Ktl-icon-tai-lieu

kiểm tra chương sóng cơ

Được đăng lên bởi dinhtuan.ly
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2006 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KIỂM TRA CHƯƠNG SÓNG CƠ
Câu 1: Một sóng ngang truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với tần số
500Hz. Người ta thấy hai điểm A,B trên sợi dây cách nhau 200cm dao
động cùng pha và trên đoạn dây AB có hai điểm khác dao động ngược pha
với A. Tốc độ truyền sóng trên dây là:
A.500cm/s
B.1000m/s
C.500m/s
D.250cm/s
Câu 2: Một dao động lan truyền trong môi trường liên tục từ điểm M đến
điểm N cách M một đoạn 7 π /3(cm). Sóng truyền với biên độ A không đổi.
Biết phương trình sóng tại M có dạng u M = 3cos2 π t (uM tính bằng cm, t tính
bằng giây ). Vào thời điểm t1 tốc độ dao động của phần tử M là 6 π (cm/s)
thì tốc độ dao động của phần tử N là:
A. 3 π (cm/s).
B. 0,5 π (cm/s).
C. 4 π (cm/s).
D. 6 π (cm/s).
Câu 3: Một sóng ngang có chu kì T=0,2s truyền trong môi trường đàn hồi
có tốc độ 1m/s. Xét trên phương truyền sóng Ox, vào một thời điểm nào đó
một điểm M nằm tại đỉnh sóng thì ở sau M theo chiều truyền song, cách M
một khoảng từ 42cm đến 60cm có điểm N đang từ vị tri cân bằng đi lên
đỉnh sóng . Khoảng cách MN là:
A. 50cm
B.55cm
C.52cm
D.45cm
Câu 4: Một sóng cơ được mô tả bởi phương trình: u = 4cos( π / 3 t - 0,01 π
x + π ) (cm). Sau 1s pha dao động của một điểm, nơi có sóng truyền qua,
thay đổi một lượng bằng:
A. π / 3 .
B. 0,01 π x.
C. - 0,01 π x + 4π / 3
D. π .
Câu 5: Một nguồn O phát sóng cơ có tần số 10Hz truyền theo mặt nước
theo đường thẳng với v = 60 cm/s. Gọi M và N là điểm trên phương truyền
sóng cách O lần lượt 20 cm và 45cm. Trên đoạn MN có bao nhiêu điểm dao
động lệch pha với nguồn O góc π / 3:
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 6: Một sóng cơ được phát ra từ nguồn O và truyền dọc theo trục Ox
với biên độ sóng không đổi khi đi qua hai điểm M và N cách nhau MN =
0,25 λ ( λ là bước sóng). Vào thời điểm t 1 người ta thấy li độ dao động của
điểm M và N lần lượt là u M = 4cm và uN = -4 cm. Biên độ của sóng có giá
trị là : A. 4 3 cm.
B. 3 3 cm.
C. 4 2 cm.
D. 4cm.
Câu 7: Một nguồn O dao động với tần số f = 50Hz tạo ra sóng trên mặt
nước có biên độ 3cm(coi như không đổi khi sóng truyền đi). Biết khoảng
cách giữa 7 gợn lồi liên tiếp là 9cm. Điểm M nằm trên mặt nước cách nguồn
O đoạn bằng 5cm. Chọn t = 0 là lúc phần tử nước tại O đi qua vị trí cân bằng
theo chiều dương. Tại thời điểm t1 li độ dao động tại M bằng 2cm. Li độ dao
động tại M vào thời điểm t2 = (t1 + 2,01)s bằng bao nhiêu ?

