Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm tra 1 tiết hóa học 8 (chương 1)

Được đăng lên bởi binker95hk
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 553 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A/- TRẮC NGHIỆM: (4điểm)
1 ) Bổ sung đầy đủ các câu khuyết sau :
a. Những chất tạo nên từ hai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . trở lên được gọi là . . . . . . . . . . . . . .
b.. . . . . . . . . . . . . . .là những chất có . . . . . . . . . . . . . .gồm những nguyên tử cùng loại liên kết với nhau

Khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời đúng.
2) Chọn lí do đúng để giải thích rằng nguyên tử trung hòa về điện tích:
a. Số proton bằng số nơtron.
b. Số proton bằng số electron.
c. Khối lượng proton bằng khối lương nơtron.
d. Số proton xấp xỉ số electron.
3) Một nguyên tử có 18 electron. Cấu tạo của nguyên tử đó có bao nhiêu lớp electron?
a. 3
b. 4
c. 5
c. 2
4) Nguyên tố hóa học là những nguyên tử cùng loaị, có cùng:
a. Số electron (e) ở vỏ nguyên tử.
b. Số proton (P) trong hạt nhân.
c. Số nơtron trong hạt nhân.
d. Cả a, b , c đều sai.
5) Các vật thể sau, vật thể nào là vật thể tự nhiên?
a. Cây đinh b. Cái bàn
c. Cây mít.
d. Viên phấn.
6) Dựa vào dấu hiệu nào dưới đây để phân biệt phân tử của hợp chất khác với phân tử của đơn chất ?
a. Số lượng nguyên tử trong phân tử.
b. Nguyên tử khác loại liên kếy với nhau.
c. Hình dạng của phân tử.
7) Phép lọc được dùng dể tách một hỗn hợp:
a. Muối ăn với nước
b, muối ăn với đường
c.Đường với nước
d. Nước với cát.
8) Những công thức hóa học nào sau đây là hợp chất ;
a/ MgSO4, Cl2, NH3. b/ Na2O, KOH, HCl. c/ H2, H2O, N2.
d/ Cl2, Zn, Mg.
9) Nguyên tố Mg có hóa trị II công thức hóa học nào sau đây đúng :
a/ Mg2O3
b/ Mg2O
c/ MgO2
d/ MgO
10) Hăy điền đúng(Đ) hoặc sai (S) vào ô trống:
Từ CTHH của K2CO3 cho biết:
Câu
Đúng
Sai
a. Hợp chất trên do 3 nguyên tố K, C, O tạo ra
b. Hợp chất trên do 3 nguyên tử K, C, O tạo nên
c. Hợp chất trên có PTK là 138
d. Hợp chất trên có PTK là 67

B/- TỰ LUẬN : (6 Điểm)
Câu 1(2điểm): Hăy tính hóa trị của nguyên tố Cu, Si, Fe, N trong các hợp chất sau: CuO, SiO 2, Fe2O3, NH3
Câu2(3điểm): Lập CTHH và tính phân tử khối của hợp chất có phân tử gồm :
a. Na và oxi
b. Ba và nhóm SO4 (II). Mg và nhóm OH ( I )
Câu 3 (1điểm)
Biết rằng 5 nguyên tử đồng nặng bằng 8 nguyên tử của nguyên tố X. Hãy viết tên và kí hiệu hóa học của
nguyên tố X.

...
A/- TRẮC NGHIỆM: (4
điểm
)
1 ) Bổ sung đầy đủ các câu khuyết sau :
a. Những chất tạo nên từ hai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . trở lên được gọi là . . . . . . . . . . . . . .
b.. . . . . . . . . . . . . . .là những chất có . . . . . . . . . . . . . .gồm những nguyên tử cùng loại liên kết với nhau
Khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời đúng.
2) Chọn lí do đúng để giải thích rằng nguyên tử trung hòa về điện tích:
a. Số proton bằng số nơtron. b. Số proton bằng số electron.
c. Khối lượng proton bằng khối lương nơtron. d. Số proton xấp xỉ số electron.
3) Một nguyên tử có 18 electron. Cấu tạo của nguyên tử đó có bao nhiêu lớp electron?
a. 3 b. 4 c. 5 c. 2
4) Nguyên tố hóa học là những nguyên tử cùng loaị, có cùng:
a. Số electron (e) ở vỏ nguyên tử. b. Số proton (P) trong hạt nhân.
c. Số nơtron trong hạt nhân. d. Cả a, b , c đều sai.
5) Các vật thể sau, vật thể nào là vật thể tự nhiên?
a. Cây đinh b. Cái bàn c. Cây mít. d. Viên phấn.
6) Dựa vào dấu hiệu nào dưới đây để phân biệt phân tử của hợp chất khác với phân tử của đơn chất ?
a. Số lượng nguyên tử trong phân tử.
b. Nguyên tử khác loại liên kếy với nhau.
c. Hình dạng của phân tử.
7) Phép lọc được dùng dể tách một hỗn hợp:
a. Muối ăn với nước b, muối ăn với đường c.Đường với nước d. Nước với cát.
8) Những công thức hóa học nào sau đây là hợp chất ;
a/ MgSO
4
, Cl
2
, NH
3
. b/ Na
2
O, KOH, HCl. c/ H
2
, H
2
O, N
2
.
d/ Cl
2,
Zn, Mg.
9) Nguyên tố Mg có hóa trị II công thức hóa học nào sau đây đúng :
a/ Mg
2
O
3
b/ Mg
2
O c/ MgO
2
d/ MgO
10) Hăy điền đúng(Đ) hoặc sai (S) vào ô trống:
Từ CTHH của K
2
CO
3
cho biết:
Câu Đúng Sai
a. Hợp chất trên do 3 nguyên tố K, C, O tạo ra
b. Hợp chất trên do 3 nguyên tử K, C, O tạo nên
c. Hợp chất trên có PTK là 138
d. Hợp chất trên có PTK là 67
B/- TỰ LUẬN : (6
Điểm
)
Câu 1(2điểm): Hăy tính hóa trị của nguyên tố Cu, Si, Fe, N trong các hợp chất sau: CuO, SiO
2
, Fe
2
O
3,
NH
3
Câu2(3điểm): Lập CTHH và tính phân tử khối của hợp chất có phân tử gồm :
a. Na và oxi b. Ba và nhóm SO
4
(II). Mg và nhóm OH ( I )
Câu 3 (1điểm)
Biết rằng 5 nguyên tử đồng nặng bằng 8 nguyên tử của nguyên tố X. Hãy viết tên và kí hiệu hóa học của
nguyên tố X.
Kiểm tra 1 tiết hóa học 8 (chương 1) - Người đăng: binker95hk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Kiểm tra 1 tiết hóa học 8 (chương 1) 9 10 515