Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm tra 1 tiết môn Vật lý lớp 11

Được đăng lên bởi camnhung_85
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 69 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Noäi dung ñeà soá : 001.Hoï vaø Teân:____________________________________Lôùp:12/_____
1). Moät ngöôøi caän thò khi ñeo kính coù ñoä tuï +2dp thì nhìn thaáy roõ nhöõng vaät caùch caùch maét töø 12,5cm ñeán voâ cuøng. ñieåm cöïc caän vaø cöïc
vieãn cuûa maét khi khoâng ñeo kính caùch maét bao nhieâu:
A). OCc=10cm; OCv=50cm
B). OCc=12cm; OCv=58cm C). OCc=15cm; OCv=50cm D). OCc=10cm; OCv=60cm
2). Ñieàu naøo sau ñaây laø ÑUÙNG khi noùi veà söï töông quan giöõa aûnh vaø vaät qua thaáu kính hoäi tuï:
A). Vaät thaät luoân luoân cho aûnh aûo.
B). Vaät thaät coù theå cho aûnh thaät hoaëc aûnh aûo.
C). Vaät thaät luoân luoân cho aûnh thaät.
D). Vaät aûo luoân luoân cho aûnh aûo.
3). Moät vaät ñaët caùch moät maøn aûnh moät ñoaïn laø L, giöõa vaät vaø maïn coù moät thaáu kính hoäi tuï laø f. Hoûi L phaûi thoaû maõn ñieàu kieän gì ñeå aûnh
cuûa vaät hieän roõ neùt treân maøn:

L

3
f
2

L 4 f
L 2 f
L 4 f
B).
C).
D).
4). Ñieàu naøo sau ñaây laø SAI khi noùi veà ngöôøi maét coù taät vieãn thò maø khoâng duøng kính chöõa taät:
A). Muoán nhìn vaät ôû gaàn nhö maét thöôøng ngöôøi ñoù phaûi duøng moät thaáu kính hoäi tuï. B). Khoâng theå nhìn ñöôïc vaät ôû voâ cuøng,
C). Ñieåm cöïc caän ôû xa maét hôn so vôùi ngöôøi coù maét khoâng coù taät,
D). Nhìn ñöôïc vaät ôû voâ cuøng nhöng phaûi ñieàu tieát,
5). Trong caùc coâng thöùc sau coâng thöùc naøo ñöôïc duøng ñeå tính ñoä tuï cuûa thaáu kính moûng:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
D  ( n  1)( 
)
D  (n  1)( 
)
D  ( n  1)( 
)
D  (n  1)( R1  R2 )
f
R1 R2 C).
f
R1 R2
f
R1 R2
f
A).
B).
D).

A).

6). Ñieàu naøo sau ñaây laø ÑUÙNG khi noùi veà ngöôøi maét coù taät caän thò maø khoâng duøng kính chöõa taät:
A). Nhìn roõ vaät ôû ñieåm cöïc caän maø maét khoâng phaûi ñieàu tieát,
B). Ñieåm cöïc vieãn caùch maét moät giaù trò höõu haïn,
C). Ñeå nhìn ñöôïc vaät ôû voâ cuøng thì phaûi duøng moät thaáu kính phaân kì coù tieâu cöï f= -OC V.
D). Ñieåm cöïc caän ôû xa maét hôn so vôùi maét khoâng coù taät,
7). AÛnh cuûa moät vaät thaät qua thaáu kính hoäi tuï laø aûnh thaät, lôùn hôn vaät .Ñieàu naøo sau ñaây laø ÑUÙNG khi noùi veà vò trí cuûa vaät :
A). f<d<2f

B). d<f
C). d>2f
D). d<2f.
8). Vôùi caùc kí hieäu nhö saùch giaùo khoa vaät lí 12. Ñoä boäi giaùc cuûa kính hieån vi khi ngaém chöùng ôû voâ cöïc ñöôïc xaùc ñònh baèng heä thöùc naøo
sau ñaây:

