Ktl-icon-tai-lieu

KIỂM TRA BÀI VIẾT SỐ II- 09-10 -MÔN HOÁ 12/HOÁ 12 NÂNG CAO

Được đăng lên bởi namthckt-gmail-com
Số trang: 101 trang   |   Lượt xem: 6339 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN
------------------

KIỂM TRA BÀI VIẾT SỐ II- 09-10
-------------- ** ------------MÔN HOÁ 12/HOÁ 12 NÂNG CAO
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC

Họ tên: …………………………………. Lớp: ………….. MÃ ĐỀ 867
Câu 1. Khi thủy phân hợp chất:
H2NCH2 - CO - NH - CH - CO - NH - CH - CO - NH - CH - COOH
CH2COOH
CH2C6H5
[CH2]4-NH2
Số amino axit sinh ra là:
A. 4
B. 5
C. 6
D. 3
Câu 2. Để trung hòa 25 gam dung dịch của một amin đơn chức X nồng độ 12,4% cần dùng 100 ml
dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là:
A. C3H5N
B. CH5N
C.C2H7N
D. C3H7N
Câu 3. Cho các loại hợp chất: aminoaxit (X), muối amoni của axit cacboxylic (Y), amin (Z), este
của aminoaxit (T). dãy gồm các loại hợp chất đều tác dụng được với dung dịch NaOH và đều tác
dụng được với dung dịch HCl là:
A. X, Y, Z, T
B.X, Y, Z
C. X, Y, T
D. Y, Z, T
Câu 4. Sản phẩm thu được khi thủy phân hoàn toàn nilon-7 trong dd HCl dư là:
A. ClH3N(CH2)5COOH
B. N(CH2)6COOH
C. H2N(CH2)5COOH
D. ClH3N(CH2)6COOH
Câu 5.Cho sơ đồ chuyển hóa sau:
H SO đăc ,t
H SO đđ ,t
CH3CH(NH2)COOH  HNO → X 

→ Y CH
OH
,

→Z
Công thức cấu tạo của X,Y,Z lần lược là.
A. CH3CH(OH)COOH, CH2 =CH-COOH, CH2 =CH-OOCCH3
B. CH3CH(OH)COOH, CH2 =CH-COOH, CH3 COOCH =CH2
C. CH3CH(NH2)COONH4, CH2 =CH-COOH, CH2 =CH-COOCH3
D. CH3CH(OH)COOH, CH2 =CH-COOH, CH2 =CH-COOCH3
Câu 6: Cho sơ đồ phản ứng :
C4H11O2N + NaOH →
A + CH3NH2 + H2O.
Vậy công thức cấu tạo của C4H11O2N là :
A.C2H5COOCH2 NH2
B. C2H5COONH3CH3
C. CH3COOCH2CH2NH2
D. C2H5COOCH2CH2NH2
Câu 7: Nilon – 6,6 là một loại: A. tơ axetat
B. tơ poliamit
C. polieste D. tơ visco
Câu 8: Khối lượng của một đoạn mạch tơ nilon-6,6 là 27346 đvc và của một đoạn mạch tơ capron là
17176 đvc. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon-6,6 và capron nêu trên lần lượt là
A. 121 và 152.
B. 113 và 114.
C. 113 và 152.
D. 121 và 114.
Câu 9. Nhóm các vật liệu được chế tạo từ polime trùng ngưng là :
A. nilon -6,6 ; tơ lapsan ; nilon -6
B.Cao su ; nilon -6,6 ; tơ nitron
2

