Ktl-icon-tai-lieu

Khóa phân loại ODONATA

Được đăng lên bởi Nguyễn Minh Nhật
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 158 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ấu trùng Odonata trưởng thành
Có phiến đuôi cuối bụng

Đốt 1 của râu rất dài

Không có phiến đuôi cuối bụng

Tất cả các đốt râu
gần bằng nhau

Môi dưới dạng
thìa

Môi dưới dẹt

Calopterygidae
Môi dưới không dài, hẹp ở
Môi dưới dài và hẹp
gốc miệng
Râu với 67 đốt ngắn

Lestidae
Đuôi dạng lá mỏng
không phân chia

Đuôi dạng phiến dày ở
gốc, xa gốc mỏng dần

Coenagrionidae
Đầu có 1 sừng dựng
đứng giữa trán, chân
rất dài

Thùy bên môi
dưới có răng cưa
không rõ

Libellulidae

Gomphidae
Đốt râu dày và
có lông
Đốt râu nhỏ dần ở
ngọn

Protoneuridae

Thùy bên môi dưới
không lớn, răng
đều

Macromiidae

Râu có 4 đốt với
đốt 3 rất lớn

Petaluridae

Aeshnidae

Gai bên đốt bụng thứ 8
dài bằng hoặc hơn giữa
Đầu không có sừng
Thùy bên môi dưới lớn,
đốt 9
dựng đứng giữa trán
không đều, răng lởm
chởm
Thùy bên môi
dưới rõ, đều
Gai bên đốt bụng
thứ 8 thiếu hoặc
ngắn hơn giữa đốt
9

Libellulidae

Corduliidae

Cordulegastridae
(Chlorogomphidae)

...
Không có phiến đuôi cuối bụng
Đốt 1 của râu rất dài
Calopterygidae
Tất cả các đốt râu
gần bằng nhau
Môi dưới không dài, hẹp ở
gốc miệng
Môi dưới dài và hẹp
Lestidae
Môi dưới dẹt
Môi dưới dạng
thìa
Râu có 4 đốt với
đốt 3 rất lớn
Gomphidae
Đốt râu nhỏ dần ở
ngọn
Aeshnidae
Đuôi dạng phiến dày ở
gốc, xa gốc mỏng dần
Protoneuridae
Thùy bên môi dưới
không lớn, răng
đều
Thùy bên môi dưới lớn,
không đều, răng lởm
chởm
Cordulegastridae
(Chlorogomphidae)
Gai bên đốt bụng thứ 8
dài bằng hoặc hơn giữa
đốt 9
Libellulidae
Corduliidae
Ấu trùng Odonata trưởng thành
Có phiến đuôi cuối bụng
Râu với 6-
7 đốt ngắn
Đốt râu dày và
có lông
Petaluridae
Đuôi dạng lá mỏng
không phân chia
Coenagrionidae
Đầu có 1 sừng dựng
đứng giữa trán, chân
rất dài
Macromiidae
Đầu không có sừng
dựng đứng giữa trán
Thùy bên môi
dưới có răng cưa
không rõ
Libellulidae
Thùy bên môi
dưới rõ, đều
Gai bên đốt bụng
thứ 8 thiếu hoặc
ngắn hơn giữa đốt
9
Khóa phân loại ODONATA - Người đăng: Nguyễn Minh Nhật
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Khóa phân loại ODONATA 9 10 465