Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 vật lý 9

Được đăng lên bởi Công Trí Ngô
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 192 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌ VÀ TÊN: ………………………...
KIỂM TRA I TIẾT
Điểm:
lỚP: 9/
ĐỀ A
MÔN: VẬT LÝ ( 2014 – 2015)
I/ Trắc nghiệm: Hãy khoanh tròn các chữ cái A, B, C hoặc D trước các câu trả lời đúng:
Câu 1: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng tới khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường
A. Bị hắt trở lại môi trường cũ.
B. Tiếp tục đi vào môi trường trong suốt thứ hai.
C. Tiếp tục đi thẳng vào môi trường trong suốt thứ hai.
D. Bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường và tiếp tục đi vào môi trường trong suốt thứ hai.
Câu 2: Một vật đặt trong khoảng tiêu cự của thấu kính hội tụ. Đặc điểm của ảnh của vật tạo bởi thấu kính là:
A. ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật
C. Ảnh thật, cùng chiều, nhỏ hơn vật
B. Ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật
D. Ảnh thật, ngược chiều, nhỏ hơn vật
Câu 3: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì là:
A. Ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật
C. Ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật
B. Ảnh ảo, ngược chiều, nhỏ hơn vật
D. Ảnh ảo, cùng chiều, bằng vật
Câu 4: Nếu hiệu điện thế giữa hai đầu đường dây tải điện không đổi mà dây dẫn có chiều dài tăng gấp đôi thì
hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây sẽ:
A. Tăng lên gấp đôi.
B. Giảm đi một nửa. C. Tăng lên gấp bốn.
D. Giữ nguyên không đổi.
Câu 5: Một thấu kinh hội có tiêu cự 10cm, khoảng cách giữa hai tiêu điểm FF’ là:
A. 10cm
B. 20cm
C. 30cm
D. 40cm
Câu 6: Khi tia sáng truyền từ không khí vào nước, gọi i là góc tới và r là góc khúc xạ thì
A. r < i.
B. r > i.
C. r = i.
D. 2r = i.
Câu 7: Đặc điểm nào sau đây là không phù hợp với thấu kính phân kỳ?
A. có phần rìa mỏng hơn ở giữa.
B. làm bằng chất liệu trong suốt
.C. có thể có một mặt phẳng còn mặt kia là mặt cầu lõm. D. có thể hai mặt của thấu kính đều có dạng hai mặt
cầu lõm.
Câu 8: Muốn làm giảm hao phí do tảo nhiệt trên đường dây tải điện đi xa, biện pháp tốt nhất là:
A. Giảm tiết diện dây dẫn.
B. Tăng chiều dài dây dẫn.
C. Giảm hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn.
D. Tăng hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn
II. Tự luận: (6 điểm)
Câu 1: Một nguồn điện có hiệu điện thế U = 25000V, điện năng được truyền bằng dây dẫn đến nơi tiêu thụ.
Biết điện trở của dây dẫn R = 100Ω và công suất của nguồn là P = 100KW.
a) Tính công suất hao phí trên đường dây tải điện.
b) Để giảm hao phí đi 4 lần thì tăng hiệu điện thế lên mấy lần. Vì sao?
Câu 2: Hình vẽ cho biết ∆ là trục chính của thấu kính, BC là vật sáng, B’C’ là ảnh của BC.
a) Bằng...



