cao

y

3/Cho

x2
x 1

 C

a/Khảo sát
b/Gọi

I

là giao điểm của hai đường tiệm cận của

Chứng minh rằng một tiếp tuyến bất kỳ với
tiệm cận tại hai điểm
không đổi
4/Cho

y

a/Khảo sát

x2
x 2

A, B

5/Cho

A và B

sao cho tam giác

IAB

 C

cắt

luôn cắt hai
có diện tích

 C

b/Viết phương trình tiếp tuyến
lượt tại

 C
 C



với

sao cho tam giác

OAB

biết



Ox, Oy

lần

vuông cân

 C

y  x3  3x2 1

a/Khảo sát
b/Viết phương trình tiếp tuyến



d : y  x  3 một góc 

cos 

sao cho

với

 C...
Chuyên Kh o Sát Hàm S - Ôn Thi i H cĐề Đạ Trang 1
S au kh làm cho tâm h n thêm nh nhàng và thanh cao đ
I/Các D ng Toán Liên Quan n C c Tr Đế
1/Cho
3 2
1 1
1 3 2
3 3
y x m x m
a/Kh o sát hàm s khi
2m
b/Tìm
m
th hàm s t c c tr t i hai i m hoành để đ đ đ độ
1 2
,x x
sao cho
1 2
2 1x x
2/Cho
3 2
1
2
3
y x mx mx
a/Kh o sát hàm s khi
1m
b/Tìm
m
th hàm s có hai c c tr để đ
1 2
,x x
th a
1 2
4x x
3/Cho
a/kh o sát hàm s khi
2m
b/Tìm
m
th hàm s có ba i m c c tr để đồ đ
, ,A B C
sao cho t
giác
ABOC
hình bình hành
4/Cho
3 2
3 1 3 1 1y x m x m x
a/Kh o sát khi
0m
b/Tìm
m
th hàm s hai i m c c tr để đồ đ
,A B
ng th iđ
ng th ng n i hai i m c c tr đườ đ
,A B
i qua đ
0, 3I
5/Cho
3 2
1
3 3
m
y x mx x
a/Kh o sát khi
3m
b/Tìm
m
th hàm s hai i m c c tr để đ đ
,A B
sao cho
,A B
n m cùng phía i v i ng th ng đố ớ đườ
: 2y x
Author: Ta Phi Hung
Phone: 0977380281
Address: taphihung.1992@gmail.com
Khao Sát Hàm Số Ôn Thi Đại Học - Trang 2
Khao Sát Hàm Số Ôn Thi Đại Học - Người đăng: taphihung-1992-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Khao Sát Hàm Số Ôn Thi Đại Học 9 10 867