Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm tra chương 2 đại số lớp 8

Được đăng lên bởi Kim Anh Võ Thị
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 492 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG II – NĂM HỌC 2012-2013
TRƯỜNG THCS ĐẶNG VĂN NGỮ
Môn: ĐẠI SỐ – LỚP: 8
Thời gian làm bài: 45 phút
ĐỀ CHÍNH THỨC
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

TỔNG
SỐ

MỨC ĐỘ
NỘI DUNG - CHỦ ĐỀ

Phân thức, phân thức đối,
CHƯƠNG
II:
PHÂN
THỨC
ĐẠI SỐ

Nhận
biết
TL/TN
Bài2a,b

phân thức nghịch đảo

Thông
hiểu
TL/TN

Vận
dụng(1)
TL/TN

Vận
dụng (2)
TL/TN
2

1.5

1.
Bài 5

Tính chất cơ bản của phân thức

1
1

Rút gọn- Qui đồng mẫu thức

Bài 1a,b

Bài
3a,b
2

2
Bài
4a,b

Phép cộng, trừ, nhân, chia phân
thức

2
4

TỔNG SỐ

4

4
3.5

Bài 4c
1,5
1

4

3

3.
1

1.5

10
1

Chú thích:
a) Đề được thiết kế với tỉ lệ: 35% nhận biết + 40% thông hiểu + 25% vận dụng (1)12,5 % + 10 %
vận dụng (2)
b) Cấu trúc bài: 5 câu
c) Cấu trúc câu hỏi: là 10 y

SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ

KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG II – NĂM HỌC 2012-2013

1

TRƯỜNG THCS ĐẶNG VĂN NGỮ

Môn: ĐẠI SỐ – LỚP: 8
Thời gian làm bài: 45 phút

ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ:
Câu1:( 2đ)a) Nêu các bước có thể thực hiện khi qui đồng mẫu thức nhiều phân thức?
2
12 x 2 y 3

b)Áp dụng: Qui đồng mẫu thức các phân thức:
Câu2: (1,5đ)
a) Tìm phân thức đối của phân thức

6 x2 y2
8 xy 5

b)

và

x5
1  5x

b)Tìm phân thức nghịch đảo của phân thức
Câu3:(2đ)Rút gọn các phân thức sau:
a)

4
3x 3 y 2

x2
4  3x

x 2  xy
5 xy  5 y 2

Câu 4:(3,5đ)Thực hiện phép tính
x
2x  4

a)

+

2x  2
x 2  2x

x2
y 2  xy

b)

xy
y  xy
2

-

6 x  1  x  36
 6x 1
 2
 2
. 2
x 1
 x  6 x x  6 x
2

c)

Bài 5: (1đ) đđ Tìm GTNN cuûa A =

2
6x - 5 - 9x 2

BÀI LÀM

Bài
1

Câu
a

b

Đáp án
Các bước có thể thực hiện khi QĐMT nhiều phân thức :
-Phân tích các mẫu thành nhân tử rồi tìm mẫu thức chung.
- Tìm nhân tử phụ của mỗi mẫu thức.
- Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân thức với nhân tử phụ tương ứng

a/ MTC = 15x3y3 .

Điểm
1đ

1đ

2
5x 3 y 2

Ta có:

6y
15 x 3 y 3

=

4
15 x 2 y 3

và

a
2
phân thức đối của phân thức

b
2
3
a

b
4
a

=

x 5
1  5x

là:

x2
4  3x

( 1 đ)

( x  5)
1  5x

=
phân thức nghịch đảo của phân thức

x5
5x 1

hoặc

x 5
  1  5x 

0,5đ
0,5đ

0,5đ

4  3x
x2

là:

6 x 2 y 2 3x
a)
 3
8 xy 5
4y

1đ

x 2  xy
x( x  y )
x
b)


2
5 xy  5 y
5 y( x  y) 5 y
x
x
2x  2
2
2 x  2 
2x  4
x  2x

1đ

+

 2 x  2.2
x x  2 .2

b

=

=

x2
y 2  xy

a/
c

4x
15 x 3 y 3

x 2  4x  4
2 x x  2.

=

=

6 x  1  x  36
 6x  1
 2
 2
. 2
x 1
 x  6 x x  6 x

=

x.x
2 x  2 .x

 x ...

 !"#$%&'()*+&,
-./0/1%23453/&678-9:
;<=
>;
?@;
=?
A
(
-B% -$%0 "B% "B%
5/C: -/DE FG%0HI FG%0HI
)J )J )J )J
+-K%:-LMN8-K%:-LMOP/N
Q3/1N5

&
8-K%:-LM%0-RM-OST
 
+U
=
V%-M-W:MX5S%MY18-K%:-LM
Q3/7
'(

9:0Z%[E/O\%04]E:-LM
Q3/1N5
Q3/
1N5
6

+-^8M_%0N:`aN%-K%NM-/18-K%
:-LM
Q3/
61N5
Q3/6M
N7 
A(
6 6 
b7 6 b7
-9:-VM-&
1IcOdeM:-/C:fCgh/:i2j&

5IWE:`9M53/&
MIWE:`9MMKE-k/&

Kiểm tra chương 2 đại số lớp 8 - Trang 2
Kiểm tra chương 2 đại số lớp 8 - Người đăng: Kim Anh Võ Thị
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kiểm tra chương 2 đại số lớp 8 9 10 298