Ktl-icon-tai-lieu

Khóa luận tôt nghiệp

Được đăng lên bởi 梨 海のオート麦
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 828 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA HÓA

Khóa luận tốt nghiệp

TỔNG HỢP ZEOLITE 4A TỪ CAO LANH VÀ
KHẢO SÁT KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ION
AMONI CỦA ZEOLITE 4A
GVHD : ThS. Phan Trần Diệp Hương
SVTH : Nguyễn Trần Hồng Phương
Lớp : 4C
Hệ : Cử nhân

TP. HCM – Tháng 5 năm 2013

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….

LỜI CẢM ƠN
Lời đầu tiên của khóa luận, tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến cô Phan
Trần Diệp Hương. Cô đã tận tình hướng dẫn và giúp đớ cho tôi trong suốt quá trình thực
hiện khóa luận.
Tôi cũng xin gửi lòng tri ân sâu sắc đến cô Phan Thị Hoàng Oanh. Cô là người đã
đồng hành cùng tôi...
B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TO
TRƯNG ĐI HỌC SƯ PHM TP. H CHÍ MINH
KHOA HÓA
Khóa lun tt nghip
TNG HP ZEOLITE 4A T CAO LANH VÀ
KHO SÁT KH NĂNG HP PH ION
AMONI CA ZEOLITE 4A
GVHD : ThS. Phan Trn Dip Hương
SVTH : Nguyn Trn Hng Phương
Lp : 4C
H : C nhân
TP. HCM Tháng 5 năm 2013
Khóa luận tôt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khóa luận tôt nghiệp - Người đăng: 梨 海のオート麦
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
Khóa luận tôt nghiệp 9 10 686