Ktl-icon-tai-lieu

KIỂM NGHIỆM HÓA CHẤT CƠ BẢN

Được đăng lên bởi Ly Dang Ngoc
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 10564 lần   |   Lượt tải: 32 lần
Bài giảng Kiểm nghiệm hóa chất cơ bản
MỤC LỤC
Chương 1 PHÂN TÍCH TRONG SẢN XUẤT XÚT – CLO.........................................5
A. ĐẠI CƯƠNG VỀ SẢN XUẤT XÚT – CLO..........................................................5
I. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN...................................................................................5
II. SẢN XUẤT XÚT – CLO BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN PHÂN MUỐI ĂN.5
II.1. Hòa tan và tinh chế muối ăn.........................................................................5
II.2. Điện giải........................................................................................................6
II.3. Cô đặc............................................................................................................7
B. NỘI DUNG PHÂN TÍCH TRONG SẢN XUẤT XÚT – CLO..............................7
I. PHÂN TÍCH MUỐI ĂN NGUYÊN LIỆU...........................................................7
I.1. Xác định tạp chất không tan...........................................................................7
I.2. Định lượng thành phần NaCl (phương pháp chuẩn độ kết tủa Morh)..........8
I.3. Xác định hàm lượng muối Ca (bằng phương pháp phức chất )....................9
I.4. Định lượng tạp chất muối Mg (phương pháp phức chất)............................11
II.PHÂN TÍCH MẪU NaOH CÔNG NGHIỆP.....................................................13
II.1. Xác định hàm lượng NaOH (ph/pháp đơn chỉ thị có BaCl2 tham gia)......13
II.2.Xác định NaOH và Na2CO3 đồng thời (phương pháp song chỉ thị)...........14
II.3. Xác định hàm lượng NaClO3 (phương pháp chuẩn độ oxy hóa)...............16
II.4 Xác định hàm lượng NaCl trong dung dịch xút (phương pháp Morh).......18
III. PHÂN TÍCH BÁN THÀNH PHẨM KHÍ Cl2.................................................19
Xác định thuần độ Clo (phương pháp hấp thụ khí)............................................19
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG I........................................................................23
Chương 2 PHÂN TÍCH KIỂM TRA TRONG SẢN XUẤT AXIT CLOHYDRIC
CÔNG NGHIỆP, NƯỚC JAVEN, HNO3, NH3.............................................................25
A. AXIT HCl CÔNG NGHIỆP..................................................................................25
I. ĐẠI CƯƠNG VỀ SẢN XUẤT AXIT HCl........................................................25
I.1. Công đoạn tinh chế Cl2 và H2.......................................................................25
I.2. Công đoạn hợp thành HCl...................................................
Bài gi ng Ki m nghi m hóa ch t c b n ơ
MỤC LỤC
Chương 1 PHÂN TÍCH TRONG SẢN XUẤT XÚT – CLO.........................................5
A. ĐẠI CƯƠNG VỀ SẢN XUẤT XÚT – CLO..........................................................5
I. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN...................................................................................5
II. SẢN XUẤT XÚT – CLO BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN PHÂN MUỐI ĂN.5
II.1. Hòa tan và tinh chế muối ăn.........................................................................5
II.2. Điện giải........................................................................................................6
II.3. Cô đặc............................................................................................................7
B. NỘI DUNG PHÂN TÍCH TRONG SẢN XUẤT XÚT – CLO..............................7
I. PHÂN TÍCH MUỐI ĂN NGUYÊN LIỆU...........................................................7
I.1. Xác định tạp chất không tan...........................................................................7
I.2. Định lượng thành phần NaCl (phương pháp chuẩn độ kết tủa Morh)..........8
I.3. Xác định hàm lượng muối Ca (bằng phương pháp phức chất )....................9
I.4. Định lượng tạp chất muối Mg (phương pháp phức chất)............................11
II.PHÂN TÍCH MẪU NaOH CÔNG NGHIỆP.....................................................13
II.1. Xác định hàm lượng NaOH (ph/pháp đơn chỉ thị có BaCl
2
tham gia)......13
II.2.Xác định NaOH và Na
2
CO
3
đồng thời (phương pháp song chỉ thị)...........14
II.3. Xác định hàm lượng NaClO
3
(phương pháp chuẩn độ oxy hóa)...............16
II.4 Xác định hàm lượng NaCl trong dung dịch xút (phương pháp Morh).......18
III. PHÂN TÍCH BÁN THÀNH PHẨM KHÍ Cl
2
.................................................19
Xác định thuần độ Clo (phương pháp hấp thụ khí)............................................19
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG I........................................................................23
Chương 2 PHÂN TÍCH KIỂM TRA TRONG SẢN XUẤT AXIT CLOHYDRIC
CÔNG NGHIỆP, NƯỚC JAVEN, HNO
3
, NH
3
.............................................................25
A. AXIT HCl CÔNG NGHIỆP..................................................................................25
I. ĐẠI CƯƠNG VỀ SẢN XUẤT AXIT HCl........................................................25
I.1. Công đoạn tinh chế Cl
2
và H
2
.......................................................................25
I.2. Công đoạn hợp thành HCl............................................................................25
I.3. Công đoạn hóa lỏng Cl
2
và sản xuất nước trừ sâu 666................................26
II.NỘI DUNG PHÂN TÍCH MẪU AXIT HCl TRONG CÔNG NGHIỆP..........26
II.1. Xác định hàm lượng HCl (phương pháp chuẩn độ trung hòa)...................26
II.2. Xác định hàm lượng sắt trong HCl (phương pháp chuẩn độ so màu).......27
B. DỊCH TẨY JAVEN...............................................................................................28
I. ĐẠI CƯƠNG VỀ NƯỚC JAVEN......................................................................28
II. NỘI DUNG PHÂN TÍCH..................................................................................29
1
KIỂM NGHIỆM HÓA CHẤT CƠ BẢN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KIỂM NGHIỆM HÓA CHẤT CƠ BẢN - Người đăng: Ly Dang Ngoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
KIỂM NGHIỆM HÓA CHẤT CƠ BẢN 9 10 122