Ktl-icon-tai-lieu

Khí hậu và Khí tượng đại cương

Được đăng lên bởi bohongyuki
Số trang: 255 trang   |   Lượt xem: 5193 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Khí hậu và khí tượng đại cương
Trần Công Minh

NXB Đại học quốc gia Hà Nội 2007. 247 tr.
.
Từ khoá: khí hậu, khí tượng, khí quyển, thời tiết, cơ bản về khí hậu, khí tượng, không
khí, khí quyển, trạng thái khí quyển, thành phần không khí và khí quyển, Bức xạ khí
quyển, bực xạ, cân bằng nhiệt, nhiệt độ không khí, nhiệt độ khí quyển, nước trong khí
quyển, tốc độ bốc hơi, độ ẩm hơi nước, trường gió, trường áp, hệ thống khí áp, dao
động của khí áp.
Tài liệu trong Thư viện điện tử ĐH Khoa học Tự nhiên có thể được sử dụng cho mục
đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục
vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp thuận của nhà xuất bản và tác giả.

Chương 1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ KHÍ TƯỢNG VÀ KHÍ HẬU HỌC ....................................7
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG CỦA KHÍ HẬU VÀ KHÍ TƯỢNG HỌC .......................................7

Khí tượng và khí hậu học ........................................................................................... 7
Khí quyển ................................................................................................................... 7
Những tầng cao – cao không học ............................................................................... 8
Thời tiết ...................................................................................................................... 8
Khí hậu ....................................................................................................................... 9

1.2

NHỮNG MỐI LIÊN QUAN CỦA KHÍ QUYỂN VỚI MẶT TRỜI VÀ MẶT ĐẤT.................9

1.3

CÁC NHÂN TỐ HÌNH THÀNH KHÍ HẬU ............................................................................10

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.4

1.4.1
1.4.2

Tuần hoàn nhiệt........................................................................................................ 10
Tuần hoàn ẩm ........................................................................................................... 11
Hoàn lưu khí quyển .................................................................................................. 11
Sự hình thành khí hậu............................................................................................... 12
CÁC PHƯƠNG PHÁP QUAN TRẮC, THỰC NGHIỆM VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU TRONG KHÍ
TƯỢNG VÀ KHÍ HẬU HỌC ...................................................................................................12

Quan trắc và thực nghiệm trong khí tượng học.........
NXB Đại hc quc gia Hà Ni 2007. 247 tr.
.
T khoá: khí hu, khí tượng, khí quyn, thi tiết, cơ bn v khí hu, khí tượng, không
khí, khí quyn, trng thái khí quyn, thành phn không khí và khí quyn, Bc x khí
quyn, bc x, cân bng nhit, nhit độ không khí, nhit độ khí quyn, nước trong khí
quyn, tc độ bc hơi, độ m hơi nước, trường gió, trường áp, h thng khí áp, dao
động ca khí áp.
Tài liu trong Thư vin đin t ĐH Khoa hc T nhiên có th được s dng cho mc
đích hc tp và nghiên cu cá nhân. Nghiêm cm mi hình thc sao chép, in n phc
v các mc đích khác nếu không được s chp thun ca nhà xut bn và tác gi.
Chương 1 KHÁI NIM CƠ BN V KHÍ TƯỢNG VÀ KHÍ HU HC ....................................7
1.1 MC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG CA KHÍ HU VÀ KHÍ TƯỢNG HC .......................................7
1.1.1 Khí tượng và khí hu hc........................................................................................... 7
1.1.2 Khí quyn ................................................................................................................... 7
1.1.3 Nhng tng cao – cao không hc ............................................................................... 8
1.1.4 Thi tiết ...................................................................................................................... 8
1.1.5 Khí hu ....................................................................................................................... 9
1.2 NHNG MI LIÊN QUAN CA KHÍ QUYN VI MT TRI VÀ MT ĐẤT.................9
1.3 CÁC NHÂN T HÌNH THÀNH KHÍ HU ............................................................................10
1.3.1 Tun hoàn nhit........................................................................................................ 10
1.3.2 Tun hoàn m........................................................................................................... 11
1.3.3 Hoàn lưu khí quyn.................................................................................................. 11
1.3.4 S hình thành khí hu............................................................................................... 12
1.4 CÁC PHƯƠNG PHÁP QUAN TRC, THC NGHIM VÀ X LÝ S LIU TRONG KHÍ
TƯỢNG VÀ KHÍ HU HC...................................................................................................
12
1.4.1 Quan trc và thc nghim trong khí tượng hc........................................................ 12
1.4.2 Phương pháp phân tích thng kê và phân tích toán lí .............................................. 13
Khí hu và khí tượng đại cương
Trn Công Minh
Khí hậu và Khí tượng đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khí hậu và Khí tượng đại cương - Người đăng: bohongyuki
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
255 Vietnamese
Khí hậu và Khí tượng đại cương 9 10 396