Ktl-icon-tai-lieu

Kĩ thuật điện tử

Được đăng lên bởi quocthinh2808
Số trang: 136 trang   |   Lượt xem: 2001 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Kỹ thuật ñiện tử

Nội dung













Chương 1: Diode
Chương 2: BJT
Chương 3: FET
Chương 4: Mạch khuyếch đại dùng Transistor
Chương 5: Opamp và ứng dụng
Chương 6: Hệ thống số và mã
Chương 7: Đại số Boole và các cổng logic
Chương 8: Tối thiểu hóa hàm Boole
Chương 9: Hệ tổ hợp
Chương 10: Hệ tuần tự đồng bộ
Chương 11: Bộ nhớ, PLD và FPGA
Chương 12: Các họ IC số và giao tiếp giữa chúng

Linh kiện ñiện tử
thông dụng

ðiện trở

Linh kiện thụ ñộng

Linh kiện có khả năng cản trở dòng ñiện
Ký hiệu:

Trở thường

ðơn vị: Ohm (Ω).
1kΩ = 103 Ω.
1MΩ= 106 Ω.

Biến trở

ðiện trở

Tụ ñiện
Linh kiện có khả năng tích tụ ñiện năng.
Ký hiệu:

ðơn vị Fara (F)
1µF= 10-6 F.
1nF= 10-9 F.
1pF= 10-12 F.

Tụ ñiện

Cuộn cảm
Linh kiện có khả năng tích lũy năng lượng
từ trường.
Ký hiệu:

ðơn vị: Henry (H)
1mH=10-3H.

Biến áp

Biến áp

Linh kiện thay ñổi ñiện áp
Biến áp cách ly
Biến áp tự ngẫu

Diode

Linh kiện tích cực

Linh kiện ñược cấu thành từ
2 lớp bán dẫn tiếp xúc công
nghệ
Diod chỉnh lưu
Diode tách sóng
Diode ổn áp (diode Zener)
Diode biến dung (diode
varicap hoặc varactor)
Diode hầm (diode Tunnel)

Transistor lưỡng cực BJT
BJT (Bipolar Junction
Transistor)
Linh kiện ñược cấu
thành từ 3 lớp bán
dẫn tiếp xúc liên tiếp
nhau.
Hai loại:

Linh kiện quang
ñiện tử

NPN
PNP

Linh kiện thu quang
Quang trở:
Quang diode
Quang transistor

Linh kiện phát quang
Diode phát quang
(Led : Light Emitting
Diode)
LED 7 ñọan

Chương 1: Chất bán dẫn và Diode
Chất bán dẫn

Chất bán dẫn
Khái niệm
Vật chất ñược chia thành 3 loại dựa trên
ñiện trở suất ρ:
Chất dẫn ñiện
Chất bán dẫn
Chất cách ñiện

Chất dẫn ñiện
ðiện trở suất ρ
T0 ↑

Tính dẫn ñiện của vật chất có thể thay ñổi
theo một số thông số của môi trường như
nhiệt ñộ, ñộ ẩm, áp suất …

Chất bán dẫn

10-6÷10-4Ωcm

Chất bán dẫn

Chất cách ñiện

10-4÷104Ωcm

105÷1022Ωcm

ρ↓

ρ↓

ρ↑

Dòng ñiện là dòng dịch chuyển của các hạt
mang ñiện
Vật chất ñược cấu thành bởi các hạt mang ñiện:
Hạt nhân (ñiện tích dương)
ðiện tử (ñiện tích âm)

Chất bán dẫn
Giãn ñồ năng lượng của vật chất

Gồm các lớp:

Vùng hóa trị: Liên kết hóa trị giữa ñiện tử và hạt nhân.
Vùng tự do: ðiện tử liên kết yếu với hạt nhân, có thể di chuyển.
Vùng cấm: Là vùng trung gian, hàng rào năng lượng ñể chuyển
ñiện tử từ vùng hóa trị sang vùng tự do

K: 2; L:8; M: 8, 18; N: 8, 18, 32…

18
8
2

Chất bán dẫn thuần

Chất bán dẫn thuần

Hai chất bán dẫn ñiển hình
Ge: Germanium
Si: Silicium

Là các chất thuộc nhóm IV trong bảng tuần hoàn
Mendeleev.
Có 4 ñiện tử ở lớp ngoài cùng
Các...
K
K
thu
thu
t
t
ñi
ñi
n
n
t
t
Kĩ thuật điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kĩ thuật điện tử - Người đăng: quocthinh2808
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
136 Vietnamese
Kĩ thuật điện tử 9 10 298