Ktl-icon-tai-lieu

Khảo sát thành phần hóa học cây Phèn Đen

Được đăng lên bởi huyhoangk37
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 2161 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu khoa học

Bùi Huy Hoàng - Bùi Thảo Nguyên

LỜI MỞ ĐẦU
Việt Nam có khí hậu nhiệt đới gió mùa nên thảm thực vật rất phong phú, đa dạng.
Cùng với sự phát triển của Y học nói chung và Y học dân tộc nói riêng, thì xu hướng hiê ̣n
nay là quay về các sản phẩ m thuốc có nguồn gốc từ tự nhiên , vừa mang lại hiệu quả cao
mà lại rất ít tác dụng phụ. Nghiên cứu các hơ ̣p chấ t thiên nhiên đã và đang đóng góp
những thành tựu quý báu cho ngà nh Hóa ho ̣c cũng như ngành Sinh ho ̣c và Y dươ ̣c ho ̣c.
Sự kế t hơ ̣p những chứng cứ khoa ho ̣c từ lĩnh vực nghiên cứu các hợp chất thiên nhiên và
hoạt tính sinh học đã góp phần cũng cố và phát triển nề n Y học cổ truyền.
Từ lâu, Y học dân gian đã phát hiện khoảng 20 loại cây cỏ có khả năng chữa trị viêm
gan, trong đó đáng chú ý là các loài thuộc chi Phyllanthus (họ Thầu dầu, Euphorbiaceae)
[2]. Cây phèn đen (Phyllanthus reticulatus Poir.) cũng như là các cây thuộc chi
Phyllanthus được dùng trong Y học cổ truyền của Việt Nam và nhiều nước trên thế giới.
Các bộ phận của cây đều được sử dụng làm thuốc: rễ phèn đen thường được dùng trị lỵ,
viêm ruột, ruột kết hạch, viêm gan, viêm thận…. Lá thường dùng chữa sốt, lỵ, phù thũng,
ứ huyết do đòn ngã, huyết nhiệt sinh đinh nhọt. Vỏ thân được dùng để chữa lên đậu có mủ
và tiểu tiện khó khăn.
Tuy nhiên các công trình nghiên cứu về thành phần hóa học của cây phèn đen còn
chưa nhiều. Chính vì vậy mà cây phèn đen được chọn để nghiên cứu trong đề tài này với
mong muốn làm rõ thêm thành phần hóa học, từ đó hiểu thêm về tác dụng chữa bệnh của
cây và đóng góp những chứng cứ khoa học có giá trị vào kho dược liệu của Y học dân tộc
Việt Nam.

1

Nghiên cứu khoa học

Bùi Huy Hoàng - Bùi Thảo Nguyên

CHƢƠNG 1

TỔNG QUAN
1.1. ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT CÂY PHÈN ĐEN [4]
Tên thông thường: Phèn đen
Tên gọi khác: Nỗ, Sáp tràng thảo, Tảo phàn diệp, Diệp hạ châu mạng, co ranh (Thái),
mạy tẻng đăm (Tày), chè nộc.
Thuộc họ Thầu dầu (Euphorbiaceae)
Tên khoa học: Phyllanthus reticulatus Poir.

Hình 1. Cây phèn đen
1.1.1. Mô tả chung [4]
Phèn đen là cây bụi mọc tự nhiên ở bờ bụi, ven đường, ven rừng, cây cao 2-4m, cành
gầy mảnh đen nhạt, đôi khi họp từ 2 đến 3 cành trên cùng một đốt dài 10-20 cm.
Lá có hình dạng thay đổi, hình trái xoan, hình bầu dục hay hình trứng ngược nhọn, hay
tù ở hai đầu, phiến lá rất mỏng, dài 1,5 - 3cm, rộng 6 - 12mm, mặt trên có màu sẫm hơn
mặt dưới, lá kèm hình tam giác hẹp.
Cụm hoa...
Nghiên cu khoa hc Bùi Huy Hoàng - Bùi Tho Nguyên
1
LI M ĐẦU
Vit Nam khí hu nhiệt đới gió mùa nên thm thc vt rất phong phú, đa dng.
Cùng vi s phát trin ca Y hc nói chung Y hc dân tc nói riêng, thì xu hươ
́
ng hiê
̣
n
nay la
̀
quay về ca
́
c sa
̉
n phâ
̉
m thuc c ngun gốc t tự nhiên , va mang li hiu qu cao
li rt ít tác dng ph. Nghiên cư
́
u ca
́
c hơ
̣
p chất thiên nhiên đa
̃
va
̀
đang đo
́
ng go
́
p
như
̃
ng tha
̀
nh tư
̣
u quy
́
ba
́
u cho nga
̀
nh Ho
́
a ho
̣
c cu
̃
ng như nga
̀
nh Sinh ho
̣
c va
̀
Y dươ
̣
c ho
̣
c.
̣
́t hơ
̣
p như
̃
ng chư
́
ng
́
khoa ho
̣
c tư
̀
lnh vực nghiên cứu cc hp chất thiên nhiên v
hoạt tnh sinh học đ gp phn cng cố v pht triển ̀n Y học c truyn.
T lâu, Y học dân gian đ pht hiện khong 20 loi cây c kh năng cha tr vm
gan, trong đ đng chú ý l các loài thuc chi Phyllanthus (h Thu du, Euphorbiaceae)
[2]. Cây phèn đen (Phyllanthus reticulatus Poir.) cng như l các cây thuc chi
Phyllanthus đưc dùng trong Y hc c truyn ca Vit Nam nhiu nước trên thế gii.
Các b phn của cây đu đưc s dng m thuc: r phèn đen thường đưc dùng tr l,
viêm rut, rut kết hch, viêm gan, viêm thận…. L thường dùng cha st, lỵ, phù thng,
huyết do đòn ng, huyết nhiệt sinh đinh nhọt. V thân đưc dùng đ chữa lên đậu có m
và tiu tiện kh khăn.
Tuy nhiên các ng trình nghiên cu v thành phn hóa hc của cây phèn đen n
chưa nhiu. Chính vậy m cây phèn đen đưc chọn để nghiên cứu trong đ tài này vi
mong mun làm rõ thêm thành phn hóa hc, t đ hiểu thêm v tác dng cha bnh ca
cây v đng góp nhng chng c khoa hc giá tr vo kho dưc liu ca Y hc dân tc
Vit Nam.
Khảo sát thành phần hóa học cây Phèn Đen - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khảo sát thành phần hóa học cây Phèn Đen - Người đăng: huyhoangk37
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Khảo sát thành phần hóa học cây Phèn Đen 9 10 319