Ktl-icon-tai-lieu

KIỂM TRA ESTELIPIT

Được đăng lên bởi tricad66
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 493 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD&ĐT TIỀN GIANG
TRƯỜNG THPT TÂN HIỆP

ĐỀ KIỂM TRA HÓA HỌC 12 – LẦN 1
NĂM HỌC 2014 - 2015
Thời gian làm bài: 15 phút

ĐỀ 1

Lớp:

1

2

3

4

5

Họ và Tên:

6

7

8

9

10

1/ Xà phòng hoá 3,7 gam metyl axetat bằng 120 ml dung dịch NaOH 0,5M. Sau khi phản ứng hoàn toàn,
cô cạn dung dịch thì thu được chất rắn khan có khối lượng là
A 4,10 gam.
B 4,92 gam.
C 4,50 gam.
D 5,70 gam.
2/ Đốt cháy hoàn toàn 1,48 gam este E thu được 1,344 lít (đktc) CO2 và 1,08 gam H2O. Công thức phân tử
của E là
A C2H4O2
B C3H6O2
C C4H8O2
D C5H10O2
3/ Xà phóng hoá hoàn toàn 6,66 gam hỗn hợp hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 (có tỉ lệ số mol lần
lượt là 1:2)bằng một lượng vừa đủ dung dịch NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối
khan. Giá trị của m là
A 6,96 gam
B 6,75 gam
C 6,57 gam
D 6,54 gam
4/ Cho dãy các chất: HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3. Số chất trong dãy
tham gia phản ứng tráng gương là
A4
B5
C3
D6
5/ Phát biểu nào sau đây đúng?
A Etilen glicol là ancol no, đơn chức, mạch hở.
B Ancol etylic tác dụng được với dung dịch NaOH.
C Axit béo là những axit cacboxylic đa chức.
D Este isoamyl axetat có mùi chuối chín.
6/ Cho sơ đồ biến hóa sau:
C2H2  X  Y  Z  CH3COOC2H5. X, Y , Z lần lượt là:
A CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH
B CH3CHO, CH3COOH, C2H5OH
C CH3CHO, C2H4, C2H5OH
D C2H4, CH3COOH, C2H5OH
7/ Thuỷ phân este etyl axetat trong môi trường kiềm thu được sản phẩm là
A natrifomat và ancol propylic.
B axit axetic và ancol etylic.
C natri axetat và ancol etylic.
D natripropionat và ancol metylic.
8/ Khi xà phòng hoá hoàn toàn 40,3 gam tripanmitin thì khối lượng glixerol thu được là
A 9,2 gam.
B 6,9 gam
C 13,8 gam
D 4,6 gam.
9/ Triolein có phân tử khối là
A 806
B 890

C 884

D 878

10/ Este CH3CH2COOCH=CH2 có tên gọi là
A propyl acrylat.
B etyl acrylat.

C vinyl propionat.

D vinyl axetat.

SỞ GD&ĐT TIỀN GIANG

ĐỀ KIỂM TRA HÓA HỌC 12 – LẦN 1

TRƯỜNG THPT TÂN HIỆP

NĂM HỌC 2014 - 2015
Thời gian làm bài: 15 phút

ĐỀ 2

Lớp:

1

2

3

4

5

Họ và Tên:

6

7

8

9

10

1/ Xà phòng hoá 3,7 gam metyl axetat bằng 120 ml dung dịch NaOH 0,5M. Sau khi phản ứng hoàn toàn, cô
cạn dung dịch thì thu được chất rắn khan có khối lượng là
A 4,92 gam.
B 4,10 gam.
C 5,70 gam.
D 4,50 gam.
2/ Este CH3CH2COOCH=CH2 có tên gọi là
A vinyl axetat.
B propyl acrylat.

C etyl acrylat.

D vinyl propionat.

3/ Đốt cháy hoàn toàn 1,48 gam este E thu được 1,344 lít (đktc) CO2 và 1,08 gam H2O. Công thức phân tử
của E là
A C2H4O2
B C3H6O2
C C4H8O2
D C5H10O2
4/ Xà phóng hoá hoàn toàn 6,66 ...
SỞ GD&ĐT TIỀN GIANG ĐỀ KIỂM TRA HÓA HỌC 12 – LẦN 1
TRƯỜNG THPT TÂN HIỆP NĂM HỌC 2014 - 2015
Thời gian làm bài: 15 phút
Lớp: 1 2 3 4 5
Họ và Tên: 6 7 8 9 10
1/ Xà phòng hoá 3,7 gam metyl axetat bằng 120 ml dung dịch NaOH 0,5M. Sau khi phản ứng hoàn toàn,
cô cạn dung dịch thì thu được chất rắn khan có khối lượng là
A 4,10 gam. B 4,92 gam. C 4,50 gam. D 5,70 gam.
2/ Đốt cháy hoàn toàn 1,48 gam este E thu được 1,344 lít (đktc) CO
2
và 1,08 gam H
2
O. Công thức phân tử
của E là
A C
2
H
4
O
2
B C
3
H
6
O
2
C C
4
H
8
O
2
D C
5
H
10
O
2
3/ Xà phóng hoá hoàn toàn 6,66 gam hỗn hợp hai este HCOOC
2
H
5
và CH
3
COOCH
3
(có tỉ lệ số mol lần
lượt là 1:2)bằng một lượng vừa đủ dung dịch NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối
khan. Giá trị của m là
A 6,96 gam B 6,75 gam C 6,57 gam D 6,54 gam
4/ Cho dãy các chất: HCHO, CH
3
COOH, CH
3
COOC
2
H
5
, HCOOH, C
2
H
5
OH, HCOOCH
3
. Số chất trong dãy
tham gia phản ứng tráng gương là
A 4 B 5 C 3 D 6
5/ Phát biểu nào sau đây đúng?
A Etilen glicol là ancol no, đơn chức, mạch hở.
B Ancol etylic tác dụng được với dung dịch NaOH.
C Axit béo là những axit cacboxylic đa chức.
D Este isoamyl axetat có mùi chuối chín.
6/ Cho sơ đồ biến hóa sau:
C
2
H
2
X
Y
Z
CH
3
COOC
2
H
5
. X, Y , Z lần lượt là:
A CH
3
CHO, C
2
H
5
OH, CH
3
COOH B CH
3
CHO, CH
3
COOH, C
2
H
5
OH
C CH
3
CHO, C
2
H
4
, C
2
H
5
OH D C
2
H
4
, CH
3
COOH, C
2
H
5
OH
7/ Thuỷ phân este etyl axetat trong môi trường kiềm thu được sản phẩm là
A natrifomat và ancol propylic. B axit axetic và ancol etylic.
C natri axetat và ancol etylic. D natripropionat và ancol metylic.
8/ Khi xà phòng hoá hoàn toàn 40,3 gam tripanmitin thì khối lượng glixerol thu được là
A 9,2 gam. B 6,9 gam C 13,8 gam D 4,6 gam.
9/ Triolein có phân tử khối là
A 806 B 890 C 884 D 878
10/ Este CH
3
CH
2
COOCH=CH
2
có tên gọi là
A propyl acrylat. B etyl acrylat. C vinyl propionat. D vinyl axetat.
SỞ GD&ĐT TIỀN GIANG ĐỀ KIỂM TRA HÓA HỌC 12 – LẦN 1
ĐỀ 1
KIỂM TRA ESTELIPIT - Trang 2
KIỂM TRA ESTELIPIT - Người đăng: tricad66
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
KIỂM TRA ESTELIPIT 9 10 114