Ktl-icon-tai-lieu

kiểm tra 1 tiết hóa 9

Được đăng lên bởi Dka Quy
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 529 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TiÕt 10 :

kiÓm tra 1 tiÕt

I. Môc tiªu ®Ò kiÓm tra:
1. KiÕn thøc.
a) Chủ đề 1: TÝnh chÊt ho¸ häc cña oxit, Mét sè oxit quan träng.
b) Chủ đề 2: TÝnh chÊt ho¸ häc cña axit, Mét sè axit quan träng.
c) Chủ đề 3: Tổng hợp các nội dung trên
2. Kü n¨ng.
a) Giải câu hỏi trắc nghiệm khách quan
b) Viết phương trình hoá học, gi¶i bµi tËp tÝnh theo pthh.
3. Th¸i ®é.
a) Gi¸o dôc HS tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c, khoa häc.
b) Xây dựng lòng tin và tính quyết đoán của HS khi giải quyết vấn đề.
II. H×nh thøc ®Ò kiÓm tra:
Kết hợp cả hai hình thức TNKQ ( 30 %) và TNTL ( 70 %)
III. Ma trËn ®Ò kiÓm tra:

Nội dung
kiến thức

Nhận biết

T
L
- TÝnh chÊt - Tính chất
ho¸ häc hoá học
cña oxit, của oxit.
Mét sè
oxit
quan
träng.
Số câu hỏi
Số điểm

TN

4
1,25

- TÝnh chÊt - Tính chất
ho¸ häc hoá học
cña axÝt, của axit.
Mét sè
axit
quan
träng.

Mức độ nhận thức
Thông hiểu
Vận dụng
TN

TL

TN

Vận dụng ở
mức cao hơn
TL
TN
TL

- Quan sát hiện
tượng
thí
nghiệm và rút
ra TCHH của
oxit.

- Tính khối
lượng chất
rắn sinh ra
khi khử oxit
thành kim
loại.

1
3,0
- Viết được
các PTHH
biểu diễn sơ đồ
chuyển hoá.

Cộng

1
1.5

6
5.75

- Tính khối
lượng, thể
tích chất khí,
của các chất
tham gia và
sản phẩm

Số câu hỏi

6

3

Số điểm
3. Tổng
hợp các nội
dung trên
Số câu hỏi

1,75

2.5

9
4.25

Số điểm
Tổng số
câu
Tổng số
điểm

10

1

3

3,0
(30%)

3,0
(30%)

2,5
(25%
)

1
1,5
(15
%)

15
10.0
(100%
)

PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan ( 3,0 ®iÓm )
C©u 1.(1®) : H·y chän c©u tr¶ lêi mµ em cho lµ ®óng nhÊt:
1/.ChÊt nµo sau ®©y t¸c dông ®îc víi H2O:
a.SO2
b.H2SO4 c.CaCO3
d.KOH
2/. ChÊt nµo sau ®©y t¸c dông ®îc víi HCl:
a.SO2
b.H2O
c.K2O
d.HNO3
3/ Khi cho CaO t¸c dông víi níc s¶n phÈm thu ®îc lµm cho dung dÞch phenolphtalein
chuyÓn sang mµu :
a. xanh
b. ®á
c. tÝm
d. kh«ng mµu
4/Dung dÞch axit HCl lµm cho quú tÝm chuyÓn sang mµu:
a. xanh
b. ®á
c. tÝm
d. ®en
1) §Ó nhËn biÕt axit HNO3 vµ axit H2SO4 ta dïng:
a. Quú tÝm.
b. BaCl2.
c. H2O
2) H·y ghÐp cét (I) vµ cét (II) cho phï hîp:
Coät (I)
Coät (II)
1. Cho nöôùc vaøo ñi photphopenta oxit sau ñoù cho giaáy a. Quyø tím khoâng ñoåi maøu
quyø tím vaøo.
b. Quyø tím ñoåi thaønh maøu
2. Cho nöôùc vaøo Canxi oxit sau ñoù cho giaáy quyø tím xanh
vaøo.
c. Quyø tím ñoåi thaønh maøu ñoû
Caâu 3 ( 1 ñieåm ) Haõy khoanh troøn vaøo moät trong caùc chöõ caùi A, B, C, D öùng vôùi moät keát
luaän ñuùng :
1- Saûn xuaát Axit sunfuric trong coâng nghieäp ngöôøi ta ñi töø nguyeân lieäu :
A. Löu huyønh B. Saét III Oxit
C. Quaëng Pirit
D. Ñaùp aùn A, C ñuùng.
2- Ñeå nhaän bieát ñöôïc ba dung ...
TiÕt 10 : kiÓm tra 1 tiÕt
I. Môc tiªu ®Ò kiÓm tra:
1. KiÕn thøc.
a) Chủ đề 1: TÝnh chÊt ho¸ häc cña oxit, Mét sè oxit quan träng.
b) Chủ đề 2: TÝnh chÊt ho¸ häc cña axit, Mét sè axit quan träng.
c) Chủ đề 3: Tổng hợp các nội dung trên
2. Kü n¨ng.
a) Giải câu hỏi trắc nghiệm khách quan
b) Viết phương trình hoá học, gi¶i bµi tËp tÝnh theo pthh.
3. Th¸i ®é.
a) Gi¸o dôc HS tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c, khoa häc.
b) Xây dựng lòng tin và tính quyết đoán của HS khi giải quyết vấn đề.
II. H×nh thøc ®Ò kiÓm tra:
Kết hợp cả hai hình thức TNKQ ( 30 %) và TNTL ( 70 %)
III. Ma trËn ®Ò kiÓm tra:
Nội dung
kiến thức
Mức độ nhận thức
Cộng
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng ở
mức cao hơn
TN T
L
TN TL TN TL TN TL
- TÝnh chÊt
ho¸ häc
cña oxit,
Mét sè
oxit
quan
träng.
- Tính chất
hoá học
của oxit.
- Quan sát hiện
tượng thí
nghiệm rút
ra TCHH của
oxit.
- Tính khối
lượng chất
rắn sinh ra
khi khử oxit
thành kim
loại.
Số câu hỏi 4 1 1 6
Số điểm 1,25 3,0
1.5
5.75
- TÝnh chÊt
ho¸ häc
cña axÝt,
Mét sè
axit
quan
träng.
- Tính chất
hoá học
của axit.
- Viết được
các PTHH
biểu diễn sơ đồ
chuyển hoá.
- Tính khối
lượng, thể
tích chất khí,
của các chất
tham gia và
sản phẩm
Số câu hỏi 6 3 9
Số điểm 1,75 2.5
4.25
3. Tổng
hợp các nội
dung trên
Số câu hỏi
kiểm tra 1 tiết hóa 9 - Trang 2
kiểm tra 1 tiết hóa 9 - Người đăng: Dka Quy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
kiểm tra 1 tiết hóa 9 9 10 336