Ktl-icon-tai-lieu

Kĩ thuật xúc tác

Được đăng lên bởi 211219942009
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 748 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỞ ĐẦU
Từ rất lâu, ngành hóa học đã quan tâm nghiên cứu đến hiện tượng làm thay đổi vận tốc
phản ứng khi có mặt một lượng rất bé của một chất nào đấy. Có lẽ hiện tượng này xuất phát từ
những điều hết sức tình cờ.
Vào khoảng đầu thế kỷ XVIII, nhà bác học Nga M. A. Ilinski đã nghiên cứu để điều chế
axit sulfurnic thơm (là sản phẩm trung gian để tổng hợp phẩm nhuộm) từ hợp chất hữu cơ
antraquinon C6H4(CO)2C6H4. Theo tính toán của ông, antraquinon khi được đun nóng ở 100oC
với axit sulfuric H2SO4 sẽ tạo thành axit sulfurnic có cấu tạo xác định. Ông đã tiến hành nhiều
thí nghiệm nhưng vẫn không thành công. Một hôm, ông đang tiến hành thí nghiệm thì nhiệt kế
bị vỡ, một giọt thủy ngân rơi vào bình cầu. Và chẳng khác gì phép lạ, trong bình cầu tạo thành
chất axit sulfurnic. Điều này có nghĩa rằng giọt thủy ngân đã hướng quá trình đi theo chiều
mong muốn. Thật khó nói câu chuyện này có đáng tin hay không nhưng có một điều rõ là, một
lượng nhỏ tạp chất – thủy ngân – có tác động rõ rệt đến phản ứng, có nghĩa là Hg đã xúc tác cho
phản ứng.
Cũng đầu thế kỷ XVIII, nhà bác học Anh Đêvi đã thực hiện một thí nghiệm làm các nhà
bác học nhiều nước phải chú ý. Ông thổi hỗn hợp CH4 với không khí vào một dây Pt nung nóng,
thì thấy dây Pt bị nóng đỏ lên trong hỗn hợp đó và tiếp tục nóng đỏ trong thời gian dài. Nhiều
lần ông lấy sợi dây ra để nguội trong không khí rồi lại đưa vào hỗn hợp khí, sợi dây Pt lại nóng
đỏ lên và phát sáng. Dây Pd cũng cho hiện tượng tương tự, còn Cu, Ag, Fe... thì không có. Thì
ra Pt và Pd đã gia tốc cho phản ứng oxy hóa metan bằng oxy của không khí, có nghĩa chúng là
chất xúc tác. CH4 bị đốt cháy biến thành CO2 và H2O, giải phóng một lượng nhiệt lớn làm nhiệt
độ kim loại tăng lên và kim loại phát sáng.
Gần 300 năm trôi qua kể từ khi phát minh phản ứng đốt cháy CH4 trên Pt, cho đến bây
giờ chất xúc tác đó vẫn chưa mất giá trị của nó. Trong chiến tranh thế giới I và II các nhà bác
học Nga đã ứng dụng phản ứng này bằng cách cho đầy sợi amiăng tẩm Pt vào vỏ đạn dạng lưới
và giữ vỏ đạn bên trên một bình nhỏ chứa xăng. Hơi xăng khi xâm nhập vào Pt sẽ bị oxy hóa
dần dần thành khí CO2 và H2O. Quá trình hóa học này tỏa ra rất nhiều nhiệt làm cho sợi amiăng
nóng lên và bức xạ nhiệt. Nhờ thiết bị như vậy đã cứu các chiến sĩ Xô viết khỏi bị rét cóng trong
những ngày đông ác nghiệt của cuộc chiến tranh Vệ quốc.
1

Và rất nhiều thí nghiệm xúc tác được nghiên cứu, làm sáng tỏ bản chất tác dụng xúc tác
của nhiều chất. Năm 1836 nhà bác học Thuỵ Điển Berselius lần đầu ...
M ĐẦU
T rt lâu, ngành hóa hc đã quan tâm nghiên cu đến hin tượng làm thay đổi vn tc
phn ng khi có mt mt lượng rt bé ca mt cht nào đấy. Có l hin tượng này xut phát t
nhng điu hết sc tình c.
Vào khong đầu thế k XVIII, nhà bác hc Nga M. A. Ilinski đã nghiên cu để điu chế
axit sulfurnic thơm (là sn phm trung gian để t
ng hp phm nhum) t hp cht hu cơ
antraquinon
C
6
H
4
(CO)
2
C
6
H
4
. Theo tính toán ca ông, antraquinon khi được đun nóng 100
o
C
vi axit sulfuric H
2
SO
4
s to thành axit sulfurnic có cu to xác định. Ông đã tiến hành nhiu
thí nghim nhưng vn không thành công. Mt hôm, ông đang tiến hành thí nghim thì nhit kế
b v, mt git thy ngân rơi vào bình cu. Và chng khác gì phép l, trong bình cu to thành
cht axit sulfurnic. Điu này có nghĩa rng git thy ngân đã hướng quá trình đi theo chiu
mong mun. Tht khó nói câu chuyn này có đáng tin hay không nhưng có mt điu rõ là, mt
lượng nh tp cht – thy ngân – có tác động rõ rt đến phn ng, có nghĩa là Hg đã xúc tác cho
phn ng.
Cũng đầu thế k XVIII, nhà bác hc Anh Đêvi đã thc hin mt thí nghim làm các nhà
bác hc nhiu nước phi chú ý. Ông thi hn hp CH
4
vi không khí vào mt dây Pt nung nóng,
thì thy dây Pt b nóng đỏ lên trong hn hp đó và tiếp tc nóng đỏ trong thi gian dài. Nhiu
ln ông ly si dây ra để ngui trong không khí ri li đưa vào hn hp khí, si dây Pt li nóng
đỏ lên và phát sáng. Dây Pd cũng cho hin tượng tương t, còn Cu, Ag, Fe... thì không có. Thì
ra Pt và Pd đã gia tc cho phn ng oxy hóa metan bng oxy ca không khí, có nghĩa chúng là
cht xúc tác. CH
4
b đốt cháy biến thành CO
2
và H
2
O, gii phóng mt lượng nhit ln làm nhit
độ kim loi tăng lên và kim loi phát sáng.
Gn 300 năm trôi qua k t khi phát minh phn ng đốt cháy CH
4
trên Pt, cho đến bây
gi cht xúc tác đó vn chưa mt giá tr ca nó. Trong chiến tranh thế gii I và II các nhà bác
hc Nga đã ng dng phn ng này bng cách cho đầy si amiăng tm Pt vào v đạn dng lưới
và gi v đạn bên trên mt bình nh cha xăng. Hơi xăng khi xâm nhp vào Pt s b oxy hóa
dn dn thành khí CO
2
và H
2
O. Quá trình hóa hc này ta ra rt nhiu nhit làm cho si amiăng
nóng lên và bc x nhit. Nh thiết b như vy đã cu các chiến sĩ Xô viết khi b rét cóng trong
nhng ngày đông ác nghit ca cuc chiến tranh V quc.
1
Kĩ thuật xúc tác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kĩ thuật xúc tác - Người đăng: 211219942009
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Kĩ thuật xúc tác 9 10 509