Ktl-icon-tai-lieu

kĩ thuật dẫn truyền

Được đăng lên bởi My Heart
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 368 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP
CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT BÁN DẪN
1-1: Một thanh Si có mật độ electron trong bán dẫn thuần
ni = 1.5x1016 e/m3. Cho độ linh động của electron và lỗ
trống lần lượt là µ n= 0.14m2/vs và µ p = 0.05m2/vs. Giả sử
điện trường là đồng bộ trên toàn bộ thanh bán dẫn. Tính:
a) Vận tốc electron tự do và lỗ trống
b) Mật độ dòng electron tự do, lỗ trống và mật độ dòng
tổng
c) Điện dẫn suất và điện trở của thanh bán dẫn
d) Dòng điện chạy trong thanh bán dẫn
1-2: Một thanh Si như hình 1 có mật độ electron trong bán
dẫn thuần ni = 1.5x1016 e/m3 bị kích thích cho đến khi mật
độ lỗ trống là 8.5x1021 lỗ/m3. Cho độ linh động của
electron và lỗ trống lần lượt là µ n= 0.14m2/vs và µ p =
0.05m2/vs. Giả sử điện trường là đồng bộ trên toàn bộ
thanh bán dẫn. Tính:
e) Vận tốc electron tự do và lỗ trống
f) Mật độ dòng electron tự do, lỗ trống và mật độ dòng
tổng
g) Điện dẫn suất và điện trở của thanh bán dẫn
h) Dòng điện chạy trong thanh bán dẫn

0.6cm
2cm
2cm
V = 15V

0.8cm
2cm
2cm
V = 20V

1-3: Một chuyển tiếp PN silicon được tạo nên từ bán dẫn loại P có NA = 1023acceptor/m3
và bán dẫn loại N có ND = 1.2x1021 donor/m3. Tìm điện thế nhiệt và điện thế hàng rào
của chuyển tiếp PN này.
1-4: Một diode silicon có dòng bão hoà là 0.1pA ở 20oC. Tìm dòng qua diode khi nó
được phân cực thuận ở 0.55V. Tính lại dòng qua diode khi t = 100oC. Giả sử m = 1.
1-5: Dòng phân cực thuận trong chuyển tiếp PN là 1.5mA ở 27oC. Nếu Is = 2.4x10-14A
và m = 1, tìm điện áp phân cực thuận.
1-6: Dòng thuận trong một chuyển tiếp PN là 22mA khi áp phân cực thuận là 0.64V. Nếu
VT = 26mV và m = 1, tìm Is.

1

...
1
BÀI TẬP
CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT BÁN DẪN
1-1: Một thanh Si mật độ electron trong bán dẫn thuần
ni = 1.5x10
16
e/m
3
. Cho độ linh động của electron lỗ
trống lần lượt
µ
n
= 0.14m
2
/vs
µ
p
= 0.05m
2
/vs. Giả sử
điện trường là đồng bộ trên toàn bộ thanh bán dẫn. Tính:
a) Vận tốc electron tự do và lỗ trống
b) Mật độ dòng electron tự do, lỗ trống và mật độ dòng
tổng
c) Điện dẫn suất và điện trở của thanh bán dẫn
d) Dòng điện chạy trong thanh bán dẫn
1-2: Một thanh Si như hình 1 có mật độ electron trong bán
dẫn thuần ni = 1.5x10
16
e/m
3
bị kích thích cho đến khi mật
độ lỗ trống 8.5x10
21
lỗ/m
3
. Cho độ linh động của
electron lỗ trống lần lượt
µ
n
= 0.14m
2
/vs
µ
p
=
0.05m
2
/vs. Giả sử điện trường là đồng bộ trên toàn bộ
thanh bán dẫn. Tính:
e) Vận tốc electron tự do và lỗ trống
f) Mật độ dòng electron tự do, lỗ trống và mật độ dòng
tổng
g) Điện dẫn suất và điện trở của thanh bán dẫn
h) Dòng điện chạy trong thanh bán dẫn
1-3: Một chuyển tiếp PN silicon được tạo nên từ bán dẫn loại P có N
A
= 10
23
acceptor/m
3
và bán dẫn loại N có N
D
= 1.2x10
21
donor/m
3
. Tìm điện thế nhiệt và điện thế hàng rào
của chuyển tiếp PN này.
1-4: Một diode silicon có dòng bão hoà là 0.1pA ở 20
o
C. Tìm dòng qua diode khi nó
được phân cực thuận ở 0.55V. Tính lại dòng qua diode khi t = 100
o
C. Giả sử m = 1.
1-5: Dòng phân cực thuận trong chuyển tiếp PN là 1.5mA ở 27oC. Nếu Is = 2.4x10-14A
và m = 1, tìm điện áp phân cực thuận.
1-6: Dòng thuận trong một chuyển tiếp PN là 22mA khi áp phân cực thuận là 0.64V. Nếu
VT = 26mV và m = 1, tìm Is.
0.8
cm
2
cm
2
cm
V = 20V
0.6
cm
2
cm
2
cm
V = 15V
kĩ thuật dẫn truyền - Người đăng: My Heart
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
kĩ thuật dẫn truyền 9 10 568