Ktl-icon-tai-lieu

Kĩ thuật UCT

Được đăng lên bởi Nặc Danh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 531 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mực đỏ có thể ghi luôn vào bài làm,
Mực đen là giải thích,
Mực xanh là chứng minh công thức. !!

{

{

2
5 x 2−3 y=x−3 xy ↔ 5 x −3 y−x+ 3 xy =0(1)
x 3−x 2= y 2−3 y 3
x 3−x 2− y 2 +3 y 3=0 (2)

Nhận xét: bậc cao nhất của x và y là 3 nên khó có thể phân tích đa thức thành nhân tử. Từ đó, ý
tưởng tiếp theo là nhẩm lấy 2 cặp nghiệm (x;y) để tìm mối quan hệ tuyến tính giữa x và y.
Hai cặp nghiệm là (x;y)=(0,0) ; (-1;1). Coi 2 cặp nghiệm đó là 2 điểm A(0;0) và B(-1;1). Phương
trình (AB) là y = -x. Ta tìm cách làm xuất hiện nhân tử chung (x+y) từ 2 pt đã cho.
TH1: x=0, thay vào hệ ta được y=0;
TH2: x khác 0;
Thay y = -x vào 2 phương trình, ta được:

{

2

2 x +2 x=0 → x . PT ( 1 )+ PT ( 2 )=0 ( tức l à xuất hiện n h â n tử c h ung l à x + y )
−2 x3 −2 x 2=0

x . PT ( 1 )+ PT (2 )=6 x 3+ (3 y +2 ) . x2−3 yx − y 2+3 y 3= ( x + y ) . [ 6 x2 −( 3 y +2 ) x +3 y 2− y ]=0
↔

[

x + y=0
6 x − ( 3 y +2 ) x+ 3 y2 − y=0
2

(*) Với x+y=0, ta tìm được (x;y) = (-1;1)
2
2
(*) Với 6 x −( 3 y +2 ) x+3 y − y=0 ; kết hợp với (1) ta có hệ:

{

2

2

{

2

2

6 x − (3 y +2 ) x+ 3 y − y=0 ↔ 6 x +3 y −3 xy−2 x− y =0(1)
2
5 x 2−3 y−x +3 xy=0
5 x +3 xy−x−3 y =0(2)

Ở mỗi PT trên, ta không thể rút được mối quan hệ giữa x và y, do đó phải kết hợp cả 2 PT lại.
Bằng cách nhân thêm K vào PT(1) rồi cộng với PT(2), ta được:

( 6 k +5 ) . x 2+3 y 2 + ( 3−3 k ) xy− (1+2 k ) x−( 3+ k ) y =0(¿)
Phương trình (*) có dạng:
a . x2 +b . y 2 +c . xy + dx+ ey+ f =0

2

2

2

Để tìm k, ta áp dụng công thức 4 abf +cde=a . e + b . d + f . e
pt(*) vào, ta được k =

,,,, thay hệ số tương ứng của

−4
3 .

4. PT ( 1 ) – 3. PT ( 2 )=9 x 2−( 21 y +5 ) x+12 y 2 +5 y=0

[

x=y
↔
12 y +5
x=
9
1 1
; ¿
Đáp số: (x;y)= (0;0) ; (-1;1) ; ( 2 2
Chứng minh công thức để tìm k;

{

2

2

a 1. x +b 1. y + c 1. xy+ d 1. x+ e 1. y +f 1=0
2
2
a 2. x +b 2. y + c 2. xy+ d 2. x +e 2. y +f 2=0

k.PT(1)+PT(2) =

( k . a 1+ a 2 ) . x 2 + ( k . b 1+ b 2 ) . y 2 + ( k . c 1+c 2 ) . xy + ( k . d 1+ d 2 ) . x+ ( k .e 1+ e 2 ) . y+ ( k . f 1+ f 2 )=0

Đặt a = k.a1+a2 ; b = k.b1+b2 ; c = k.c1+c2 ; d = k.d1+d2 ; e = k.e1+e2 ; f = k.f1+f2
Ta được:

a . x2 +b . y 2 +c . xy + dx+ ey+ f =0
↔ a . x 2 + ( cy +d ) . x +b . y 2 +ey + f =0
2

∆=( cy +d ) −4 a . ( b . y 2 +ey + f )
¿ ( c 2−4 ab ) . y 2 +2 ( cd−2 ae ) . y +d 2−4 af
Mục đích là tìm k để tìm mối quan hệ giữa x và y, do vậy ∆
2
bậc 2 dạng ( A+ B) , muốn vậy thì

( cd−2 ae )2=( c 2−4 ab ) .(d 2−4 af )
Sau khi khai triển ra, ta được:
4 abf +cde=a . e 2+ b . d 2+ f . e2

phải đưa được về dạng...
Mực đỏ có thể ghi luôn vào bài làm,
Mực đen là giải thích,
Mực xanh là chứng minh công thức. !!
{
5 x
2
3 y=x3 xy
x
3
x
2
= y
2
3 y
3
{
5 x
2
3 yx+3 xy=0(1)
x
3
x
2
y
2
+3 y
3
=0 (2)
Nhận xét: bậc cao nhất của x và y là 3 nên khó có thể phân tích đa thức thành nhân tử. Từ đó, ý
tưởng tiếp theo là nhẩm lấy 2 cặp nghiệm (x;y) để tìm mối quan hệ tuyến tính giữa x và y.
Hai cặp nghiệm là (x;y)=(0,0) ; (-1;1). Coi 2 cặp nghiệm đó là 2 điểm A(0;0) và B(-1;1). Phương
trình (AB) là y = -x. Ta tìm cách làm xuất hiện nhân tử chung (x+y) từ 2 pt đã cho.
TH1: x=0, thay vào hệ ta được y=0;
TH2: x khác 0;
Thay y = -x vào 2 phương trình, ta được:
{
2 x
2
+2 x=0
2 x
3
2 x
2
=0
x. PT
(
1
)
+ PT
(
2
)
=0
(
tứcl à xuất hiện nh ân t c hung l à x+ y
)
x . PT
(
1
)
+PT
(
2
)
=6 x
3
+
(
3 y +2
)
. x
2
3 yx y
2
+3 y
3
=
(
x +y
)
.
[
6 x
2
(
3 y+2
)
x+3 y
2
y
]
=0
[
x+ y=0
6 x
2
(
3 y+2
)
x+3 y
2
y=0
(*) Với x+y=0, ta tìm được (x;y) = (-1;1)
(*)
Với 6 x
2
(
3 y +2
)
x+3 y
2
y=0
; kết hợp với (1) ta có hệ:
{
6 x
2
(
3 y +2
)
x+3 y
2
y=0
5 x
2
3 yx +3 xy= 0
{
6 x
2
+3 y
2
3 xy2 x y=0(1)
5 x
2
+3 xyx3 y =0(2)
Ở mỗi PT trên, ta không thể rút được mối quan hệ giữa x và y, do đó phải kết hợp cả 2 PT lại.
Bằng cách nhân thêm K vào PT(1) rồi cộng với PT(2), ta được:
(
6 k+5
)
. x
2
+3 y
2
+
(
33 k
)
xy
(
1+2 k
)
x
(
3+k
)
y=0(¿)
Phương trình (*) có dạng:
a . x
2
+b . y
2
+c . xy+dx+ey+f =0
Kĩ thuật UCT - Trang 2
Kĩ thuật UCT - Người đăng: Nặc Danh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kĩ thuật UCT 9 10 995