Ktl-icon-tai-lieu

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG DU LỊCH SINH THÁI ĐẾN CÔNG TÁC BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC TẠI VƢỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM, TỈNH ĐỒNG THÁP

Được đăng lên bởi Nguyen Bao Nguyen
Số trang: 106 trang   |   Lượt xem: 1951 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA MÔI TRƢỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG DU LỊCH
SINH THÁI ĐẾN CÔNG TÁC BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC
TẠI VƢỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM, TỈNH ĐỒNG THÁP

Sinh viên thực hiện: NGUYỄN VĂN TÝ
Mã số sinh viên: 11157354
Ngành: QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG VÀ DLST
Niên khóa: 2011- 2015
Giáo viên hƣớng dẫn: KS. VÕ THỊ BÍCH THÙY

Tháng 06/ 2014

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG
DU LỊCH SINH THÁI ĐẾN CÔNG TÁC BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC
TẠI VƢỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM, TỈNH ĐỒNG THÁP

Tác giả

NGUYỄN VĂN TÝ

Khóa luận được đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp bằng kỹ sư ngành
Quản lý môi trường và Du lịch sinh thái

Giáo viên hướng dẫn
KS. VÕ THỊ BÍCH THÙY

-Thành phố Hồ Chí MinhTháng 06/2014

Ộ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐH NÔNG L M TP HCM
KHOA MÔI TRƢỜNG TÀI NGU N
*****

CỘNG HÕA
HỘI CHỦ NGH A VIỆT NAM
Đ c ập – Tự do – H nh ph c
************

PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KLTN
Khoa: MÔI TRƢỜNG & TÀI NGUYÊN
Ngành: QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG & DU LỊCH SINH THÁI
Họ và tên SV: NGUYỄN VĂN TÝ
Khóa học: 2011 – 2015

Mã số SV: 11157354
Lớp: DH11DL

1. Tên đề tài: Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động du lịch sinh thái đến công tác bảo tồn
đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia Tràm Chim, Tỉnh Đồng Tháp
2. Nội dung KLTN sinh viên phải thực hiện các yêu cầu sau đây:
 Khảo sát hiện trạng hoạt động du lịch sinh thái tại VQG Tràm Chim
 Đánh giá nguy cơ tổn hại đa dạng sinh học của hoạt động du lịch sinh thái tại Vườn
Quốc Gia Tràm Chim
 Đề xuất một số giải pháp hạn chế tác động tiêu cực của hoạt động DLST đến công
tác bảo tồn.
 Đề xuất các giải pháp phát triển DLST bền vững tại VQG Tràm Chim
3. Thời gian thực hiện: Bắt đầu: 01/2014 và kết thúc: 06/2014
4. Họ và tên GVHD: KS. VÕ THỊ BÍCH THÙY
Nội dung và yêu cầu của KLTN đã được thông qua Khoa và Bộ môn
Ngày

tháng

năm

2014

Ban chủ nhiệm khoa

Ngày

tháng

năm

2014

Giáo viên hƣớng dẫn

KS. VÕ THỊ BÍCH THÙY

LỜI CẢM ƠN
Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất của mình đến KS. VÕ THỊ BÍCH THÙY,
người Cô đã tận tâm hướng dẫn, định hướng, theo sát, động viên, hỗ trợ và đóng góp cho
tôi những ý kiến quý báu trong suốt quá trình tôi thực hiện đề tài này.
Xin chân thành cảm ơn quý thầy, cô thuộc khoa Môi trường và Tài nguyên trường
Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh đã truyền đạt những kiến thức quý báu và những
kinh nghiệm thực tiễn cho tôi trong suốt những năm học vừa qua.
Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo cùng tập thể cán bộ Trung tâm Dịch vụ du
lịch sinh thái và Giáo dục ...
B GIÁO DO
I HC NÔNG LÂM THÀNH PH H CHÍ MINH
NG VÀ TÀI NGUYÊN
KHÓA LUN TT NGHIP
NG CA HONG DU LCH
N CÔNG TÁC BO TN NG SINH HC
TN QUC GIA TRÀM CHIM, TNH NG THÁP
Sinh viên thc hin: NGUY
Mã s sinh viên: 11157354
Ngành: QUNG VÀ DLST
Niên khóa: 2011- 2015
ng dn: KS. VÕ TH BÍCH THÙY
Tháng 06/ 2014
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG DU LỊCH SINH THÁI ĐẾN CÔNG TÁC BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC TẠI VƢỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM, TỈNH ĐỒNG THÁP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG DU LỊCH SINH THÁI ĐẾN CÔNG TÁC BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC TẠI VƢỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM, TỈNH ĐỒNG THÁP - Người đăng: Nguyen Bao Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
106 Vietnamese
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG DU LỊCH SINH THÁI ĐẾN CÔNG TÁC BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC TẠI VƢỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM, TỈNH ĐỒNG THÁP 9 10 368