Ktl-icon-tai-lieu

Khoa học thần kinh (neurosciences) và đạo Phật

Được đăng lên bởi hq43101
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2521 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Khoa học thần kinh (neurosciences) và đạo Phật
__________________________________________________________

Trịnh Nguyên Phước
Trong các ngành khoa học, rất có thể khoa học thần kinh (neurosciences) sẽ là ngành
phát triển mạnh và gây nhiều ảnh hưởng nhất trong những thập niên tới. Đó là nhận định của
hai nhà khoa học lớn của thế kỷ XX, Francis Crick (giải Nobel Y học1962) và François Jacob
(giải Nobel Y học 1965).
Theo François Jacob, «Thế kỷ vừa qua quan tâm nhiều đến acid nucleic và protein.
Thế kỷ sắp tới sẽ tập trung vào ký ức và sự ham muốn. Liệu chúng ta sẽ trả lời được những
câu hỏi đó chăng?».
Francis Crick còn khẳng định một cách rõ rệt hơn: «Thế kỷ XX là thế kỷ của di truyền
học, thế kỷ XXI sẽ là thế kỷ của khoa học thần kinh». Điểm đặc biệt là chính ông, người đã
cùng với James Watson năm 1953 gây nên một cuộc cách mạng sinh học khi khám phá ra mật
mã gen qua cấu trúc của ADN, đã 30 năm sau chuyển hướng nghiên cứu sang khoa học thần
kinh cho đến tận cuối đời.
Lý do có lẽ là, trong mọi sự vật có mặt trong vũ trụ, còn có gì phức tạp, tinh vi và kỳ
diệu hơn là hệ thần kinh con người? Còn công trình nào được kiến tạo công phu, rốt ráo hơn
trong suốt lịch sử tiến hóa của các loài vật? Và đối với con người, còn điều gì hệ trọng hơn là
hiểu biết được sự vận hành tâm não của chính mình, với bao nhiêu hậu quả trên đời sống cá
nhân, gia đình và xã hội?
Từ lâu, sợi dây bí mật nối liền tâm thức và thần kinh, linh hồn và thể xác, cái mà
Schopenhauer gọi là «chiếc nút của thế giới», đã được con người mải mê tìm kiếm, nhưng
vẫn còn bị bao phủ bởi một màn sương mù dầy đặc.
Ngay từ thời kỳ Cổ đại, con người đã tìm hiểu về tâm thức, khi tâm lý học
(psychologie) bắt đầu tách rời khỏi triết học, tuy rằng những hiểu biết về tâm lý còn hết sức sơ
sài. Nhưng phải đợi tới thế kỷ XVI, thần kinh học (neurologie) mới xuất hiện, với các mô tả
giải phẫu học bởi André Vésale, và cuối thế kỷ XVIII, y học tâm thần (psychiâtrie) mới chính
thức ra đời, khi Philippe Pinel cho phép tháo bỏ gông cùm của những kẻ «điên» và bắt đầu
xếp loại các bệnh tâm thần.
Cuối cùng, khoa học thần kinh (neurosciences) mới thực sự nổi lên từ vài chục năm
nay, nhờ những tiến bộ vượt bực của các phương tiện chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức
năng. Não không còn là một chiếc «hộp đen» đóng kín, không nhìn thấy gì từ bên ngoài, mà
đã trở thành một bộ phận có thể quan sát và đo lường được, trong lúc hoạt động một cách
bình thường hay rối loạn vì bệnh tật.
Những tiến triển này còn ở trong giai đoạn ban đầ...
CVCN-Khoa hc thn kinh và đạo Pht
1
Khoa hc thn kinh (neurosciences) và đạo Pht
__________________________________________________________
Trnh Nguyên Phước
Trong các ngành khoa hc, rt có th khoa hc thn kinh (neurosciences) s là ngành
phát trin mnh và gây nhiu nh hưởng nht trong nhng thp niên ti. Đó là nhn định ca
hai nhà khoa hc ln ca thế k XX, Francis Crick (gii Nobel Y hc1962) và François Jacob
