Ktl-icon-tai-lieu

KHÔNG GIAN METRIC

Được đăng lên bởi violet-209189
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1046 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ch¬ng II

Kh«ng gian Metric
§6. Kh«ng gian Metric
Kh«ng gian nãi chung, cã rÊt nhiÒu lo¹i bµi to¸n ®îc gi¶i quyÕt kh«ng dùa vµo
tÝnh chÊt ®¹i sè cña c¸c ®èi tîng ®îc nghiªn cøu, Tøc lµ ph¬ng ph¸p gi¶i kh«ng liªn
quan ®Õn c¸c phÐp to¸n( céng, nh©n, ….) mµ chØ liªn quan ®Õn kh¸i niÖm kho¶ng
c¸ch. V× vËy, viÖc tæng qu¸t ho¸ tõ c¸c kh«ng gian Euclide sang mét lo¹i kh«ng gian
chØ cã kho¶ng c¸ch mµ kh«ng cã c¸c phÐp ®¹i sè sÏ kh«ng lµm phøc t¹p ho¸ vÊn ®Ò ,
mµ ngîc l¹i lµm cho viÖc tr×nh bµy lo¹i vÊn ®Ò nh trªn trë nªn trong s¸ng h¬n.
Trong bµi nµy, ta sÏ thùc hiÖn ®îc tæng qu¸t ho¸ ®ã, cßn ë phÇn sau, ta sÏ trë l¹i
víi lo¹i kh«ng gian võa cã kho¶ng c¸ch , võa cã c¸c phÐp to¸n ®¹i sè nhng tæng qu¸t
kh«ng gian Euclide.
1 Kh¸i niÖm kh«ng gian Metric:
§Þnh nghÜa 1:
Cho mét tËp hîp M tuú ý( kh¸c φ). ¸nh x¹ d tõ M . M vµo tËp hîp R + = [0,+ ∝)
®îc gäi lµ hµm kho¶ng c¸ch hay metric trªn m, NÕu nã tho¶ m¶n c¸c ®iÒu kiÖn sau
®©y.
1. d(x,y) = 0 khi vµ chØ khi x=y
2. d( x,y) = d(y,x) víi mäi cÆp x,y ∈ M(hay x, y) ∈ M. M)
3. d(x,z) ≤ d ( x , y ) +d ( y, z) (víi mäi bé ba x,y,z tõ M)
(§iÒu kiÖn 3, gäi lµ bÊt ®¼ng thøc tam gi¸c). Khi ®ã, ta nãi m hay ( M,d) lµ
kh«ng gian Metric
Sau ®©y lµ mét sè vÝ dô vÒ kh«ng gian Metric
+ Kh«ng gian Enclide E bÊt kú lµ kh«ng gian Metric víi kho¶ng c¸ch d x¸c ®Þnh
nh sau:
D( x, y) = x −y = ( x −, x −y )
§Æc biÖt tËp hîp R víi kho¶ng c¸ch th«ng thêng: d( x,y) = lµx −ykh«ng
gian
Metric
+ Cho X lµ tËp hîp tuú ý (≠ φ). XÐt ¸nh ph¶n x¹: d: X. X → R+ x¸c ®Þnh nh sau:
D(x,y) = 0, nÕu x = y
1, nÕu x ≠ y
Khi ®ã dÔ thÊy ngay d tho¶ m¶n hai ®iÒu kiÖn 1 vµ 2 trong ®Þnh nghÜa trªn. Ta
kiÓm tra bÊt ®¼ng thøc tam gi¸c
d( x, z) ≤ d( x,y) + d(y,z) (1)
NÕu x = z th× vÕ tr¸i cña (1) b»ng 0 nªn ®óng.
20

Gi¶ sö x ≠ z. Khi ®ã .ë vÕ ph¶i phÇn tõ y ph¶i Ýt nhÊt mét trong hai phÇn tö xvµ z.
Trong trêng hîp nµy, vÕ tr¸i b»ng 1 vµ vÕ ph¶i còng cã Ýt nhÊt mét sè h¹ng b»ng 1
nªu bÊt ®¼ng thøc vÉn ®óng. VËy ( X, d) lµ kh«ng gian Euclide:
XÐt trêng hîp R’’ nh trêng hîp ®Æc biÖt nµy cña kh«ng gian Euclide nÕu x=( x 1,
…xn ) vµ y ( y1, yn) th× :
d( x,y) =

