Ktl-icon-tai-lieu

KÌ THI CHỌN HỌC SINH VÀO CÁC ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA DỰ THI OLYMPIC QUỐC TẾ NĂM 2010 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: HOÁ HỌC

Được đăng lên bởi dungtlhp12710
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 736 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KÌ THI CHỌN HỌC SINH VÀO CÁC ĐỘI TUYỂN
QUỐC GIA DỰ THI OLYMPIC QUỐC TẾ NĂM 2010
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Môn: HOÁ HỌC
Ngày thi thứ nhất: 17/04/2010

Câu 1. (2,5 điểm). 1. 1,5 điểm; 2. 1 điểm.
Bằng thiết bị và ở điều kiện thích hợp, một bức xạ có độ dài sóng là 58,43 nm được chiếu vào
một dòng khí nitơ. Người ta xác định được tốc độ của dòng electron đầu tiên là 1,4072.106 m.s–1, tốc
độ của dòng electron tiếp theo là 1,266.106 m.s–1.
1. Tính năng lượng ion hóa thứ nhất (I1) và năng lượng ion hóa thứ hai (I2) theo kJ.mol–1.
2. Cho biết electron thứ nhất e1, electron thứ hai e2 được bứt ra từ obitan phân tử nào của nitơ? Vì sao?
Vẽ giản đồ năng lượng của các obitan phân tử và dùng cấu hình electron của N2 để giải thích.
Cho: Hằng số Planck h = 6,6261.10–34 J.s; Tốc độ ánh sáng c = 2,9979.108 m.s–1;
Số Avogađro NA = 6,0221.1023 mol–1; Khối lượng electron me = 9,1094.10–31 kg.
Hướng dẫn giải:
1. Giả thiết tác dụng của bức xạ chỉ tách e từ phân tử nitơ.
1
1
h = mvi2 + Ii → Ii = h - mvi2 (1)
2
2
1
hν = 6,6261.10–34 . 2,9979.108 .
. 6,0221.1023 . 10–3 = 2050,485 (kJ. mol–1).
-9
58,34.10
Thay số vào biểu thức (1), tính được I1 = 1507,335 (kJ. mol–1); I2 = 1610,867 (kJ.mol–1).
2.

Từ giản đồ năng lượng hoặc cấu hình electron hóa trị
π
π
4
2
của phân tử nitơ σs2 σ*2
s π x,y σ z : e1 và e2 đều được bứt ra từ
MO-σz (MO bị chiếm cao nhất).
σz
2p
*
z

*
x

*
y

2pb

a

πx

πy

 s*

2sa

2sb
s

Câu 2. (2,5 điểm). 1. 1,75 điểm; 2. 0,75 điểm.
Cho s¬ ®å c¸c ph¶n øng:

FeSO4
Fe2(SO4)3 ®Æc

FeCl2 (dd) KCN ®Æc, d­

A (dd)

AgNO3

B kÕt tña tr¾ng
C kÕt tña xanh ®Ëm
D kÕt tña tr¾ng
FeCl2

KMnO4, H+

E (dd)

Pb(OH)2, KOH

1. Viết phương trình ion của các phản ứng xảy ra theo sơ đồ trên.
2. Hãy cho biết từ tính của hợp chất A, dùng thuyết lai hóa để giải thích.
Hướng dẫn giải:
1. Các phương trình phản ứng:
Fe2+ + 6 CN- → [Fe(CN)64- ]

G kÕt tña xanh
A + F kÕt tña n©u

(A)

[Fe(CN)64- ] + 2 Fe2+ → Fe2[Fe(CN)6] ↓trắng

(B)

3 [Fe(CN)64- ] + 4 Fe3+ → Fe4[Fe(CN)6]3 ↓xanh đậm

(C)

[Fe(CN)64- ] + 4 Ag+ → Ag4[Fe(CN)6] ↓trắng

(D)
Trang 1/8

5 [Fe(CN)64- ] + MnO-4 + 8 H+ → Mn2+ + 4 H2O + 5 [Fe(CN)36 ]

(E)

2+
2 [Fe(CN)3→ Fe3[Fe(CN)6]2 ↓xanh
6 ] + 3 Fe

(G)

2+
Hoặc K+ + [Fe(CN)3→ KFe[Fe(CN)6] ↓xanh
6 ] + Fe
42 [Fe(CN)36 ] + Pb(OH) 2 + 2 OH → 2 [Fe(CN) 6 ] + 2 H2O + PbO2 ↓nâu
2. Cấu hình electron của Fe2+ là [Ar]3d64s04p04d0