A. 2cm.
B. -2cm.
C. 0cm.
D. -1,5cm.
Câu 8: Hai nguồn sóng cơ dao động cùng tần số, cùng pha .Quan sát hiện
tượng giao thoa thấy trên đoạn AB có 5 điểm dao động với biên độ cực đại
(kể cả A và...
KIỂM TRA CHƯƠNG SÓNG CƠ
Câu 1: Một sóng ngang truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với tần số
500Hz. Người ta thấy hai điểm A,B trên sợi dây cách nhau 200cm dao
động cùng pha và trên đoạn dây AB có hai điểm khác dao động ngược pha
với A. Tốc độ truyền sóng trên dây là:
A.500cm/s B.1000m/s C.500m/s D.250cm/s
Câu 2: Một dao động lan truyền trong môi trường liên tục t điểm M đến
điểm N cách M một đoạn 7
π
/3(cm). Sóng truyền với biên độ A không đổi.
Biết phương trình ng tại M có dạng u
M
= 3cos2
π
t (u
M
tính bằng cm, tnh
bằng giây ). Vào thời điểm t
1
tốc độ dao động của phần tử M là 6
π
(cm/s)
thì tốc độ dao động của phần tử N là:
A. 3
π
(cm/s). B. 0,5
π
(cm/s). C. 4
π
(cm/s). D. 6
π
(cm/s).
Câu 3: Một sóng ngang có chu T=0,2s truyền trong môi trường đàn hồi
tốc độ 1m/s. t trên phương truyền sóng Ox, vào một thời điểm nào đó
một điểm M nằm tại đỉnh sóng thì sau M theo chiu truyền song, cách M
một khoảng t 42cm đến 60cm có điểm N đang từ vị tri cân bằng đi n
đỉnh sóng . Khoảng cách MN là:
A. 50cm B.55cm C.52cm D.45cm
Câu 4: Một sóng cơ được mô tbởi phương trình: u = 4cos(
/ 3
π
t - 0,01
π
x +
π
) (cm). Sau 1s pha dao động của một điểm, nơi sóng truyền qua,
thay đổi một lượng bằng:
A.
/ 3
π
. B. 0,01
π
x. C. - 0,01
π
x +
4 / 3
π
D.
π
.
Câu 5: Một nguồn O phát sóng tần số 10Hz truyền theo mặt nước
theo đường thẳng với v = 60 cm/s. Gọi M N điểm trên phương truyền
sóng cách O lần lượt 20 cm và 45cm. Trên đoạn MN có bao nhiêu điểm dao
động lệch pha với nguồn O góc
π
/ 3:
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 6: Một sóng cơ được phát ra từ nguồn O truyền dọc theo trục Ox
với biên độ sóng không đổi khi đi qua hai điểm M N cách nhau MN =
0,25
λ
(
λ
là bước sóng). Vào thời điểm t
1
người ta thấy li độ dao động của
điểm M N lần lượt u
M
= 4cm u
N
= -4 cm. Biên đ của sóng giá
trị là : A. 4
3
cm. B. 3
3
cm. C. 4
2
cm. D. 4cm.
Câu 7: Một nguồn O dao động với tần s f = 50Hz tạo ra sóng trên mặt
nước có biên độ 3cm(coi như không đổi khi sóng truyền đi). Biết khoảng
cách giữa 7 gợn lồi liên tiếp là 9cm. Điểm M nằm trên mặt nước cách nguồn
O đoạn bằng 5cm. Chọn t = 0 là lúc phần tử nước tại O đi qua vị trí cân bằng
theo chiều dương. Tại thời điểm t
1
li độ dao động tại M bằng 2cm. Li độ dao
động tại M vào thời điểm t
2
= (t
1
+ 2,01)s bằng bao nhiêu ?
A. 2cm. B. -2cm. C. 0cm. D. -1,5cm.
Câu 8: Hai nguồn sóng dao động cùng tần số, cùng pha .Quan sát hiện
tượng giao thoa thấy trên đoạn AB 5 điểm dao động với biên độ cực đại
(kể cả A và B). Số điểm không dao động trên đoạn AB là:
A. 6 B. 4 C. 5 D. 2
Câu 9: Hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 45mm trên mặt thoáng chất
lỏng dao động theo phương trình u
1
= u
2
= 2cos100
π
t (mm). Trên mặt
thoáng chất lỏng hai điểm M và M’ cùng một phía của đường trung
trực của AB thỏa mãn: MA - MB = 15mm và M’A - M’B = 35mm. Hai
điểm đó đều nằm trên các vân giao thoa cùng loại và giữa chúng chỉ có một
vân loại đó . Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là:
A. 0,5cm/s B. 0,5m/s C. 1,5m/s D. 0,25m/s
Câu 10: Trong một thí nghiệm vân giao thoa sóng trên mặt nước, hai
nguồn kết hợp A và B dao động với tần số 15Hz và cùng pha. Tại một điểm
M cách nguồn A và B những khoảng d
1
= 16cm và d
2
= 20cm, sóng có biên
độ cực tiểu. Giữa M và đường trung trực của AB có hai dãy cực đại. Tốc độ
truyền sóng trên mặt nước là:
A. 24cm/s B. 48cm/s C. 40cm/s D. 20cm/s
Câu 11: Trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 40cm luôn dao
động cùng pha, có bước sóng 6cm. Hai điểm CD nằm trên mặt nước mà
ABCD là một hình chữ nhât, AD=30cm. Số điểm cực đại và đứng yên trên
đoạn CD lần lượt là :
A. 5 và 6 B. 7 và 6 C. 13 và 12 D. 11 và 10
Câu 12: Trên mặt nước có hai nguồn sóng nước A, B giống hệt nhau cách
nhau một khoảng AB
4,8
λ
=
. Trên đường tròn nằm trên mặt nưc có tâm
trung điểm O của đoạn ABbán kính R
5
λ
=
sẽ có số điểm dao động với
biên độ cực đại là :
A. 9 B. 16 C. 18 D.14
Câu 13: mặt nước hai nguồn sóng A B cách nhau 15 cm, dao
động điều hòa cùng tần số, cùng pha theo phương vuông góc với mặt nước.
Điểm M nằm trên AB, cách trung điểm O là 1,5 cm, điểm gần O nhất
luôn dao động với biên độ cực đại. Trên đường tròn tâm O, đường kính
15cm, nằm ở mặt nước có số điểm luôn dao động với biên độ cực đại là:
A. 20. B. 24. C. 16. D. 26.
Câu 14: Trên bề mặt chất lỏng hai nguồn phát sóng kết hợp S
1
, S
2
dao
động cùng pha, cách nhau một khoảng S
1
S
2
= 40 cm. Biết sóng do mỗi nguồn
phát ra có tần số f = 10 Hz, vận tốc truyền sóng v = 2 m/s. Xét điểm M nằm
trên đường thẳng vuông góc với S
1
S
2
tại S
1
. Đoạn S
1
M giá trị lớn nhất
bằng bao nhiêu để tại M có dao động với biên độ cực đại?
kiểm tra chương sóng cơ - Trang 2
kiểm tra chương sóng cơ - Người đăng: dinhtuan.ly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
kiểm tra chương sóng cơ 9 10 573