Ktl-icon-tai-lieu

Khóa học RÈN KĨ NĂNG GIẢI HỆ PT và HÌNH PHẲNG OXY

Được đăng lên bởi synguyen01021996
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 188 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học RÈN KĨ NĂNG GIẢI HỆ PT và HÌNH PHẲNG OXYRÈN KĨ NĂNG GIẢI HỆ PT và HÌNH PHẲNG OXY (phần 1)
Thầy Đặng Việt Hùng

(

)

 x ( x + y ) − y2 + x = y y + 1

Ví dụ 1: Giải hệ phương trình 
 x ( 4 y + 1) + 6 = 2 ( x + y − 1) + 7 y + 1

 x3 + ( x + y ) x + y − 1 + 2 2 y − 1 = 9 y 2 − 33 y + 29

Ví dụ 2: Giải hệ phương trình 
3
2
2
4 x + x + 4 y + 4 = ( 4 x + 1) y + 2
Ví dụ 3: Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho hình vuông ABCD. Gọi M là trung điểm cạnh BC,
1
 3 1
N  − ;  là điểm trên cạnh AC sao cho AN = AC . Xác định tọa độ các đỉnh của hình vuông ABCD
4
 2 2
biết rằng đường thẳng DM có phương trình x − 1 = 0.

Ví dụ 4: Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho tam giác ABC vuông tại A có M là điểm thuộc cạnh AC
sao cho AM = 2 AB , đường tròn tâm I ( 0;3) đường kính CM cắt đường thẳng BM tại D (D khác M), biết

đường thẳng CD: x + 3 y − 13 = 0 và đường thẳng BC đi qua điểm K ( 7;14 ) . Tìm toạ độ các đỉnh A,B,C và
điểm C có hoành độ dương.
 x 2 + x 2 − xy + y 2 = 2 xy + xy − y 2
Ví dụ 5. [Tham khảo]: Giải hệ phương trình 
2
 x + 2 y x + 2 = 2 x − 3 y
Lời giải:
2
2
ĐK: x − xy ≥ 0; xy − y ≥ 0; x ≥ 0; y ≥ 0
Từ phương trình (1) ta có x 2 + x 2 − xy + y 2 = 2 xy + xy − y 2
1
2
⇔ ( x − y ) 1 +
2
x − xy + xy − y 2


2

 = 0 ⇒ (x − y) = 0 ⇒ x = y


>0

Thay x = y vào phương trình (2) ta có x + 2 y x + 2 = 2 x − 3 y
2

⇔ x2 + 2 x x + 2 = 2 x − 3 x ⇔ ( x + x ) − 3 ( x + x ) + 2 = 0
2

2
2



 −1 + 5 
 −1 + 5 
 x + x = 1  x = −1 ± 5



⇔
⇒
⇒  x =  2  ⇒  y = 
2
2 
 x + x = 2 

x=4
y=4
 x = −1; x = 2 

  −1 + 5  2  −1 + 5 2 




Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm là ( x; y ) =  
 ;
  , ( 4; 4 ) 
2  
  2  


 x − 2 y + y2 + x − 2 y + 4 = y + 2

Ví dụ 6. [Tham khảo]: Giải hệ phương trình 
2
x 2 − 16 y + 4 = y x +

y

Lời giải:
Từ phương trình (1) ta có

x − 2 y + y2 + x − 2 y + 4 = y + 2

Tham gia các khóa Luyện thi môn Toán tại MOON.VN để hướng đến kì thi THPT Quốc gia 2015

Khóa học RÈN KĨ NĂNG GIẢI HỆ PT và HÌNH PHẲNG OXY1
1


⇔ ( x − 2y)
+
 = 0 ⇔ x = 2y
2
x − 2y + 4 + 2 
 x − 2y + y + y
>0

Thay x = 2 y vào phương trình (2) ta có x 2 + 4 = 2 x x +

⇔ x2 + 4 = 2x x +

2
y

4
4
4
⇔ x + − 2 x + −8 = 0
x
x
x

 t=2
4
Đặt t = x + (t > 0) ⇒ t 2 − 2t = 0 ⇔ 
x
t = 0 (loai )