(gii Nobel Y hc 1965).
Theo François Jacob, «Thế k va qua quan tâm nhiu đến acid nucleic và protein.
Thế k sp ti s tp trung vào ký c và s ham mun. Liu chúng ta s tr li được nhng
câu hi đó chăng?».
Francis Crick còn khng định mt cách rõ rt hơn: «Thế k XX là thế k ca di truyn
hc, thế k XXI s là thế k ca khoa hc thn kinh». Đim đặc bit là chính ông, người đã
cùng vi James Watson năm 1953 gây nên mt cuc cách mng sinh hc khi khám phá ra mt
mã gen qua cu trúc ca ADN, đã 30 năm sau chuyn hướng nghiên cu sang khoa hc thn
kinh cho đến tn cui đời.
Lý do có l là, trong mi s vt có mt trong vũ tr, còn có gì phc tp, tinh vi và k
diu hơn là h thn kinh con người? Còn công trình nào được kiến to công phu, rt ráo hơn
trong sut lch s tiến hóa ca các loài vt? Và đối vi con người, còn điu gì h trng hơn là
hiu biết được s vn hành tâm não ca chính mình, vi bao nhiêu hu qu trên đời sng cá
nhân, gia đình và xã hi?
T lâu, si dây bí mt ni lin tâm thc và thn kinh, linh hn và th xác, cái mà
Schopenhauer gi là «chiếc nút ca thế gi, đã được con người mi mê tìm kiếm, nhưng
vn còn b bao ph bi mt màn sương mù dy đặc.
Ngay t thi k C đại, con người đã tìm hiu v tâm thc, khi tâm lý hc
(psychologie) bt đầu tách ri khi triết hc, tuy rng nhng hiu biết v tâm lý còn hết sc sơ
sài. Nhưng phi đợi ti thế k XVI, thn kinh hc (neurologie) mi xut hin, vi các mô t
gii phu hc bi André Vésale, và cui thế k XVIII, y hc tâm thn (psychiâtrie) mi chính
thc ra đời, khi Philippe Pinel cho phép tháo b gông cùm ca nhng k «điên» và bt đầu
xếp loi các bnh tâm thn.
Cui cùng, khoa hc thn kinh (neurosciences) mi thc s ni lên t vài chc năm
nay, nh nhng tiến b vượt bc ca các phương tin chn đoán hình nh và thăm dò chc
năng. Não không còn là mt chiếc «hp đen» đóng kín, không nhìn thy gì t bên ngoài, mà
đã tr thành mt b phn có th quan sát và đo lường được, trong lúc hot động mt cách
bình thường hay ri lon vì bnh tt.
Nhng tiến trin này còn trong giai đon ban đầu, nhưng mi ngày mt gia tăng tc
độ, đồng thi được thúc đẩy bi các áp dng công ngh, phi hp người máy (robot) và trí
thông minh nhân to, như máy móc hay xe lăn điu khin bng tư tưởng, v.v.
Trong các đề mc nghiên cu, thin định đã được đặc bit chú ý bi các nhà khoa hc
thn kinh. Nơi truyn thng ngàn năm đó, đặc bit phát trin trong đạo Pht, h đã tìm thy
mt phương pháp tp luyn tâm não có kh năng điu tr mt s bnh tt và ri lon tâm thn,
bng cách thay đổi lâu dài mt s chc năng v nhn thc cũng như v cm xúc.
Song song vi các công trình nghiên cu khoa hc, đã có mt phong trào xut hin ti
Tây phương, nhm to điu kin thun li để trao đổi, bc cu gia các ngành khoa hc thn
kinh và đạo Pht. Vin «Tâm thc và S sng» (Mind and Life Institute) được thành lp năm
1987, hi t mt s chuyên gia v khoa hc thn kinh và tâm lý hc chung quanh đức Đạt Lai
Lt Ma th 14, Tenzin Gyatso, vi nhng hi tho thường niên v các vn đề tâm não, tâm
linh và đạo đức xã hi.
Khoa học thần kinh (neurosciences) và đạo Phật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khoa học thần kinh (neurosciences) và đạo Phật - Người đăng: hq43101
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Khoa học thần kinh (neurosciences) và đạo Phật 9 10 980