 !"# !$%
&'(
I/ Trắc nghiệm: Hãy khoanh tròn các chữ cái A, B, C hoặc D trước các câu trả lời đúng:
Câu 1&)*+,-*./012345*065*.70&)*+,-*.+&865*.+9&/0&.:;(:+;0<*2520.&=808&(>&+?,@*.
AB0C++?D4&(>&+?,@*.2EA&F;+G2H&I7J(>&+?,@*.+?J*.6KL++0M08&
N&F;+G2H&+0O*.I7J(>&+?,@*.+?J*.6KL++0M08&
PAB.QR/012+4&(:+;0<*2520.&=808&(>&+?,@*.I7+&F;+G2H&I7J(>&+?,@*.+?J*.6KL++0M08&
Câu 2:S+IT+H:++?J*./0JU*.+&VK2W2X8+0YK/Z*00S&+G:2H&'(2X8U*02X8IT++4J[D&+0YK/Z*07
U*0UJ\2]*.20&^K\*0_0`*IT+ Na*0+0T+\2]*.20&^K\*0_0`*IT+
Aa*0UJ\2]*.20&^K\9*0`*IT+ Pa*0+0T+\*.,-220&^K\*0_0`*IT+
Câu 3:a*02X8(S+IT++4J[D&+0YK/Z*0;0<*/b7
a*0UJ\2]*.20&^K\9*0`*IT+ Na*0UJ\2]*.20&^K\*0_0`*IT+
Aa*0UJ\*.,-220&^K\*0_0`*IT+ Pa*0UJ\2]*.20&^K\[c*.IT+
Câu 4FK0&)KH&)*+0F.&=808&HdKH,@*.e<R+U&H&)*/0>*.Hf&(7e<Reg*2h20&^Ke7&+i*..Y;H>&+0b
08J;0ZeJ+_8*0&)++?V*H,@*.e<R6j
i*.V*.Y;H>&Ak&U(H&(S+*l8Ni*.V*.Y;[L*Pk&=*.KRV*/0>*.Hf&
Câu 5:S++0YK/&*00S&2h+&VK2W! 2(\/0JU*.2520.&=808&+&VKH&'(mmn7
 ! 2(A 2( No 2(P" 2(
Câu 6:0&+&865*.+?KR^*+p/0>*./0ZI7J*,92\.q&&7.h2+9&I7?7.h2/01234+0b
?r& A?s& N?t& P?t&
Câu 7:2H&'(*7J68KH<R7không ;0]0-;I9&+0YK/Z*0;0<*/uv
2h;0d*?b8(_*.0`*D.&=8A7([c*.20Y+&)K+?J*.6KL+
N2h+0'2h(S+(:+;0O*.2w*(:+/&87(:+2dKx(P2h+0'08&(:+2X8+0YK/Z*0H^K2he4*.08&(:+
2dKx(
Câu 8: KL*7(.&U(08J;0ZeJ+UJ*0&)++?V*H,@*.e<R+U&H&)*H&38\[&)*;05;+L+*0Y+7
k&U(+&F+e&)*e<Reg* Ai*.20&^Ke7&e<Reg*
Nk&U(0&)KH&)*+0F.&=808&HdKe<Reg* Pi*.0&)KH&)*+0F.&=808&HdKe<Reg*
II. Tự luận: (6 điểm)
Câu 1:S+*.Ky*H&)*2h0&)KH&)*+0Fzt$ \H&)**i*.H,-2+?KR^*[c*.e<Reg*HF**`&+&VK+0G
A&F+H&)*+?D2X8e<Reg*t! {I72>*.6KY+2X8*.Ky*7t! |
8%Z*02>*.6KY+08J;0Z+?V*H,@*.e<R+U&H&)*
[%'.&U(08J;0ZH&"d*+0b+i*.0&)KH&)*+0FV*(YRd*b68Jv
Câu 2:b*0Ij20J[&F+}7+?G220Z*02X8+0YK/Z*0\AN7IT+65*.\AnNn7U*02X8AN
8%Ac*.2520Ij352HB*0~K8*.+<(\+&VKH&'*\+&VK2W2X8+0YK/Z*0
[%A&F+IT+65*.AN2h20&^K28J2(\2520/Z*0•2(I7+&VK2W2X8+0YK/Z*0!2(Ac*.;0,`*.;05;0b*0
0q2352HB*0/0JU*.2520+pU*0HF*/Z*0I7+Z*020&^K28J2X8U*0
Bài làm:

















}
An
n
A
Kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 vật lý 9 - Trang 2
Kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 vật lý 9 - Người đăng: Công Trí Ngô
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 vật lý 9 9 10 94