Ktl-icon-tai-lieu

KHÍ QUYỂN VÀ SỰ Ô NHIỄM KHÍ QUYỂN

Được đăng lên bởi duc_thaivu-duc_thaivu
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 4567 lần   |   Lượt tải: 13 lần
16

2.

KHÍ QUYỂN VÀ SỰ Ô NHIỄM KHÍ QUYỂN

2.1. Cấu trúc của khí quyển

Bức xạ Mặt trời
500 km

Tầng Nhiệt lưu

UV (λ < 100 nm): đến độ cao 200 km

UV (λ = 200 - 330 nm): đến độ cao 50 km

UV, VIS, IR (λ > 330 nm): đến mặt đất

Khí quyển là lớp vỏ khí bao quanh Trái đất. Ranh giới phân chia giữa khí quyển và
khoảng không gian bên ngoài không rõ ràng. Độ cao của lớp vỏ khí này có thể từ 500−1000
km từ mặt đất, tuy nhiên 99% khối lượng của khí quyển lại tập trung ở lớp khí chỉ cách mặt
đất 30 km.
Khí quyển được cấu tạo bởi nhiều chất khác nhau. Trong khí quyển có khoảng 50 hợp
chất hóa học, gồm cả những hạt bụi lơ lửng (bụi, phấn hoa, vi khuẩn, vi rút,...). Thành phần và
hàm lượng các chất có mặt trong khí quyển tùy thuộc vào điều kiện địa lý, khí hậu và phân bố
theo độ cao. Càng lên cao, áp suất càng giảm, ở độ cao 100 km, áp suất khí quyển chỉ bằng
một phần triệu (3×10−7 at) áp suất ở bề mặt Trái đất (1 at). Nhiệt độ thay đổi trong khoảng từ
−92° đến 1200°C. Khối lượng tổng cộng của khí quyển ước khoảng 5×1015 tấn, tức vào
khoảng một phần triệu khối lượng Trái đất.
Căn cứ vào sự thay đổi nhiệt độ theo độ cao, người ta chia khí quyển thành 4 tầng:
tầng đối lưu (troposhere), tầng bình lưu (stratosphere), tầng trung lưu (mesosphere), tầng
nhiệt lưu (thermosphere). Các thành phần của khí quyển và sự thay đổi nhiệt độ khí quyển
theo độ cao được trình bày trong Hình 2.1 và Hình 2.2.

O2+, O+, NO+

85 km

O2+, NO+

Tầng Trung lưu

50 km
O3 + hν (220 - 330 nm) → O2 + O
Tầng Bình lưu

O3

Hình 2.1. Các thành phần của khí quyển [14]
Lớp dừng

10 - 16 km
Tầng Đối lưu

N2, O2, CO2, H2O
Trái đất

Độ cao (km)

17

100

Tầng Nhiệt lưu

−92 ÷ 1200°C

80
Tầng Trung lưu

−2 ÷ −92°C

Tầng Bình lưu

−56 ÷ −2°C

60

40

20

Lớp dừng

15 ÷ −56°C
Hình 2.2. Sự thay đổi nhiệt độ theo độ cao trong khí quyển [8]
Tầng Đối lưu

2.1.1. Tầng đối lưu

−100

−50

0

50
Nhiệt độ (°C)

Tầng đối lưu (troposphere) chiếm khoảng 70% khối lượng khí quyển, ở độ cao từ 0
đến 11 km, càng lên cao nhiệt độ càng giảm. Độ cao của tầng đối lưu có thể thay đổi khoảng
vài km, tùy thuộc vào các yếu tố, nhiệt độ, bề mặt đất... (khoảng 8 km ở hai cực, 18 km ở
vùng xích đạo). Tầng này quyết định khí hậu của Trái đất, thành phần chủ yếu là N2, O2, CO2
và hơi nước. Khí trong khí quyển tập trung chủ yếu ở tầng đối lưu, với khối lượng khoảng
4,12.1015 tấn so với tổng khối lượng khí trong khí quyển là 5,15×1015 tấn. Mật độ không khí
và nhiệt độ trong tầng đối lưu không đồng nhất. Mật độ không khí giảm rất nhanh t...
2. KHÍ QUYỂN VÀ SỰ Ô NHIỄM KHÍ QUYỂN
2.1. Cấu trúc của khí quyển
Khí quyển lớp vỏ khí bao quanh Trái đất. Ranh giới phân chia giữa khí quyển
khoảng không gian bên ngoài không ràng. Độ cao của lớp vỏ khí này thể từ 5001000
km từ mặt đất, tuy nhiên 99% khối lượng của khí quyển lại tập trung lớp khí chỉ cách mặt
đất 30 km.
Khí quyển được cấu tạo bởi nhiều chất khác nhau. Trong khí quyển có khoảng 50 hợp
chất hóa học, gồm cả những hạt bụi lơ lửng (bụi, phấn hoa, vi khuẩn, vi rút,...). Thành phần và
hàm lượng các chất có mặt trong khí quyển tùy thuộc vào điều kiện địa lý, khí hậu và phân bố
theo độ cao. Càng lên cao, áp suất càng giảm, độ cao 100 km, áp suất khí quyển chỉ bằng
một phần triệu (3×10
7
at) áp suất bề mặt Trái đất (1 at). Nhiệt độ thay đổi trong khoảng từ
92° đến 1200°C. Khối lượng tổng cộng của khí quyển ước khoảng 5×10
15
tấn, tức vào
khoảng một phần triệu khối lượng Trái đất.
Căn cứ vào sự thay đổi nhiệt độ theo độ cao, người ta chia khí quyển thành 4 tầng:
tầng đối lưu (troposhere), tầng bình lưu (stratosphere), tầng trung lưu (mesosphere), tầng
nhiệt lưu (thermosphere). Các thành phần của khí quyển sự thay đổi nhiệt độ khí quyển
theo độ cao được trình bày trong Hình 2.1 và Hình 2.2.
Hình 2.1. Các thành phần của khí quyển [14]
16
Trái đất
10 - 16 km
Tầng Đối lưu
Tầng Bình lưu
Tầng Trung lưu
Tầng Nhiệt lưu
50 km
85 km
500 km
N
2
, O
2
, CO
2
, H
2
O
O
3
O
3
+ hν (220 - 330 nm) O
2
+ O
O
2
+
, NO
+
O
2
+
, O
+
, NO
+
Bức xạ Mặt trời
UV, VIS, IR (λ > 330 nm): đến mặt đất
UV (λ = 200 - 330 nm): đến độ cao 50 km
UV (λ < 100 nm): đến độ cao 200 km
Lớp dừng
KHÍ QUYỂN VÀ SỰ Ô NHIỄM KHÍ QUYỂN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KHÍ QUYỂN VÀ SỰ Ô NHIỄM KHÍ QUYỂN - Người đăng: duc_thaivu-duc_thaivu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
KHÍ QUYỂN VÀ SỰ Ô NHIỄM KHÍ QUYỂN 9 10 757