Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm tra 11CB

Được đăng lên bởi Phạm Ngọc Hiếu
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 324 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trong các câu phát biểu sau, phát biểu nào là sai?
A.Chất điện li là chất khi tan trong nước tạo thành dung dịch dẫn điện.
B.Chất điện li là chất khi nóng chảy tạo thành chất dẫn điện.
C.Sự điện li là quá trình phân li của các chất điện li thành ion.
D.Sự điện li là quá trình dẫn điện của các chất điện li.
[<br>]

Dãy nào dưới đây chỉ gồm chất điện li mạnh?
A. HBr, Na2S, Mg(OH)2, Na2CO3.
C. H2SO4, NaOH, Ag3PO4, HF.

B. HNO3, H2SO4, KOH, K2CO3.
D. Ca(OH)2, KOH, CH3COOH, NaCl

[<br>]

Phản ứng hóa học nào dưới đây là phản ứng trao đổi ion?
A. Fe + 2HCl  FeCl2 + H2.
B. Zn + CuSO4  Cu + FeSO4.
C. H2 + Cl2  2HCl.
D. NaOH + HCl  NaCl + H2O.
[<br>]

Đối với dd axit yếu HNO2 0,010M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào sau đây là
đúng?
A. [H+] = 0,010M. B. [H+] > [NO2-].
C. [H+] < 0,010M. D. [NO2-] > 0,010M.
[<br>]

Muối axit là:
A. Muối có khả năng phản ứng với bazơ.
B. Muối vẫn còn hiđro trong phân tử.
C. Muối tạo bởi axit yếu và bazơ mạnh.
D.Muối vẫn còn hiđro có khả năng phân li ra cation H+
[<br>]

Trong các cặp chất sau đây, cặp chất nào cùng tồn tại trong dung dịch?
A. HCl và NaHCO3.
B. K2SO4 và MgCl2.
C. NaCl và AgNO3.
D. NaOH và FeCl2.
[<br>]

10
Một dung dịch có  OH   2,5.10 M . Môi trường của dung dịch là:
A. Kiềm
B. Trung tính
C. Axit
D. Không xác định được

[<br>]

Theo Areniut phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Hợp chất có khả năng phân li ra ion H  trong nước là axit.
B. Hợp chất có chứa nhóm OH là hiđroxit.
C. Hợp chất có chứa hiđro trong phân tử là axit.
D. Hợp chất có chứa 2 nhóm OH là hiđroxit lưỡng tính.
[<br>]

Dung dịch NaOH 0,001M có pH là
A. 11.
B. 12.

C. 13.

D. 14.

[<br>]

Trường hợp nào sau đây không dẫn điện?
A. Dung dịch NaF.
C. NaF rắn khan.

B. NaF nóng chảy.
D. Dung dịch HF trong nước.

Tự luận 1:
Câu 1: Viết phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng xảy ra trong dung dịch các cặp
chất sau:
a, FeCl3 + NaOH →
b, Zn(OH)2 + KOH →
c, CaCO3 + HCl →
d, Ca(OH)2 + H2SO4 →
Câu 2: Tính pH của các dung dịch sau:
a, KOH 0,0001 M.
b, H2SO4 0,05 M
Câu 3: Trộn 200ml dung dịch H2SO4 0,05M với 300ml dung dịch NaOH 0,06M thu được 500ml dung
dịch. Xác định pH dung dịch thu được sau phản ứng.
Tự luận 2:
Câu 1: Viết phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng xảy ra trong dung dịch các cặp
chất sau:
a, CuCl2 + KOH →
b, Sn(OH)2 + HNO3 →
c, Mg(OH)2 + HCl →
d, Ba(OH)2 + HCl →
Câu 2: Tính pH của các dung dịch sau:
a, Ba(OH)2 0,005 M.
b, HNO3 0,0001 M
Câu 3: Trộn 200 ml dd NaOH 0,3M với 200 ml dd H2SO4 0,05M thu đ...
Trong các câu phát biểu sau, phát biểu nào là sai?
A.Chất điện li là chất khi tan trong nước tạo thành dung dịch dẫn điện.
B.Chất điện li là chất khi nóng chảy tạo thành chất dẫn điện.
C.Sự điện li là quá trình phân li của các chất điện li thành ion.
D.Sự điện li là quá trình dẫn điện của các chất điện li.
[<br>]
Dãy nào dưới đây chỉ gồm chất điện li mạnh?
A. HBr, Na
2
S, Mg(OH)
2
, Na
2
CO
3
. B. HNO
3
, H
2
SO
4
, KOH, K
2
CO
3
.
C. H
2
SO
4
, NaOH, Ag
3
PO
4
, HF. D. Ca(OH)
2
, KOH, CH
3
COOH, NaCl
[<br>]
Phản ứng hóa học nào dưới đây là phản ứng trao đổi ion?
A. Fe + 2HCl FeCl
2
+ H
2
. B. Zn + CuSO
4
Cu + FeSO
4
.
C. H
2
+ Cl
2
2HCl. D. NaOH + HCl NaCl + H
2
O.
[<br>]
Đối với dd axit yếu HNO
2
0,010M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá o sau đây
đúng?
A. [H
+
] = 0,010M. B. [H
+
] > [NO
2
-
]. C. [H
+
] < 0,010M. D. [NO
2
-
] > 0,010M.
[<br>]
Muối axit là:
A. Muối có khả năng phản ứng với bazơ.
B. Muối vẫn còn hiđro trong phân tử.
C. Muối tạo bởi axit yếu và bazơ mạnh.
D.Muối vẫn còn hiđro có khả năng phân li ra cation H
+
[<br>]
Trong các cặp chất sau đây, cặp chất nào cùng tồn tại trong dung dịch?
A. HCl và NaHCO
3
. B. K
2
SO
4
và MgCl
2
.
C. NaCl và AgNO
3
. D. NaOH và FeCl
2
.
[<br>]
Một dung dịch có
10
OH 2,5.10 M
. Môi trường của dung dịch là:
A. Kiềm B. Trung tính
C. Axit D. Không xác định được
[<br>]
Theo Areniut phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Hợp chất có khả năng phân li ra ion
H
trong nước là axit.
B. Hợp chất có chứa nhóm OH là hiđroxit.
C. Hợp chất có chứa hiđro trong phân tử là axit.
D. Hợp chất có chứa 2 nhóm OH là hiđroxit lưỡng tính.
[<br>]
Dung dịch NaOH 0,001M có pH là
A. 11. B. 12. C. 13. D. 14.
[<br>]
Trường hợp nào sau đây không dẫn điện?
A. Dung dịch NaF. B. NaF nóng chảy.
C. NaF rắn khan. D. Dung dịch HF trong nước.
Kiểm tra 11CB - Trang 2
Kiểm tra 11CB - Người đăng: Phạm Ngọc Hiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kiểm tra 11CB 9 10 751