2

4

oc

3

2

4

oc

C. Tơ axetat ; nilon -6,6

D. Nilon -6,6 ; tơ lapsan ; thủy tinh plexiglas

Câu 10. PVC đựoc điều chế từ khí thiên nhiên theo sơ đồ :
CH4 → C2H2 → CH2=CH-Cl → PVC
Nếu hiệu suất toàn bộ quá trình là 20% thì thể tích khí thiên nhiên (ở đktc) cần lấy để điều chế ra 1
tấn PCV là ( xem khí thiên nhiên chứa 100% metan về thể tích )
A.3584m3
B.12846 m3 C. 8635m3
D.6426 m3
Câu 11: aminoaxit X chứa một nhóm -NH2. Cho 10,3 gam X tác dụng với axit HCl (dư), thu
được 13,95 gam muối khan. Đun nóng X với Glixin...
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN KIỂM TRA BÀI VIẾT SỐ II- 09-10
------------------ -------------- ** -------------
MÔN HOÁ 12/HOÁ 12 NÂNG CAO
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
Họ tên: …………………………………. Lớp: ………….. MÃ ĐỀ 867
Câu 1. Khi thủy phân hợp chất:
H
2
NCH
2
- CO - NH - CH - CO - NH - CH - CO - NH - CH - COOH
CH
2
COOH CH
2
C
6
H
5
[CH
2
]
4
-NH
2
Số amino axit sinh ra là:
A. 4 B. 5 C. 6 D. 3
Câu 2. Để trung hòa 25 gam dung dịch của một amin đơn chức X nồng độ 12,4% cần dùng 100 ml
dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là:
A. C
3
H
5
N B. CH
5
N C.C
2
H
7
N D. C
3
H
7
N
Câu 3. Cho c loại hợp chất: aminoaxit (X), muối amoni của axit cacboxylic (Y), amin (Z), este
của aminoaxit (T). dãy gồm các loại hợp chất đều tác dụng được với dung dịch NaOH đều tác
dụng được với dung dịch HCl là:
A. X, Y, Z, T B.X, Y, Z C. X, Y, T D. Y, Z, T
Câu 4. Sản phẩm thu được khi thủy phân hoàn toàn nilon-7 trong dd HCl dư là:
A. ClH
3
N(CH
2
)
5
COOH B. N(CH
2
)
6
COOH
C. H
2
N(CH
2
)
5
COOH D. ClH
3
N(CH
2
)
6
COOH
Câu 5.Cho sơ đồ chuyển hóa sau:
CH
3
CH(NH
2
)COOH
2
HNO
X
oc
tđăcSOH ,
42
Y
oc
tđđSOHOHCH ,,
423
Z
Công thức cấu tạo của X,Y,Z lần lược là.
A. CH
3
CH(OH)COOH, CH
2
=CH-COOH, CH
2
=CH-OOCCH
3
B. CH
3
CH(OH)COOH, CH
2
=CH-COOH, CH
3
COOCH
=CH
2
C. CH
3
CH(NH
2
)COONH
4
, CH
2
=CH-COOH, CH
2
=CH-COOCH
3
D. CH
3
CH(OH)COOH, CH
2
=CH-COOH, CH
2
=CH-COOCH
3
Câu 6: Cho sơ đồ phản ứng : C
4
H
11
O
2
N + NaOH → A + CH
3
NH
2
+ H
2
O.
Vậy công thức cấu tạo của C
4
H
11
O
2
N là :
A.C
2
H
5
COOCH
2
NH
2
B. C
2
H
5
COONH
3
CH
3
C. CH
3
COOCH
2
CH
2
NH
2
D. C
2
H
5
COOCH
2
CH
2
NH
2
Câu 7: Nilon 6,6 là mt loại: A. tơ axetat B. poliamit C. polieste D. tơ visco
u 8: Khi lượng ca mt đoạn mạch tơ nilon-6,6 là 27346 đvc và ca mt đoạn mạch tơ capron là
17176 đvc. S lưng mắt xích trong đon mạch nilon-6,6 và capron u trên ln lượt là
A. 121 và 152. B. 113 và 114. C. 113 và 152. D. 121 và 114.
Câu 9. Nhóm các vật liệu được chế tạo từ polime trùng ngưng là :
A. nilon -6,6 ; tơ lapsan ; nilon -6 B.Cao su ; nilon -6,6 ; tơ nitron
ĐỀ CHÍNH THỨC
KIỂM TRA BÀI VIẾT SỐ II- 09-10 -MÔN HOÁ 12/HOÁ 12 NÂNG CAO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KIỂM TRA BÀI VIẾT SỐ II- 09-10 -MÔN HOÁ 12/HOÁ 12 NÂNG CAO - Người đăng: namthckt-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
101 Vietnamese
KIỂM TRA BÀI VIẾT SỐ II- 09-10 -MÔN HOÁ 12/HOÁ 12 NÂNG CAO 9 10 622