Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm định phi tham số

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 4165 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài 10 (TKYH)

PHÉP KIỂM PHI THÔNG SỐ
(Non-parametric tests)
I. GIỚI THIỆU
Kỹ thuật kiểm định thống kê có thông số (parametric tests) thường đòi hỏi 1 số giả
định (assumptions) về dân số được khảo sát, đặc biệt nhất là tính phân phối bình thường, biến
số được đo ở thang khoảng (interval) hoặc thang tỉ số (ratio), và mẫu ngẫu nhiên và độc lập.
Ngược lại, kỹ thuật kiểm định phi thông số không đòi hỏi giả định về tính phân phối bình
thường của dân số (do vậy còn được gọi là phép thống kê phân phối tự do –distribution-free
statistics).
Kỹ thuật kiểm định phi thông số có thể được sử dụng để phân tích số liệu về dân số
đo lường ở thang định danh, thang thứ tự, thang khoảng, và/hoặc thang tỉ số. Kỹ thuật này
cũng được sử dụng khi cỡ mẫu nhỏ (≤ 30) hoặc khi có nhiều giá trị cực trong tập hợp số liệu.
Đặc biệt, kỹ thuật được sử dụng khi dạng phân phối của dân số khảo sát không được biết
hoặc được biết là phân phối không bình thường.
Kỹ thuật kiểm định phi thông số có thể được sử dụng để kiểm định giả thuyết về:
+ Mối liên quan giữa các biến số
+ Mối liên quan giữa các biến số trong các mẫu cặp đôi (paired samples)
+ Mối liên quan giữa các biến số trong hai mẫu độc lập
+ Mối liên quan giữa các biến số trong ≥ 3 mẫu độ lập.
II. PHÉP KIỂM CHI-SQUARE (Bổ sung)
1/ Hệ số Phi (Phi coefficient)
Đo độ mạnh của mối liên quan giữa 2 biến số (trong phép kiểm Chi-square) trong
bảng 2x2

φ = χ2 / n
Hệ số Phi cũng được diễn đạt như hệ số tương quan Pearson r, nhưng chỉ biến thiên
trong khoảng 0 đến 1.
2/ Hệ số Cramér’s V
Đo độ mạnh của mối liên quan giữa 2 biến số (trong phép kiểm Chi-square) trong
bảng lớn hơn bảng 2x2
Cramér’s V = χ 2 / N (m − 1)
m : số nhỏ hơn trong số hàng hoặc cột của bảng RxC
Hệ số Cramér’s V biến thiên từ 0 đến 1. Ngưỡng có ý nghĩa thống kê cũng giống như
của χ2.

18

III. McNEMAR TEST
Là một biến thể của χ2 test với 1 độ tự do. Được sử dụng khi số liệu ở dạng cặp đôi và
được đo lường ở thang định danh.
Các giả định của McNemar test:
+ Số liệu dạng nhị phân.
+ Các số đo nhị phân là những cặp giá trị đo được từ cùng 1 đối tượng hoặc đối tượng
đã
được bắt cặp (matched pairs).
+ Các lớp nhị phân độc lập hỗ tương với nhau (mutually exclusive).
+ Số liệu trong các ô (celss) của bảng là số cặp đếm được.
Thí dụ minh hoạ: Nhà nghiên cứu muốn so sánh thái độ của học viên trước khi ghi danh
và sau khi tốt nghiệp khoá trung cấp chuyên nghiệp về Quản lý thông tin sức khoẻ (HIM). 50
học viên được đề nghị trả lời bảng khảo sát về thái độ ở thời điểm trước khi ghi danh ...
Bài 10 (TKYH)
I. GIỚI THIỆU
Kỹ thuật kiểm định thống kê có thông số (parametric tests) thường đòi hỏi 1 số giả
định (assumptions) về dân số được khảo sát, đặc biệt nhất là tính phân phối bình thường, biến
số được đo ở thang khoảng (interval) hoặc thang tỉ số (ratio), và mẫu ngẫu nhiên và độc lập.
Ngược lại, kỹ thuật kiểm định phi thông số không đòi hỏi giả định về tính phân phối bình
thường của dân số (do vậy còn được gọi là phép thống kê phân phối tự do –distribution-free
statistics).
Kỹ thuật kiểm định phi thông số có thể được sử dụng để phân tích số liệu về dân số
đo lường ở thang định danh, thang thứ tự, thang khoảng, và/hoặc thang tỉ số. Kỹ thuật này
cũng được sử dụng khi cỡ mẫu nhỏ (≤ 30) hoặc khi có nhiều giá trị cực trong tập hợp số liệu.
Đặc biệt, kỹ thuật được sử dụng khi dạng phân phối của dân số khảo sát không được biết
hoặc được biết là phân phối không bình thường.
Kỹ thuật kiểm định phi thông số có thể được sử dụng để kiểm định giả thuyết về:
+ Mối liên quan giữa các biến số
+ Mối liên quan giữa các biến số trong các mẫu cặp đôi (paired samples)
+ Mối liên quan giữa các biến số trong hai mẫu độc lập
+ Mối liên quan giữa các biến số trong ≥ 3 mẫu độ lập.
II. PHÉP KIỂM CHI-SQUARE (Bổ sung)
1/ Hệ số Phi (Phi coefficient)
Đo độ mạnh của mối liên quan giữa 2 biến số (trong phép kiểm Chi-square) trong
bảng 2x2
2
/ n
φ χ
=
Hệ số Phi cũng được diễn đạt như hệ số tương quan Pearson r, nhưng chỉ biến thiên
trong khoảng 0 đến 1.
2/ Hệ số Cramér’s V
Đo độ mạnh của mối liên quan giữa 2 biến số (trong phép kiểm Chi-square) trong
bảng lớn hơn bảng 2x2
Cramér’s V =
2
/ ( 1)N m
χ
m : số nhỏ hơn trong số hàng hoặc cột của bảng RxC
Hệ số Cramér’s V biến thiên từ 0 đến 1. Ngưỡng có ý nghĩa thống kê cũng giống như
của χ
2
.
18
PHÉP KIỂM PHI THÔNG SỐ
(Non-parametric tests)
Kiểm định phi tham số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiểm định phi tham số - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Kiểm định phi tham số 9 10 404