Ktl-icon-tai-lieu

Kĩ thuật nhiệt

Được đăng lên bởi 14143277
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 797 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1
PGS.PTS. Bïi H¶i - PTS. Hoµng Ngäc §ång
Bµi tËp
Kü thuËt nhiÖt
Nhµ xuÊt b¶n khoa häc vµ kü thuËt
Hµ néi -1999
Kĩ thuật nhiệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kĩ thuật nhiệt - Người đăng: 14143277
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Kĩ thuật nhiệt 9 10 839