Ktl-icon-tai-lieu

Khi đề bài cho hỗn hợp 2 oxit của sắt

Được đăng lên bởi Pham Thi Thuy Nhai
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 952 lần   |   Lượt tải: 1 lần




Khi đề bài cho hỗn hợp 2 oxit của sắt , nhưng không nêu rõ là oxit sắt gì , thì ta có thể
quy đổi hỗn hợp trên về FeO và Fe 2O3 - cách này không làm số mol Fe và O trong hỗn
hợp thay đổi...
Nếu gặp bài toán oxi hóa 2 lần : Fe ( m gam ) bị oxi hóa thành hỗn hợp ( Fe , oxit sắt )
( m1gam ) rồi cho tiếp vào dung dịch acid có tính oxi hóa tạo sản phẩm khử thì ta nên
dùng công thức : ( ne là số mol electron cho hoặc nhận )
mFe = 0,7 m1 + 5,6 ne
Câu 1 : Oxi hóa chậm m gam Fe ngoài không khí sau một thời gian thu được 12 gam
hỗn hợp X ( Fe , FeO , Fe2O3 ,Fe3O4 ). Để hòa tan hết X , cần vừa đủ 300 ml dung dịch
HCl 1M , đồng thời giải phóng 0,672 lít khí ( đktc ). Tính m ?
A.10,08
B.8,96
C.9,84
D.10,64
Giải nkhí = nH2 = 0,672/22,4= 0,03 mol .
Ta có : nH+(HCl)= nH+(hoà tan oxit ) + nH+(khí ) => 0,3 = nH+(hoà tan oxit ) + 2.0,03 =>nH+(hoà tan oxit ) =
0,24 mol
nO(oxit) = ½ nH+(hoà tan oxit ) = 0,12 mol => m = mX – mO(oxit) = 12 – 0,12.16 = 10,08
gam
Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 2,8 gam hỗn hợp FeO , Fe 2O3 và Fe3O4 cần vừa đủ V ml dung
dịch HCl 1M , thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch NaOH dư vào dung dịch X thu
được kết tủa Y. Nung Y trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 3 gam chất
rắn. Tính V ?
A.87,5
B.125
C.62,5
D.175
Giải Quy đổi hỗn hợp thành 2,8 gam ( FeO : x mol và Fe 2O3 : y mol ) -------> 3 gam
Fe2O3
Thiết lập hệ : 72x + 160y = 2,8 v à x + 2y = 3.2/160 ( BTNT Fe trong Fe 2O3 )
= > x = 0,025 mol v à y = 6,25.10-3 mol
FeO + 2HCl à FeCl2 + H2O
Fe2O3 + 6HCl à 2FeCl3 + 3 H2O
0,025 0,05
6,25.10-3 0,0375
=> Tổng số mol HCl p/ứ = 0,0875 mol => V = 0,0875 l = 87,5 ml
Câu 3 : Trộn bột Al với bột Fe2O3 ( tỉ lệ mol 1 : 1 ) thu được m gam hỗn hợp X. Thực hiện
phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X trong điều kiện không có không khí sau một thời gian
thu được hỗn hợp rắn Y. Hòa tan hết Y bằng acid nitric loãng dư , thấy giải phóng 0,448
lít khí NO ( đktc – sản phẩm khử duy nhất ). m =?
A.7,48
B.11,22
C.5,61
D.3,74
Giải Phản ứng nhiệt nhôm không hoàn toàn nên ta không thể xác định được rõ sản
phẩm Y gồm những chất
nào. Ta quy đổi hỗn hợp Y thành X ( theo nguyên BTKL )
3+
Ta có : Al à Al +3e
N+5 +3e à NO
=> m = 0,02( 27 + 160) = 3,74
gam
0,02 ß 0,06
0,06 ß 0,02