0

(F)

0

4s
4p
4d0
3d6
Vì CN- là phối tử trường mạnh, do đó khi tạo phức với Fe2+, 4 electron độc thân trên 4 obitan 3d
của F...
Trang 1/8
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KÌ THI CHỌN HỌC SINH VÀO CÁC ĐỘI TUYỂN
QUỐC GIA DỰ THI OLYMPIC QUỐC TẾ NĂM 2010
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Môn: HOÁ HC
Ngày thi thứ nhất: 17/04/2010
Câu 1. (2,5 điểm). 1. 1,5 điểm; 2. 1 điểm.
Bằng thiết bị và điều kiện thích hợp, một bức xạ độ dài sóng 58,43 nm được chiếu vào
một dòng khí nitơ. Người ta xác định được tốc đcủa dòng electron đầu tiên 1,4072.10
6
m.s
1
, tốc
độ của dòng electron tiếp theo là 1,266.10
6
m.s
1
.
1. Tính năng lượng ion hóa thứ nhất (I
1
) và năng lượng ion hóa thứ hai (I
2
) theo kJ.mol
1
.
2. Cho biết electron thứ nhất e
1
, electron thhai e
2
được bứt ra từ obitan phân tử nào của nitơ? Vì sao?
Vẽ giản đồ năng lượng của các obitan phân tử và dùng cấu hình electron của N
2
để giải thích.
Cho: Hằng số Planck h = 6,6261.10
34
J.s; Tốc đ ánh sáng c = 2,9979.10
8
m.s
1
;
SAvogro N
A
= 6,0221.10
23
mol
1
; Khi lượng electron m
e
= 9,1094.10
31
kg.
Hướng dẫn giải:
1. Giả thiết tác dụng của bức xạ chỉ tách e từ phân tử nitơ.
2 2
i i i i
1 1
= mv + I I = - mv
2 2
h h
(1)
= 6,6261.10
34
. 2,9979.10
8
.
-9
1
58,34.10
. 6,0221.10
23
. 10
3
= 2050,485 (kJ. mol
1
).
Thay svào biểu thức (1), tính được I
1
= 1507,335 (kJ. mol
1
); I
2
= 1610,867 (kJ.mol
1
).
2.
Câu 2. (2,5 điểm). 1. 1,75 điểm; 2. 0,75 điểm.
Cho s¬ ®å c¸c ph¶n øng:
FeCl
2
(dd) A (dd)
B kÕt tña tr¾ng
E (dd)
KCN ®Æc, d
FeSO
4
Fe
2
(SO
4
)
3
®Æc
C kÕt tña xanh ®Ëm
KMnO
4
, H
+
D
AgNO
3
kÕt tña tr¾ng
G kÕt tña xanh
A + F
FeCl
2
Pb(OH)
2
, KOH
kÕt tña n©u
1. Viết phương trình ion của các phản ứng xảy ra theo sơ đồ trên.
2. y cho biết từ tính của hợp chất A, dùng thuyết lai hóa để giải thích.
Hướng dẫn giải:
1. Các phương trình phn ứng:
Fe
2+
+ 6 CN
-
(A)
+ 2 Fe
2+
Fe
2
[Fe(CN)
6
] trắng
(B)
3
+ 4 Fe
3+
Fe
4
[Fe(CN)
6
]
3
xanh đậm
(C)
+ 4 Ag
+
Ag
4
[Fe(CN)
6
] trắng
(D)
*
z
*
y
π
s
*
x
π
*
s
π
y
π
x
σ
z
2p
a
2p
b
2s
a
2s
b
T giản đồ năng lượng hoặc cấu hình electron hóa tr
của phân tử nitơ
: e
1
e
2
đều được bứt ra từ
MO-σ
z
(MO bị chiếm cao nhất).
KÌ THI CHỌN HỌC SINH VÀO CÁC ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA DỰ THI OLYMPIC QUỐC TẾ NĂM 2010 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: HOÁ HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KÌ THI CHỌN HỌC SINH VÀO CÁC ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA DỰ THI OLYMPIC QUỐC TẾ NĂM 2010 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: HOÁ HỌC - Người đăng: dungtlhp12710
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
KÌ THI CHỌN HỌC SINH VÀO CÁC ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA DỰ THI OLYMPIC QUỐC TẾ NĂM 2010 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: HOÁ HỌC 9 10 771