Ktl-icon-tai-lieu

Khoáng vật

Được đăng lên bởi Đỗ Đức Thanh
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 300 lần   |   Lượt tải: 0 lần
stt Khoáng
vật

Công thức

1

Manhetit Fe3O4

2

Cromit

FeCr2O3

Màu sắc

Tính chất
đặc trưng

Trọng
Ghi chú
lượng
riêng
Màu đen Tinh thể
4.9Nhận biết nhờ
sắt
dạng 8
5.2
có từ tính mạnh
mặt ,
Dễ nhấm với
12mặt thoi
inmenit, tantan,
. thường
columbit,
có khia
titannomanhetit
song
song , từ
tính
mạnh
,độcứng
5,5-6.
Màu đen , Tinh hệ
4,1Nhận biết nhờ
đen
lập
4,9
dnạg tinh thể ,
hung ,
phương ,
khoáng vật dễ
tinh thể
nhầm với
dạng 8
spinel

3

Inmelit

FeTiO3

4

Xphen

CaTiO5

mặt, độ
cứng từ
5,5-7,5
Màu đen Ánh bán 4,5-5
sắt , xám kim ,
thép
không
thường có trong
sắc tím
suốt , cho
bột
ánh sang
nghiền có xuyên qua
màu
có màu
đen ,đôi nâu. Độ
khi có
cứng 5-6,
màu
từ tính
nâu đỏ
yếu .

Các mảnh
inmelit dễ
nhầm với
vonfamit ,
manhetit, nhận
biết nhờ bột
nghiền màu
đen và có từ
tính yếu .

Màu vàng
nhạt , nâu
nhạt , có khi
xanh lục,
xanh xám,
hiếm có màu
đen hồng đỏ

Nhận biết nhờ dạng
tinh thể đặc trưng,
phân biệt với các
khoáng vật giống
nó có màu vàng
.Xphen dễ nhấm
với caxiterit,

Tinh thể
3,3-3,6
dạng lăng trụ
ngắn ,dạng
vắt nhọn có
hai đầu , ánh
kim cương
độ cứng từ 5-

6

5

Olivin

(Mg,Fe)2SiO4

6

Vonfamit (Mn,Fe)WO4

Màu vàng
sắc lục ,
không
màu hoàn
toàn trong
suốt ,
xanh nâu,

Olivine
tinh hệ
trực thoi ,
tinh thể
dạng lăng
trụ ngắn
dạng hạt
tròn cạnh ,
ánh thủy
tinh, cắt
khai trung
bình ,
dòn ,độ
cứng 6,57
Màu đen , Tinh thể
đen nâu, dạng tấm
dẹp , hay
dạng lăng
trụ ngắn ,

manazit,

3,33,5

6,77.5

Nhận biết nhờ
màu vàng
lục ,ánh thủy
tinh , các mảnh
vỡ dễ nhầm với
pyroxenvaf
epidot

7

Grannat

A2B2 (SiO2)3

Màu đỏ
sẫm , đỏ
nâu đen,
đen

ánh kim
cương ,
cắt khai
hoàn toàn,
độ cứng
4,5-5,5
Tinh hệ
3-3,5
lập
phương ,
tinh thể
dạng 12
mặt
thoi,24mặt
tứ giác ,
ánh thủy
tinh ,ánh
mỡ độ
cứng cao ,
6-7,dòn
không cắt

9

Tuamalin

10 spinel

Màu đen,
màu hồng
, màu nâu
vàng ,
xanhda
trời ,

MgAl2O4

Đỏ, xanh,
nâu đỏ,
nâu
vàng , tím
xanh da
trời ,

khai , vết
vỡ không
bằng
phẳng
Tinh thể
dạng lăng
trụ kéo dài
hình kim
que , ánh
thủy tinh,
không cắt
khai , độ
cứng từ 77,5
Tình thể
lập
phương
tinh thể
thường có
dạng 8

2,93,2

Dễ nhận biết
nhờ vết vỡ
dạng tam giác
cong ,độ cứng
cao.

3,53,7

Nhận biết nhờ
dạng tinh thể 8
mặt độ cứng
cao dễ nhầm
với cromit,
manheit,

mặt , ánh
thủy tinh
cắt khai
không
hoàn
toàn , độ
cứng 8
11

Monazite

(Ce,La...)PO4

12

Xenotim

YPO4

13 Epidot

Ca2(Al,)3Si-

Màu vàng
nhạt màu
vàng nâu,
xanh lục ,
hiếm khi có
màu đen ,

Tinh thể
4,0-5,5
dạng lăng trụ
hơidẹt hạt
tròn cạnh
hình quả
trứng , cắt
khai rõ , độ
cứng 5-5,5
Màu...
stt Khoáng
vật
Công thức Màu sắc Tính chất
đặc trưng
Trọng
lượng
riêng
Ghi chú
1 Manhetit Fe
3
O
4
Màu đen
sắt
Tinh thể
dạng 8
mặt ,
12mặt thoi
. thường
có khia
song
song , từ
tính
mạnh
,độcứng
5,5-6.
4.9-
5.2
Nhận biết nhờ
có từ tính mạnh
Dễ nhấm với
inmenit, tantan,
columbit,
titannomanhetit
2 Cromit FeCr
2
O
3
Màu đen ,
đen
hung ,
Tinh hệ
lập
phương ,
tinh thể
dạng 8
4,1-
4,9
Nhận biết nhờ
dnạg tinh thể ,
khoáng vật dễ
nhầm với
spinel
Khoáng vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khoáng vật - Người đăng: Đỗ Đức Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Khoáng vật 9 10 669