4
= 2 ⇔ x2 − 4 x + 4 = 0 ⇔ x = 2 ⇒ y = 1
x
Vậy nghiệm của hệ phương trình là: ( x; y ) = (2;1)

Với t = 2 ⇒ x +

Ví dụ 7. [Tham khảo]: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho ...
Khóa hc RÈN KĨ NĂNG GII H PT và HÌNH PHNG OXY www.Moon.vn
Tham gia các khóa Luyn thi môn Toán ti MOON.VN để hướng đến kì thi THPT Quc gia 2015
Ví d 1: Gii h phương trình
( )
(
)
( ) ( )
2
1
4 1 6 2 1 7 1
x x y y x y y
x y x y y
+ + = +
+ + = + + +
Ví d 2: Gii h phương trình
( )
( )
3 2
3 2 2
1 2 2 1 9 33 29
4 4 4 4 1 2
x x y x y y y y
x x y x y
+ + + + = +
+ + + = + +
d 3: Trong mt phng vi h to độ Oxy cho hình vuông ABCD. Gi M trung đim cnh BC,
3 1
;
2 2
N
đ
i
m trên c
nh AC sao cho
1
4
=
AN AC
. Xác
đị
nh t
a
độ
các
đỉ
nh c
a hình vuông ABCD
bi
ế
t r
ng
đườ
ng th
ng DM có ph
ươ
ng trình
1 0.
=
x
Ví d 4:
Trong m
t ph
ng v
i h
to
độ
Oxy cho tam giác ABC vuông t
i A M
đ
i
m thu
c c
nh AC
sao cho
2
AM AB
=
,
đườ
ng tròn tâm
(
)
0;3
I
đườ
ng kính CM c
t
đườ
ng th
ng BM t
i D (D khác M), bi
ế
t
đườ
ng th
ng CD:
3 13 0
x y
+ =
đường thng BC đi qua đim
(
)
7;14
K
. Tìm to độ các đỉnh A,B,C
đim C có hoành độ dương.
Ví d 5. [Tham kho]: Gii h phương trình
2 2 2 2
2
2
2 2 2 3
+ + = +
+ + =
x x xy y xy xy y
x y x x y
Li gii:
Đ
K:
2 2
0; 0; 0; 0
x xy xy y x y
T
ph
ươ
ng trình (1) ta có
2 2 2 2
2
x x xy y xy xy y
+ + = +
( ) ( )
2 2
2 2
0
1
1 0 0
x y x y x y
x xy xy y
>
+ =
=
=
+
Thay
x y
=
vào ph
ươ
ng trình (2) ta có
2
2 2 2 3
x y x x y
+ + =
( ) ( )
2
2
2 2 2 3 3 2 0
+ + = + + + =
x x x x x x x x x
2 2
1 5
1 5 1 5
1
2
2 2
2
1; 2
4 4
±
+ +
+ =
=
= =
+ =
= − =
= =
x x
x
x y
x x
x x
x y
Vy h phương trình đã cho có nghim là
( )
( )
2 2
1 5 1 5
; ; , 4;4
2 2
+ +
=
x y
Ví d 6. [Tham kho]: Gii h phương trình
2
2
2 2 4 2
2
16 4
+ + + = +
+ = +
x y y x y y
x y y x
y
Li gii:
T phương trình (1) ta có
2
2 2 4 2
x y y x y y
+ + + = +
RÈN KĨ NĂNG GIẢI HỆ PT và HÌNH PHẲNG OXY (phần 1)
Thầy Đặng Việt Hùng
Khóa học RÈN KĨ NĂNG GIẢI HỆ PT và HÌNH PHẲNG OXY - Trang 2
Khóa học RÈN KĨ NĂNG GIẢI HỆ PT và HÌNH PHẲNG OXY - Người đăng: synguyen01021996
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Khóa học RÈN KĨ NĂNG GIẢI HỆ PT và HÌNH PHẲNG OXY 9 10 960