Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm tra hóa 10 HK1

Được đăng lên bởi trinh9287
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 376 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT CLC

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

CHU VĂN AN

Môn : Hóa học 10 Cơ bản

Năm học: 2010 -2011

Thời gian làm bài: 45 phút

Mã đề
132

I. Phần trắc nghiệm: (5 điểm; thời gian: 20 phút)
Câu 1: Các electron ở lớp nào liên kết với hạt nhân chặt chẽ nhất:
A. lớp N

B. lớp M

C. Lớp L

D. lớp K

Câu 2: Chọn câu đúng khi nói về số khối của nguyên tử :
A. Số khối là tổng số hạt proton và nơtron B. Số khối mang điện
dương
C. Số khối là khối lượng của 1 nguyên tử D. Số khối có thể
không nguyên
Câu 3: Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là:
A. nơtron và electron

B. electron và nơtron

C. electron, proton và nơtron D. proton và nơtron
Câu 4: Số electron tối đa trong các phân lớp s, p, d, f lần lượt là :
Trang 1/6 - Mã đề 132

A. 2, 8, 18, 32 B. 2, 4, 6, 8
Câu 5: Trong 5 nguyên tử:

35
17

C. 2, 6, 10, 14 D. 2, 8, 10, 14
A

,

35
16

B

,

16
8

C

,

17
9

D

,

17
8

E

, cặp nguyên tử là đồng

vị của nhau:
A. C và E

B. B và C

C. A và B

D. A và C

Câu 6: Một nguyên tử của nguyên tố X có 15 electron và 16 nơtron.
Kí hiệu nguyên tử của X là:
A.

15
16

X

B.

31
15

C.

X

16
15

X

D.

15
31

X

Câu 7: Tổng các hạt cơ bản trong hạt nhân nguyên tử A là 39. Biết
cấu hình electron của A có 2 lớp eletron tận cùng là

3s2 3p6 4s1

. Vậy tổng

số hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử A là:
A. 39

B. 58

C. 59

D. 38

Câu 8: Nguyên tử khối trung bình của Cacbon (C) là 12,01. Cacbon
có 2 đồng vị, đồng vị

12
6

C

chiếm 98,9%. Số khối của đồng vị thứ hai là

(coi nguyên tử khối bằng số khối):
A. 11

B. 12

C. 13

D. 14

Câu 9: Số electron có trong nguyên tử Cacbon ( C ) là:
13
6

A. 13

B. 6

C. 7

D. 19

Câu 10: Định nghĩa nào sau đây về nguyên tố hóa học là đúng?
Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử:
A. Có cùng điện tích hạt nhân.

B. Có cùng nguyên tử khối.
Trang 2/6 - Mã đề 132

C. Có cùng số khối.

D. Có cùng số nơtron trong hạt

nhân.
II. Phần tự luận: (5 điểm; thời gian: 25 phút)
Câu 1: (1,5 điểm)
Cho các nguyên tố:

39
19

K

,

16
8

O

,

20
10

Ne

.

A, Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố trên.
B, Nguyên tố nào là kim loại, phi kim, khí hiếm? Vì sao?
Câu 2: (1,5 điểm)
Nitơ tự nhiên có 2 đồng vị:

14
7

N

có hàm lượng 99,63% và

15
7

N

có

hàm lượng 0,37%.
A, Tính nguyên tử khối trung bình của nitơ?
B, Tính thể tích của 16,8 gam khí Nitơ ở điều kiện tiêu chuẩn?
Câu 3: (2 điểm)
Nguyên tử của một nguyên tố A có tổng số hạt cơ bản (proton,
nơtron, electron) là 46. Trong đó, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt
khô...
Trang 1/6 - Mã đề 132
TRƯỜNG THPT CLC
CHU VĂN AN
Năm học: 2010 -2011
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn : Hóa học 10 Cơ bản
Thời gian làm bài: 45 phút
đề
132
I. Phần trắc nghiệm: (5 điểm; thời gian: 20 phút)
Câu 1: Các electron ở lớp nào liên kết với hạt nhân chặt chẽ nhất:
A. lớp N B. lớp M C. Lớp L D. lớp K
Câu 2: Chọn câu đúng khi nói về số khối của nguyên tử :
A. Số khối là tổng số hạt proton và nơtron B. Số khối mang điện
dương
C. Số khối là khối lượng của 1 nguyên tử D. Số khối có thể
không nguyên
Câu 3: Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là:
A. nơtron và electron B. electron và nơtron
C. electron, proton và nơtron D. proton và nơtron
Câu 4: Số electron tối đa trong các phân lớp s, p, d, f lần lượt là :
Kiểm tra hóa 10 HK1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiểm tra hóa 10 HK1 - Người đăng: trinh9287
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Kiểm tra hóa 10 HK1 9 10 432