n

∑( x
k =1

x

− yk )2

ë ®©y ta xÐt thªm 1 hµm δ kho¶ng c¸ch x¸c ®Þnh nh sau:
δ ( x, y ) = max xk − yk

(2)

k =1,... n

C¸c ®iÒu kiÖn 1,2 trong ®Þnh nghÜa còng lµ hiÓn nhiªn. TiÕp theo ta cã:
δ( x, z) = max x −z
=
= max ( x k − yk ) + ( y k − zk ) ≤ max ≤ ( x k − y k ) + yk − zk
k

k

≤ max( x k − y k ) + y k − zk ≤ max x k − y k + max y k − zk

= δ(x,y) + δ(y,z). vËy (Rn, δ) còng lµ kh«ng gian metric
4. XÐt kh«ng ...
yx
Ch¬ng II
Kh«ng gian Metric
§6. Kh«ng gian Metric
Kh«ng gian nãi chung, rÊt nhiÒu lo¹i bµi to¸n ®îc gi¶i quyÕt kh«ng dùa vµo
tÝnh chÊt ®¹i cña c¸c ®èi tîng ®îc nghiªn cøu, Tøc ph¬ng ph¸p gi¶i kh«ng liªn
quan ®Õn c¸c phÐp to¸n( céng, nh©n, .) chØ liªn quan ®Õn kh¸i niÖm kho¶ng
c¸ch. V× vËy, viÖc tæng qu¸t ho¸ tõ c¸c kh«ng gian Euclide sang mét lo¹i kh«ng gian
chØ cã kho¶ng c¸ch mµ kh«ng cã c¸c phÐp ®¹i sè sÏ kh«ng lµm phøc t¹p ho¸ vÊn ®Ò ,
mµ ngîc l¹i lµm cho viÖc tr×nh bµy lo¹i vÊn ®Ò nh trªn trë nªn trong s¸ng h¬n.
Trong bµi nµy, ta sÏ thùc hiÖn ®îc tæng qu¸t ho¸ ®ã, cßn ë phÇn sau, tatrë l¹i
víi lo¹i kh«ng gian võa cã kho¶ng c¸ch , võa cã c¸c phÐp to¸n ®¹i sè nhng tæng qu¸t
kh«ng gian Euclide.
1 Kh¸i niÖm kh«ng gian Metric:
§Þnh nghÜa 1:
Cho mét tËp hîp M tuú ý( kh¸c φ). ¸nh x¹ dM . M o tËp hîp R
+
= [0,+ )
®îc gäi hµm kho¶ng c¸ch hay metric trªn m, NÕu tho¶ m¶n c¸c ®iÒu kiÖn sau
®©y.
1. d(x,y) = 0 khi vµ chØ khi x=y
2. d( x,y) = d(y,x) víi mäi cÆp x,y M(hay x, y) M. M)
3. d(x,z)
),(),( zydyxd
+
(víi mäi bé ba x,y,z tõ M)
(§iÒu kiÖn 3, gäi bÊt ®¼ng thøc tam gi¸c). Khi ®ã, ta nãi m hay ( M,d)
kh«ng gian Metric
Sau ®©y lµ mét sè vÝ dô vÒ kh«ng gian Metric
+ Kh«ng gian Enclide E bÊt kú lµ kh«ng gian Metric víi kho¶ng c¸ch d x¸c ®Þnh
nh sau:
D( x, y) =
( )
yxxyx
=
,
§Æc biÖt tËp hîp R víi kho¶ng c¸ch th«ng thêng: d( x,y) = kh«ng gian
Metric
+ Cho X lµ tËp hîp tuú ý (φ). XÐt ¸nh ph¶n x¹: d: X. X R
+
x¸c ®Þnh nh sau:
D(x,y) = 0, nÕu x = y
1, nÕu x ≠ y
Khi ®ã thÊy ngay d tho¶ m¶n hai ®iÒu kiÖn 1 2 trong ®Þnh nghÜa trªn. Ta
kiÓm tra bÊt ®¼ng thøc tam gi¸c
d( x, z) d( x,y) + d(y,z) (1)
NÕu x = z th× vÕ tr¸i cña (1) b»ng 0 nªn ®óng.
20
KHÔNG GIAN METRIC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KHÔNG GIAN METRIC - Người đăng: violet-209189
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
KHÔNG GIAN METRIC 9 10 765