Câu 4: Hòa tan hết 7,68 gam hỗn hợp FeO , Fe 2O3 và Fe3O4 cần vừa đủ 260 ml dung
dịch HCl 1M. Dung dịch thu được cho tác dụng với dd NaOH dư rồi lọc kết tủa nung
trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam rắn.. tính m ?
A.20
B.8
C.16
D.12
Giải Ta có : nCl- = 0,26 mol => nO2- (oxit ) = ½ nCl...
Khi đề bài cho hỗn hợp 2 oxit của sắt , nhưng không nêu rõ là oxit sắt gì , thì ta có thể
quy đổi hỗn hợp trên về FeO và Fe
2
O
3
- cách này không làm số mol Fe và O trong hỗn
hợp thay đổi...
Nếu gặp bài toán oxi hóa 2 lần : Fe ( m gam ) bị oxi hóa thành hỗn hợp ( Fe , oxit sắt )
( m
1
gam ) rồi cho tiếp vào dung dịch acid có tính oxi hóa tạo sản phẩm khử thì ta nên
dùng công thức : ( n
e
là số mol electron cho hoặc nhận )
m
Fe
= 0,7 m
1
+ 5,6 n
e
Câu 1 : Oxi hóa chậm m gam Fe ngoài không khí sau một thời gian thu được 12 gam
hỗn hợp X ( Fe , FeO , Fe
2
O
3
,Fe
3
O
4
). Để hòa tan hết X , cần vừa đủ 300 ml dung dịch
HCl 1M , đồng thời giải phóng 0,672 lít khí ( đktc ). Tính m ?
A.10,08 B.8,96 C.9,84 D.10,64
Giải n
khí
= n
H2
= 0,672/22,4= 0,03 mol .
Ta có : n
H+(HCl)
= n
H+(hoà tan oxit )
+ n
H+(khí )
=> 0,3 = n
H+(hoà tan oxit )
+ 2.0,03 =>n
H+(hoà tan oxit )
=
0,24 mol
n
O(oxit)
= ½ n
H+(hoà tan oxit )
= 0,12 mol => m = m
X
– m
O(oxit)
= 12 – 0,12.16 = 10,08
gam
Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 2,8 gam hỗn hợp FeO , Fe
2
O
3
và Fe
3
O
4
cần vừa đủ V ml dung
dịch HCl 1M , thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch NaOH dư vào dung dịch X thu
được kết tủa Y. Nung Y trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 3 gam chất
rắn. Tính V ?
A.87,5 B.125 C.62,5 D.175
Giải Quy đổi hỗn hợp thành 2,8 gam ( FeO : x mol và Fe
2
O
3
: y mol ) -------> 3 gam
Fe
2
O
3
Thiết lập hệ : 72x + 160y = 2,8 v à x + 2y = 3.2/160 ( BTNT Fe trong Fe
2
O
3
)
= > x = 0,025 mol v à y = 6,25.10
-3
mol
FeO + 2HCl à FeCl
2
+ H
2
O Fe
2
O
3
+ 6HCl à 2FeCl
3
+ 3 H
2
O
0,025 0,05 6,25.10
-3
0,0375
=> Tổng số mol HCl p/ứ = 0,0875 mol => V = 0,0875 l = 87,5 ml
Câu 3 : Trộn bột Al với bột Fe
2
O
3
( tỉ lệ mol 1 : 1 ) thu được m gam hỗn hợp X. Thực hiện
phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X trong điều kiện không có không khí sau một thời gian
thu được hỗn hợp rắn Y. Hòa tan hết Y bằng acid nitric loãng dư , thấy giải phóng 0,448
lít khí NO ( đktc – sản phẩm khử duy nhất ). m =?
A.7,48 B.11,22 C.5,61 D.3,74
Giải Phản ứng nhiệt nhôm không hoàn toàn nên ta không thể xác định được rõ sản
phẩm Y gồm những chất nào. Ta quy đổi hỗn hợp Y thành X ( theo nguyên BTKL )
Ta có : Al à Al
3+
+3e N
+5
+3e à NO => m = 0,02( 27 + 160) = 3,74
gam
0,02 ß 0,06 0,06 ß 0,02
Khi đề bài cho hỗn hợp 2 oxit của sắt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khi đề bài cho hỗn hợp 2 oxit của sắt - Người đăng: Pham Thi Thuy Nhai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Khi đề bài cho hỗn hợp 2 oxit của sắt 9 10 922