Ktl-icon-tai-lieu

Kì thi tuyển sinh vào lớp 10 (2006-2007) - Ngữ Văn

Được đăng lên bởi mrpro2212
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 587 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
Hµ Néi

---------------

Kú thi tuyÓn sinh vµo líp 10 THPT
N¨m n¨m häc 2006 - 2007

M«n thi: Ng÷ v¨n
Ngµy thi: 16 th¸ng 6 n¨m 2006
Thêi gian lµm bµi: 120 phót

§Ò chÝnh thøc

PhÇn I: (3 ®iÓm)
Trong t¸c phÈm ChiÕc lîc ngµ, ghi l¹i c¶nh chia tay cña cha con «ng S¸u, nhµ v¨n
NguyÔn Quang S¸ng viÕt:
Nh×n c¶nh Êy, bµ con xung quanh cã ngêi kh«ng cÇm ®îc níc m¾t, cßn t«i bçng
thÊy khã thë nh cã bµn tay ai n¾m lÊy tr¸i tim t«i.
(S¸ch Ng÷ v¨n 9, tËp mét - NXB Gi¸o dôc 2005, tr. 199)
C©u 1: V× sao khi chøng kiÕn gi©y phót nµy, bµ con xung quanh vµ nh©n vËt t«i l¹i cã
c¶m xóc nh vËy?
C©u 2: Ngêi kÓ chuyÖn ë ®©y lµ ai? C¸ch chän vai kÓ Êy gãp phÇn nh thÕ nµo ®Ó t¹o
nªn sù thµnh c«ng cña ChiÕc lîc ngµ?
C©u 3: KÓ tªn hai t¸c phÈm kh¸c viÕt vÒ ®Ò tµi cuéc kh¸ng chiÕn chèng MÜ cøu níc cña
d©n téc ta mµ em ®· ®îc häc trong ch¬ng tr×nh Ng÷ v¨n 9 vµ ghi râ tªn t¸c gi¶.
PhÇn II (7 ®iÓm)
Bµi th¬ Cµnh phong lan bÓ cña ChÕ Lan Viªn cã c©u: Con c¸ song cÇm ®uèc dÉn th¬
vÒ… Bµi §oµn thuyÒn ®¸nh c¸ cña Huy CËn còng cã mét c©u th¬ giµu h×nh ¶nh t¬ng tù.
C©u 1. Em h·y chÐp chÝnh x¸c khæ th¬ cã c©u th¬ ®ã theo s¸ch Ng÷ v¨n 9 vµ cho biÕt
hoµn c¶nh ra ®êi cña bµi th¬.
C©u 2: Con c¸ song vµ ngän ®uèc lµ nh÷ng sù vËt vèn kh¸c nhau trong thùc tÕ nhng
nhµ th¬ Huy CËn l¹i cã mét sù liªn tëng hîp lÝ. V× sao vËy? C©u th¬ cña «ng gióp ngêi ®äc
hiÓu thªm nh÷ng g× vÒ thiªn nhiªn vµ tµi quan s¸t cña nhµ th¬?
C©u 3: Díi ®©y lµ c©u chñ ®Ò cho mét ®o¹n v¨n tr×nh bµy c¶m nhËn vÒ khæ th ®îc chÐp
theo yªu cÇu ë c©u 1:
ChØ víi bèn c©u th¬, Huy CËn ®· cho ta thÊy mét bøc tranh k× thó vÒ sù giµu cã vµ
®Ñp ®Ï cña biÓn c¶ quª h¬ng;
Em h·y viÕt tiÕp kho¶ng 8 ®Õn 10 c©u ®Ó hoµn chØnh ®o¹n v¨n theo phÐp lËp luËn diÔn
dÞch, trong ®ã cã mét c©u ghÐp vµ mét c©u cã thµnh phÇn t×nh th¸i.

