Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm tra Hóa học

Được đăng lên bởi Huyền Nguyễn 3049
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 283 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiết 10 : KIỂM TRA MỘT TIẾT
I. MỤC TIÊU BÀI KIỂM TRA
- Kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh về sự điện li; axit, bazơ,
muối; pH; phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li.
- Kiểm tra kĩ năng phân loại các chất điện li; viết phương trình điện li; vận dụng
điều kiện trao đổi ion; tính pH của dung dịch; ...
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA : Vừa trắc nghiệm, vừa tự luận
III. NỘI DUNG KIẾN THỨC VÀ KĨ NĂNG CẦN KIỂM TRA
1. Kiến thức
1.1. Sự điện li : Chất điện li mạnh, chất điện li yếu
1.2. Axit- Bazơ- Muối
1.2.1. Hiđroxit lưỡng tính
1.2.2. Axit nhiều nấc
1.2.3. Sự điện li của muối
1.3. pH, chất chỉ thị axit-bazơ
1.3.1. Ý nghĩa tích số ion của nước
1.3.2. Chất chỉ thị axit-bazơ
1.4. Phản ứng trao đổi ion : Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion
2. Kĩ năng
2.1. Viết phương trình điện li, phân biệt chất điện li mạnh, chất điện li yếu
2.2. Nhận biết hiđroxit lưỡng tính, viết phương trình phản ứng
2.3. Nhận biết axit, bazơ, muối
2.4. Tính [H+]; [OH-]; [H+] → Tính pH, môi trường
2.5. Vận dụng điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion

IV. LẬP MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Nhận biết
Thông hiểu
Tên chủ đế
TNKQ
TL
TNKQ
TL
- Phân biệt chất
điện li mạnh, chất
1. Sự điện li
điện li yếu.
- Viết phương
trình điện li.
Số câu
2(1;2)
1(2)
Số điểm
1,0
2,0
Tỉ lệ %
10,0
20,0

Vận dụng
TNKQ
TL
Tính nồng độ các
ion trong dung
dịch chất điện li
0,5(3b)
1,0
10,0

Tổng

3,5
4,0
40,0

Nhận ra axit,
Phản ứng axit
Viết phương trình
bazơ hiđroxit
với bazơ khi
phản ứng của
lưỡng tính, axit
trộn
hiđroxit lưỡng
nhiều nấc
tính
Số câu
2(3;4)
2
Số điểm
1,0
1,0
Tỉ lệ %
10,0
10,0
+
3. pH của dung
Quan hệ giữa môi Tính pH đơn
Tính pH khi [H ]
dịch
trường và pH
giản
= a.10-b
Số câu
1(6)
0,5(3a)
1,5
Số điểm
0,5
2,0
2,5
Tỉ lệ %
5,0
20,0 25,0
4. Phản ứng trao Điều kiện xảy ra Viết phương
đổi ion trong dd phản ứng trao đổi trình phân tử,
điện li
ion
ion thu gọn
Số câu
1(5)
1(1)
2
Số điểm
0,5
2,0
2,5
Tỉ lệ %
5,0
20,0
25,0
Tổng số câu
6
1
1
1
9
Tổng số điểm
3,0
2,0
2,0
3,0 10,0
Tổng tỉ lệ %
30,0
20,0
20,0
30,0 100,0
V. ĐỀ BÀI
SỞ GD&ĐT HÀ NỘI
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN : Hoá học 11
Thời gian làm bài: 45 phút
Trường THPT Lam Hồng
2. Axit, bazơ,
hiđroxit lưỡng
tính, Muối

Họ, tên học sinh : ..........................................................................
Lớp : ..............................................................................................
I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Câu 1: Chất nào sau đây không dẫn được điện :
A. KCl nóng chảy
B. KCl rắn khan
C. Dung dịch KCl
D. D...
Tiết 10 : KIỂM TRA MỘT TIẾT
I. MỤC TIÊU BÀI KIỂM TRA
- Kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh về sự điện li; axit, bazơ,
muối; pH; phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li.
- Kiểm tra năng phân loại các chất điện li; viết phương trình điện li; vận dụng
điều kiện trao đổi ion; tính pH của dung dịch; ...
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA : Vừa trắc nghiệm, vừa tự luận
III. NỘI DUNG KIẾN THỨC VÀ KĨ NĂNG CẦN KIỂM TRA
1. Kiến thức
1.1. Sự điện li : Chất điện li mạnh, chất điện li yếu
1.2. Axit- Bazơ- Muối
1.2.1. Hiđroxit lưỡng tính
1.2.2. Axit nhiều nấc
1.2.3. Sự điện li của muối
1.3. pH, chất chỉ thị axit-bazơ
1.3.1. Ý nghĩa tích số ion của nước
1.3.2. Chất chỉ thị axit-bazơ
1.4. Phản ứng trao đổi ion : Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion
2. Kĩ năng
2.1. Viết phương trình điện li, phân biệt chất điện li mạnh, chất điện li yếu
2.2. Nhận biết hiđroxit lưỡng tính, viết phương trình phản ứng
2.3. Nhận biết axit, bazơ, muối
2.4. Tính [H
+
]; [OH
-
]; [H
+
] → Tính pH, môi trường
2.5. Vận dụng điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion
Kiểm tra Hóa học - Trang 2
Kiểm tra Hóa học - Người đăng: Huyền Nguyễn 3049
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Kiểm tra Hóa học 9 10 380