G

D. f 1
 . f2

G

 .D
f1 f 2

G

f1
f2

G

D
f1

A).
B).
C).
D).
9). Khi söû duïng kính thieân vaên hoaëc kính hieån vi, ñeå khoûi moûi maét ngöôøi ta choïn caùch ngaém chöøng:
A...
Noäi dung ñeà soá : 001.Hoï vaø Teân:____________________________________Lôùp:12/_____
1). Moät ngöôøi caän thò khi ñeo kính coù ñoä tuï +2dp thì nhìn thaáy roõ nhöõng vaät caùch caùch maét töø 12,5cm ñeán voâ cuøng. ñieåm cöïc caän vaø cöïc
vieãn cuûa maét khi khoâng ñeo kính caùch maét bao nhieâu:
A). OC
c
=10cm; OC
v
=50cm B). OC
c
=12cm; OC
v
=58cm C). OC
c
=15cm; OC
v
=50cm D). OC
c
=10cm; OC
v
=60cm
2). Ñieàu naøo sau ñaây laø ÑUÙNG khi noùi veà söï töông quan giöõa aûnh vaø vaät qua thaáu kính hoäi tuï:
A). Vaät thaät luoân luoân cho aûnh aûo. B). Vaät thaät coù theå cho aûnh thaät hoaëc aûnh aûo.
C). Vaät thaät luoân luoân cho aûnh thaät. D). Vaät aûo luoân luoân cho aûnh aûo.
3).
Moät vaät ñaët caùch moät maøn aûnh moät ñoaïn laø L, giöõa vaät vaø maïn coù moät thaáu kính hoäi tuï laø f. Hoûi L phaûi thoaû maõn ñieàu kieän gì ñeå aûnh
cuûa vaät hieän roõ neùt treân maøn:
A).
fL
2
3
B).
fL 4
C).
fL 2
D).
fL 4
4). Ñieàu naøo sau ñaây laø SAI khi noùi veà ngöôøi maét coù taät vieãn thò maø khoâng duøng kính chöõa taät:
A). Muoán nhìn vaät ôû gaàn nhö maét thöôøng ngöôøi ñoù phaûi duøng moät thaáu kính hoäi tuï. B). Khoâng theå nhìn ñöôïc vaät ôû voâ cuøng,
C). Ñieåm cöïc caän ôû xa maét hôn so vôùi ngöôøi coù maét khoâng coù taät, D). Nhìn ñöôïc vaät ôû voâ cuøng nhöng phaûi ñieàu tieát,
5). Trong caùc coâng thöùc sau coâng thöùc naøo ñöôïc duøng ñeå tính ñoä tuï cuûa thaáu kính moûng:
A).
))(1(
1
21
RRn
f
D
B).
)
11
)(1(
1
21
RR
n
f
D
C).
)
11
)(1(
1
21
RR
n
f
D
D).
)
11
)(1(
1
21
RR
n
f
D
6). Ñieàu naøo sau ñaây laø ÑUÙNG khi noùi veà ngöôøi maét coù taät caän thò maø khoâng duøng kính chöõa taät:
A). Nhìn roõ vaät ôû ñieåm cöïc caän maø maét khoâng phaûi ñieàu tieát, B). Ñieåm cöïc vieãn caùch maét moät giaù trò höõu haïn,
C). Ñeå nhìn ñöôïc vaät ôû voâ cuøng thì phaûi duøng moät thaáu kính phaân kì coù tieâu cöï f= -OC
V
.
D). Ñieåm cöïc caän ôû xa maét hôn so vôùi maét khoâng coù taät,
7).
AÛnh cuûa moät vaät thaät qua thaáu kính hoäi tuï laø aûnh thaät, lôùn hôn vaät .Ñieàu naøo sau ñaây laø ÑUÙNG khi noùi veà vò trí cuûa vaät :
A).
f<d<2f
B).
d<f
C).
d>2f
D).
d<2f.
8).
Vôùi caùc kí hieäu nhö saùch giaùo khoa vaät lí 12. Ñoä boäi giaùc cuûa kính hieån vi khi ngaém chöùng ôû voâ cöïc ñöôïc xaùc ñònh baèng heä thöùc naøo