1

Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
Hµ Néi

---------------

Kú thi tuyÓn sinh vµo líp 10 THPT
N¨m n¨m häc 2007 - 2008

M«n thi: Ng÷ v¨n
Ngµy thi: 20 th¸ng 6 n¨m 2007
Thêi gian lµm bµi: 120 phót

§Ò chÝnh thøc

PhÇn I: (7 ®iÓm)
Cuéc ®êi Chñ tÞch Hå ChÝ Minh lµ nguån c¶m høng v« tËn cho s¸ng t¹o nghÖ thuËt. Më
®Çu t¸c phÈm cña m×nh, mét nhµ th¬ viÕt:
Con ë miÒn Nam ra th¨m l¨ng B¸c…
Vµ sau ®ã, t¸c gi¶ thÊy:
… B¸c n»m trong giÊc ngñ b×nh yªn
Gi÷a mét vÇng tr¨ng s¸ng dÞu hiÒn
VÉn biÕt trêi xanh lµ m·i m·i
Mµ sao nghe nhãi ë trong tim!...
C©u 1: Nh÷ng c©u th¬ trªn trÝch trong t¸c phÈm nµo? Nªu tªn t¸c gi¶ vµ hoµn c¶nh ra
®¬i cña bµi th¬ Êy:
C©u 2: Tõ nh÷ng c©u ®· dÉn kÕt hîp víi nh÷ng hiÓu biÕt cña em vÒ bµi th¬, h·y cho...
Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
Hµ Néi
---------------
Kú thi tuyÓn sinh vµo líp 10 THPT
N¨m n¨m häc 2006 - 2007
M«n thi: Ng÷ v¨n
Ngµy thi: 16 th¸ng 6 n¨m 2006
Thêi gian lµm bµi: 120 phót
PhÇn I: (3 ®iÓm)
Trong t¸c phÈm ChiÕc lîc ngµ, ghi l¹i c¶nh chia tay cña cha con «ng u, nhµ v¨n
NguyÔn Quang S¸ng viÕt:
Nh×n c¶nh Êy, con xung quanh ngêi kh«ng cÇm ®îc níc m¾t, cßn t«i bçng
thÊy khã thë nh cã bµn tay ai n¾m lÊy tr¸i tim t«i.
(S¸ch Ng÷ v¨n 9, tËp mét - NXB Gi¸o dôc 2005, tr. 199)
C©u 1: V× sao khi chøng kiÕn gi©y phót nµy, bµ con xung quanhnh©n vËt t«i l¹i
c¶m xóc nh vËy?
C©u 2: Ngêi kÓ chuyÖn ë ®©y ai? C¸ch chän vai Êy gãp phÇn nh thÕ o ®Ó t¹o
nªn sù thµnh c«ng cña ChiÕc lîc ngµ?
C©u 3: KÓ tªn hai t¸c phÈm kh¸c viÕt vÒ ®Ò tµi cuéc kh¸ng chiÕn chèng MÜ cøu níc cña
d©n téc ta mµ em ®· ®îc häc trong ch¬ng tr×nh Ng÷ v¨n 9 vµ ghi râ tªn t¸c gi¶.
PhÇn II (7 ®iÓm)
Bµi th¬ Cµnh phong lan cña ChÕ Lan Viªnc©u: Con c¸ song cÇm ®uèc dÉn th¬
Bµi §oµn thuyÒn ®¸nh c¸ cña Huy CËn còng cã mét c©u th¬ giµu h×nh ¶nh t¬ng tù.
C©u 1. Em h·y chÐp chÝnh x¸c khæ tc©u th¬ ®ã theo s¸ch Ng÷ v¨n 9 cho biÕt
hoµn c¶nh ra ®êi cña bµi th¬.
C©u 2: Con song ngän ®uèc nh÷ng vËt vèn kh¸c nhau trong thùc nhng
nhµ t Huy CËn l¹i mét liªn tëng hîp lÝ. sao vËy? C©u th¬ cña «ng gióp ngêi ®äc
hiÓu thªm nh÷ng g× vÒ thiªn nhiªn vµ tµi quan s¸t cña nhµ th¬?
C©u 3: Díi ®©y lµ c©u chñ ®Ò cho mét ®o¹n v¨n tr×nh bµy c¶m nhËn vÒ khæ th ®îc chÐp
theo yªu cÇu ë c©u 1:
ChØ víi bèn c©u th¬, Huy CËn ®· cho ta thÊy mét bøc tranh thó giµu
®Ñp ®Ï cña biÓn c¶ quª h¬ng;
Em h·y viÕt tiÕp kho¶ng 8 ®Õn 10 c©u ®Ó hoµn chØnh ®o¹n v¨n theo phÐp lËp luËn diÔn
dÞch, trong ®ã cã mét c©u ghÐp vµ mét c©u cã thµnh phÇn t×nh th¸i.
1
§Ò chÝnh thøc
Kì thi tuyển sinh vào lớp 10 (2006-2007) - Ngữ Văn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kì thi tuyển sinh vào lớp 10 (2006-2007) - Ngữ Văn - Người đăng: mrpro2212
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Kì thi tuyển sinh vào lớp 10 (2006-2007) - Ngữ Văn 9 10 837