Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm tra 15 phút chương đạo hàm

Được đăng lên bởi Vit Black
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 377 lần   |   Lượt tải: 0 lần
( x 2  2 x  1)
1) xlim
1

1.Tính các giới hạn sau:
3) lim  2x 3  5x 2  7 
x 

2x  1
x2

4) lim
x 2

5 / lim
x 2

3) lim  4x 3  3x 2  7 
x 

x 

4) lim
x 2

2x  1
x2

5 / lim
x4

4) lim
x 3

2x  1
x3

x 

x 

x 3

2x  1
x 3

4) lim
x 3

x 

2x  1
x2

x 2

x 2

2x  1
x2

5 / lim
x4

x 

4) lim
x 3

2x  1
x3

x 

x 3

x 

4) lim
x 3

2x  1
x 3



x2  x 1  x



x 3 2
x2 1

x 1



x2  x 1  x

x 5

6) lim

x 



x  4 3
x 2  25

2) lim

2



x2  x 1  x

2 x 2
x 7
x 2  49

2) lim



x2  x 1  x

2) lim
x 6

6) lim

x 





x2 2
;
x2  6

2) lim

x 

x 1
;
2x 1
x 3
5) lim 2
x 3 x  2x  15

x2  x 1  x

x2  x 1  x

6) lim

x2  4x  3
6) lim
x 
x2  9

1) lim
x 1

4.Tính các giới hạn sau:
3) lim  3x 3  5x 2  7 

5 / lim

2 x 2
x 2  49

6) lim

x 2  16
x 2  x  20

 3  4x
1) lim
x 3

2) lim

x 6

x  2 x  1)
1) lim(
x 1
4) lim



2) lim

x2  x  6
5 / lim 2
x 2
x 4

3.Tính các giới hạn sau:
3) lim  3x 3  5x 2  7 



( x 2  2 x  1)
1) xlim
1
4) lim

6) lim

x 7

x 1
;
2x 1
x 3
5) lim 2
x 3 x  2x  15

2.Tính các giới hạn sau:
3) lim  4x 3  3x 2  7 

2



x  4 3
x 2  25

x 5

x 

x2  4x  3
6) lim
x 
x2  9

x2  x 1  x

2) lim

1) lim
x 1

1.Tính các giới hạn sau:
3) lim  2x 3  5x 2  7 

x 

x  16
x  x  20

5 / lim



6) lim

2

 3  4x
1) lim
x 3

4.Tính các giới hạn sau:
3) lim  3x 3  5x 2  7 

x2  x  6
x2  4

2

3.Tính các giới hạn sau:
3) lim  3x 3  5x 2  7 

x 1

x  2 x  1)
1) lim(
x 1

2.Tính các giới hạn sau:

x 3 2
x2 1

2) lim





x2 2
;
x2  6
x2  x 1  x





...
1.Tính các giới hạn sau: 1)
2
1
lim( 2 1)
x
x x

2
x 1
x 3 2
2) lim
x 1
3 2
x
3) lim 2x 5x 7

x 2
2x 1
4) lim
x 2
2
2
2
6
5 / lim
4
x
x x
x
2
x
6) lim x x 1 x

2.Tính các giới hạn sau: 1)
1
lim( 2 1)
x
x x
2
x 5
x 4 3
2) lim
x 25
3 2
x
3) lim 4x 3x 7

x 2
2x 1
4) lim
x 2
2
2
4
16
5 / lim
20
x
x
x x
2
x
6) lim x x 1 x

3.Tính các giới hạn sau: 1)
2
x 7
2 x 2
2) lim
x 49
3 2
x
3) lim 3x 5x 7

x 3
2x 1
4) lim
x 3

2
2
3
4 3
5 / lim
9
x
x x
x
2
x
6) lim x x 1 x

4.Tính các giới hạn sau: 1)
1
1
lim
2 1
x
x
x
;
2
x 6
x 2 2
2) lim ;
x 6
3 2
x
3) lim 3x 5x 7

x 3
2x 1
4) lim
x 3
2
x 3
x 3
5)lim
x 2x 15
2
x
6) lim x x 1 x

1.Tính các giới hạn sau: 1)
2
1
lim( 2 1)
x
x x

2
x 1
x 3 2
2) lim
x 1
3 2
x
3) lim 2x 5x 7

x 2
2x 1
4) lim
x 2
2
2
2
6
5 / lim
4
x
x x
x
2
x
6) lim x x 1 x

2.Tính các giới hạn sau: 1)
1
lim( 2 1)
x
x x
2
x 5
x 4 3
2) lim
x 25
3 2
x
3) lim 4x 3x 7

x 2
2x 1
4) lim
x 2
2
2
4
16
5 / lim
20
x
x
x x
2
x
6) lim x x 1 x

3.Tính các giới hạn sau: 1)
2
x 7
2 x 2
2) lim
x 49
3 2
x
3) lim 3x 5x 7

x 3
2x 1
4) lim
x 3

2
2
3
4 3
5 / lim
9
x
x x
x
2
x
6) lim x x 1 x

4.Tính các giới hạn sau: 1)
1
1
lim
2 1
x
x
x
;
2
x 6
x 2 2
2) lim ;
x 6
3 2
x
3) lim 3x 5x 7

x 3
2x 1
4) lim
x 3
2
x 3
x 3
5)lim
x 2x 15
2
x
6) lim x x 1 x

Kiểm tra 15 phút chương đạo hàm - Trang 2
Kiểm tra 15 phút chương đạo hàm - Người đăng: Vit Black
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kiểm tra 15 phút chương đạo hàm 9 10 530