Ktl-icon-tai-lieu

Không Gian Véc Tơ

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 4595 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Độc lập
tuyến
tính-phụ
thuộc
tuyến tínhTổ hợp
tuyến tính
Hạng của
họ véc tơ

Không Gian Véc Tơ
ThS.Nguyễn Hữu Hiệp

Tập
sinh-cơ
sở-số chiều
Bài tập
trắc
nghiệm

Ngày 9 tháng 11 năm 2011

Nội Dung

Độc lập
tuyến
tính-phụ
thuộc
tuyến tínhTổ hợp
tuyến tính
Hạng của
họ véc tơ
Tập
sinh-cơ
sở-số chiều

1

Độc lập tuyến tính-phụ thuộc tuyến tính- Tổ hợp tuyến
tính

2

Hạng của họ véc tơ

3

Tập sinh-cơ sở-số chiều

4

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập
trắc
nghiệm

Độc lập tuyến tính
Cho họ M = {x1 , x2 , . . . , xm } gọi là ĐLTT nếu
Độc lập
tuyến
tính-phụ
thuộc
tuyến tínhTổ hợp
tuyến tính
Hạng của
họ véc tơ
Tập
sinh-cơ
sở-số chiều
Bài tập
trắc
nghiệm

α1 x1 + α2 x2 + · · · + αm xm = 0(∗) ⇒ α1 = α2 = · · · = αm = 0
hay nói cách khác, phương trình (*) chỉ có nghiệm tầm thường.
Không có véc tơ không.
Không có véc tơ nào là THTT của các véc tơ khác.
Họ con của họ ĐLTT thì
ĐLTT.
M ĐLTT
x không là THTT của M.
⇒ {x; M} ĐLTT.

Phụ thuộc tuyến tính
M = {x1 , x2 , . . . , xm } gọi là PTTT nếu
Độc lập
tuyến
tính-phụ
thuộc
tuyến tínhTổ hợp
tuyến tính
Hạng của
họ véc tơ
Tập
sinh-cơ
sở-số chiều
Bài tập
trắc
nghiệm

∃(α1 , α2 , · · · , αm ) = 0 : α1 x1 + α2 x2 + · · · + αm xm = 0
hay nói cách khác, phương trình (*) có vô số nghiệm.
Một họ có véc tơ 0 thì PTTT.
Trong họ PTTT, có véc tơ biểu diễn được qua các véc tơ
khác.
Thêm một véc tơ vào họ PTTT thì PTTT
M ĐLTT,
x là THTT của M.
⇒ {x; M} PTTT.

Không gian R 3

Độc lập
tuyến
tính-phụ
thuộc
tuyến tínhTổ hợp
tuyến tính
Hạng của
họ véc tơ
Tập
sinh-cơ
sở-số chiều
Bài tập
trắc
nghiệm

2 vecto ĐLTT khi và chỉ khi chúng không cùng phương.
3 vecto trong R 3 ĐLTT nếu chúng không đồng phẳng.
Không gian tầm thường:
V = {0} ⇒ dim(V ) = 0.
Không gian này không có cơ sở.
Không gian con 3 chiều trong R 3 là chính nó.

Không gian R 3

Độc lập
tuyến
tính-phụ
thuộc
tuyến tínhTổ hợp
tuyến tính

Không gian con 2 chiều: các mặt phẳng qua gốc tọa độ
(các vecto có gốc O và có ngọn trên mặt phẳng.)
Ví dụ:
x − 2y + 3z = 0

Hạng của
họ véc tơ
Tập
sinh-cơ
sở-số chiều
Bài tập
trắc
nghiệm

Không gian 1 chiều: các đường thẳng qua gốc tọa độ
(các vecto có gốc O và có ngọn trên đường thẳng đó.)
Ví dụ:
x +y −z =0
2x − 3y = 0.

Độc lập và phụ thuộc

Độc lập
tuyến
tính-phụ
thuộc
tuyến tínhTổ hợp
tuyến tính
Hạng của
họ véc tơ
Tập
sinh-cơ
sở-số chiều
Bài tập
trắc
nghiệm

Trong KGVT V , cho véc tơ họ M = {x; y ; z} có {x; y } ĐLTT.
Xét sự ĐLTT và PTTT của hệ sau:
1

{x}

5

{x + y ; 2x − y }

2

{x; y ; 0}

6

{x + y ; y + z; z − x}

3

{0}

7

{2x; 3y ; x + z; 3...
Độc lập
tuyến
tính-phụ
thuộc
tuyến tính-
T hợp
tuyến tính
Hạng của
họ véc
Tập
sinh-cơ
sở-số chiều
Bài tập
trắc
nghiệm
Không Gian Véc Tơ
ThS.Nguyễn Hữu Hiệp
Ngày 9 tháng 11 năm 2011
Không Gian Véc Tơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Không Gian Véc Tơ - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Không Gian Véc Tơ 9 10 398