sau ñaây:
A).
2
1
.
.
f
fD
G
B).
21
.
ff
D
G
C).
D).
1
f
D
G
9). Khi söû duïng kính thieân vaên hoaëc kính hieån vi, ñeå khoûi moûi maét ngöôøi ta choïn caùch ngaém chöøng:
A). ÔÛ vò trí baát kì, B). ÔÛ vò trí sao ñoä boäi giaùc laø lôùn nhaát C). ÔÛ cöïc caân , D). ÔÛ cöïc vieãn,
10).
AÛnh cuûa moät vaät thaät qua thaáu kính phaân ky ønhaän tính chaát naøo sau ñaây:
A).
AÛnh thaät, ngöôïc chieàu vôùi vaät vaø lôùn hôn vaät.
B).
AÛnh thaät, ngöôïc chieàu vôùi vaät vaø nhoû hôn vaät.
C).
AÛnh aûo, cuøng chieàu vôùi vaät vaø nhoû hôn vaät.
D).
AÛnh aûo, cuøng chieàu vôùi vaät vaø lôùn hôn vaät.
11). Ñaët moät vaät AB tröôùc moät thaáu kính hoäi tuï coù tieâu cöï f=12 cm cho aûnh A'B' cuøng chieàu vôùi vaät vaø lôùm gaáp 2 laàn vaät. Vò trí cuûa vaät
AB nhaän giaù trò naøo sau ñaây:
A). d= -18cm B). d=-6cm C). d=6cm D). d= 18cm
12). Ñieàu naøo sau ñaây laø ÑUÙNG khi noùi veà söï töông quan giöõa aûnh vaø vaät qua thaáu kính phaân kyø:
A). Vaät aûo luoân luoân cho aûnh aûo. B). Vaät thaät coù theå cho aûnh thaät hoaëc aûnh aûo tuyø vaøo vò trí cuûa vaät ñoái vôùi thaáu kính.
C). Vaät thaät luoân cho aûnh aûo naèm xa thaáu kính hôn vaät vaø lôùn hôn vaät.
D). Vaät thaät luoân cho aûnh aûo naèm gaàn thaáu kính hôn vaät vaø nhoû hôn vaät.
13). Ñoä phoùng ñaïi cuûa aûnh cuûa vaät qua göông caàu ñöôïc xaùc ñònh bôûi heä thöùc naøo sau ñaây (f laø tieâu cöï cuûa göông, d laø khoaûng caùch töø vaät
ñeán göông):
A).
df
f
K
B).
df
f
K
C).
fd
f
K
D).
f
df
K
14). Goïi Ñ laø khoaûng nhìn roõ ngaén nhaát cuûa maét khoâng coù taät, f laø tieâu cöï cuûa kính luùp. Ñoä boäi giaùc cuûa kính coù giaù trò
f
D
G
trong
truôøng hôïp naøo sau ñaây:
A). Ngaém chöøng ôû voâ cöïc B). Ngaém chöøng ôû cöïc caân C). Maét ñaët saùt kính luùp. D). Ngaém chöøng ôû moïi vò trí
15).
Ñieàu naøo sau ñaây laø ÑUÙNG khi noùi veà göông caàu loõm:
A).
Göông caàu loõm coù hai tieâu chính ñieåm ñoái xöùng nhau qua ñænh göông.
B).
Göông caàu loõm coù maët phaûn xaï quay veà phía taâm göông.
C).
Göông caàu loõm coù tieâu cöï aâm.
D).
Göông caàu loõm coù theå cho aùnh saùng truyeàn qua.
16).
Muoán cho aûnh cuûa moät vaät qua göông caàu roõ neùt thì caàn phaûi thoaû maõn:
Kiểm tra 1 tiết môn Vật lý lớp 11 - Trang 2
Kiểm tra 1 tiết môn Vật lý lớp 11 - Người đăng: camnhung_85
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Kiểm tra 1 tiết môn Vật lý lớp 11 9 10 674