Ktl-icon-tai-lieu

kĩ thuật di truyền

Được đăng lên bởi rongnho
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 1696 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§¹i häc khoa häc tù nhiªn - §¹i häc quèc gia hµ néi
Khoa sinh häc

Kü thuËt chuyÓn gen vµ
øng dông cña nã trong
chän gièng thùc vËt

Hµ néi, th¸ng 10 / 2003

Kü thuËt chuyÓn gen vµ øng dông trong chän gièng thùc vËt

Néi dung
kh¸i niÖm chung
Môc ®Ých biÕn n¹p gen ë thùc vËt
C¸c ph−¬ng ph¸p biÕn n¹p gen ë thùc vËt
Xu h−íng ¸p dông vµ mét sè thµnh tùu biÕn n¹p
gen ë thùc vËt
C¸c ®Æc ®iÓm −u viÖt cña c¸c ph−¬ng ph¸p biÕn n¹p
gen so víi c¸c ph−¬ng ph¸p t¹o gièng truyÒn thèng

Focus on

Kü thuËt chuyÓn gen vµ øng dông trong chän gièng thùc vËt

Néi dung
kh¸i niÖm chung
Môc ®Ých biÕn n¹p gen ë thùc vËt
C¸c ph−¬ng ph¸p biÕn n¹p gen ë thùc vËt
Xu h−íng ¸p dông vµ mét sè thµnh tùu biÕn n¹p
gen ë thùc vËt
C¸c ®Æc ®iÓm −u viÖt cña c¸c ph−¬ng ph¸p biÕn n¹p
gen so víi c¸c ph−¬ng ph¸p t¹o giãng truyÒn thèng

Focus on

Kü thuËt chuyÓn gen vµ øng dông trong chän gièng thùc vËt

kh¸i niÖm chung
Gen lµ g×?
Gen lµ mét ®¬n vÞ cña vËt chÊt di truyÒn. B¶n th©n
nã hoÆc kÕt hîp víi c¸c gen kh¸c quy ®Þnh mét tÝnh
tr¹ng cña c¬ thÓ.
VÒ mÆt ph©n tö, mét gen lµ mét ®o¹n ADN (ë mét
sè virót lµ ARN) m· ho¸ hoÆc trùc tiÕp hoÆc tham
gia vµo viÖc tæng hîp nªn mét ph©n tö pr«tªin, hay
trong mét sè tr−êng hîp lµ c¸c ph©n tö ARN
rib«s«m (rARN), hoÆc ARN vËn chuyÓn (tARN),
hoÆc mét sè c¸c ph©n tö ARN cÊu tróc kh¸c.

Gen (ADN) -> ARN -> Pr«tªin -> TÝnh tr¹ng

Focus on

Kü thuËt chuyÓn gen vµ øng dông trong chän gièng thùc vËt

kh¸i niÖm chung

BiÕn n¹p gen ë thùc vËt lµ g×?
• BiÕn n¹p gen (chuyÓn gen / kü thuËt di truyÒn) ë thùc vËt lµ
kh¸i niÖm dïng m« t¶ qu¸ tr×nh chuyÓn mét hoÆc mét sè gen
ngo¹i bµo vµo trong tÕ bµo thùc vËt nh»m t¹o ra mét tÝnh
tr¹ng míi mµ tr−íc ®ã c¬ thÓ thùc vËt ®ã kh«ng cã.
• Qu¸ tr×nh biÕn n¹p gen ®−îc coi lµ thµnh c«ng khi gen biÕn
n¹p sau qu¸ tr×nh chuyÓn gen kÕt hîp æn ®Þnh cña ADN cña
hÖ gen nh©n cña tÕ bµo biÕn n¹p. TÕ bµo biÕn n¹p nµy sau ®ã
®−îc t¸i sinh thµnh c©y hoµn chØnh víi sù biÓu hiÖn cña gen
biÕn n¹p, vµ duy tr× æn ®Þnh trong c¸c thÕ hÖ sau nhê qu¸
tr×nh thô tinh b×nh th−êng.
Focus on

Kü thuËt chuyÓn gen vµ øng dông trong chän gièng thùc vËt

kh¸i niÖm chung

Nguån gèc cña gen biÕn n¹p
• C¸c gen biÕn n¹p cã thÓ cã nguån gèc kh¸c nhau. Nã cã thÓ
®−îc t¸ch ra tõ mét nguån tÕ bµo kh¸c cã trong tù nhiªn,
hoÆc ®−îc tæng hîp b»ng c¸c kü thuËt sinh häc ph©n tö.

Focus on

Kü thuËt chuyÓn gen vµ øng dông trong chän gièng thùc vËt

Néi dung
kh¸i niÖm chung
Môc ®Ých biÕn n¹p gen ë thùc vËt
C¸c ph−¬ng ph¸p biÕn n¹p gen ë thùc vËt
Xu h−íng ¸p dông vµ mét sè t...
§
§§
§§
§§
§¹i c khoa häc tù nhn
¹i c khoa häc tù nhn ¹i c khoa häc tù nhn
¹i c khoa häc tù nhn ¹i c khoa häc tù nhn
¹i c khoa häc tù nhn ¹i c khoa häc tù nhn
¹i c khoa häc tù nhn -
--
--
--
- §
§§
§§
§§
§¹i häc quèc gia hµ néi
¹i häc quèc gia hµ néi¹i häc quèc gia hµ néi
¹i häc quèc gia hµ néi¹i häc quèc gia hµ néi
¹i häc quèc gia hµ néi¹i häc quèc gia hµ néi
¹i häc quèc gia hµ néi
Khoa sinh häc
Khoa sinh häcKhoa sinh häc
Khoa sinh häcKhoa sinh häc
Khoa sinh häcKhoa sinh häc
Khoa sinh häc
thuËt chuyÓn gen vµ
thuËt chuyÓn gen vµ thuËt chuyÓn gen vµ
thuËt chuyÓn gen vµ thuËt chuyÓn gen vµ
thuËt chuyÓn gen vµ thuËt chuyÓn gen vµ
thuËt chuyÓn gen vµ
øng dông a nã trong
øng dông a nã trong øng dông a nã trong
øng dông a nã trong øng dông a nã trong
øng dông a nã trong øng dông a nã trong
øng dông a nã trong
øng dông a nã trong
øng dông a nã trong øng dông a nã trong
øng dông a nã trong øng dông a nã trong
øng dông a nã trong øng dông a nã trong
øng dông a nã trong
chän gièng thùc t
chän gièng thùc tchän gièng thùc t
chän gièng thùc tchän gièng thùc t
chän gièng thùc tchän gièng thùc t
chän gièng thùc t
i, th¸ng 10 / 2003
i, th¸ng 10 / 2003 i, th¸ng 10 / 2003
i, th¸ng 10 / 2003 i, th¸ng 10 / 2003
i, th¸ng 10 / 2003 i, th¸ng 10 / 2003
i, th¸ng 10 / 2003
kĩ thuật di truyền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kĩ thuật di truyền - Người đăng: rongnho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
kĩ thuật di truyền 9 10 610