Ktl-icon-tai-lieu

kiểm tra hóa vô cơ số 3

Được đăng lên bởi Trần Hoàng
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 744 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trang 150.01/5 - Mã đề: 1150.0100.01150.0100.0138
KIỂM TRA VÔ CƠ SỐ 3
BỘ ĐỀ SỐ 7.
Câu 1. Cho hai nguyên tử của hai nguyên tố A và B thuộc nhóm chính liên tiếp, tổng số hiệu của chúng là 23, A thuộc
nhóm V và đơn chất của A và B không phản ứng với nhau ở nhiệt độ thường. A và B là
A. O và S.
B. P và S.
C. N và S.
D. P và O2.
Câu 2. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Fe và các oxit sắt trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu được 80
gam muối Fe2(SO4)3 và 2,24 lít SO2 (đktc). Số mol H2SO4 đã tham gia phản ứng là:
A. 0,8.
B. 0,5 mol.
C. 0,7.
D. 0,9.
Câu 3. Cho 100ml dung dịch NaOH 4M tác dụng với 100ml dung dịch H3PO4 aM thu được 25,95 gam hai muối. Giá
trị của a là
A. 1,25.
B. 1,75.
C. 1,50.
D. 1,00.
Câu 4. Đốt 24 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu trong không khí thu được m gam hỗn hợp chất rắn Y gồm Fe, Cu, CuO,
Fe3O4. Cho hỗn hợp Y vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được 6,72 lít SO2 (đktc) và dung dịch có chứa 72 gam muối
sunfat. Giá trị của m là
A. 26,4.
B. 25,6.
C. 27,2.
D. 28,8.
Câu 5. Thuốc thử để phân biệt các chất rắn: Na2CO3, CaSO4. 2H2O, NaCl và CaCO3 là dung dịch.
A. H2SO4 loãng, dư.
B. NaOH loãng.
C. phenolphtalein.
D. Ba(OH)2 loãng.
Câu 6. Trường hợp thu được kết tủa có khối lượng lớn nhất là
A. Cho V(lít) dung dịch HCl 2M vào V (lít) dung dịch NaAlO2 1M.
B. Cho V(lít) dung dịch NaOH 1M vào V (lít) dung dịch AlCl3 1M.
C. Cho V(lít) dung dịch HCl 1M vào V (lít) dung dịch NaAlO2 1M.
D. Cho V(lít)dung dịch AlCl3 1M vào V (lít) dung dịch NaAlO2 1M.
Câu 7. Hòa tan 3,38 gam oleum X vào lượng nước dư thu được dung dịch. Để trung hòa 1/10 dung dịch A cần dùng 80
ml dung dịch NaOH 0,1M. Công thức của oleum là
A. H2SO4. SO3.
B. H2SO4. 4SO3.
C. H2SO4. 2SO3.
D. H2SO4. 3SO3.
Câu 8. Cho 3,36 lít khí CO2 vào 200,0 ml dung dịch chứa NaOH xM và Na2CO3 0,4M thu được dung dịch X chứa
19,98 gam hỗn hợp muối. Nồng độ mol của NaOH trong dung dịch là
A. 0,50M.
B. 0,60M.
C. 0,70M.
D. 0,75M.
Câu 9. Điện phân dung dịch NaOH với cường độ không đổi là 10A trong thời gian 268 giờ. Dung dịch còn lại sau điện
phân có khối lượng 100g và nồng độ 24%. Nồng độ phần trăm của dung dịch ban đầu là
A. 4,8%.
B. 1,2%.
C. 2,4%.
D. 9,6%.
Câu 10. Cho V(lít) khí CO2 hấp thụ hoàn toàn bởi 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M và NaOH 1,0M. Để kết tủa thu
được là cực đại thì giá trị của V là
A. 2,24 ≤V ≤ 8,96.
B. 2,24 ≤ V ≤ 5,60.
C. 2,24 ≤V ≤ 4,48.
D. 2,24 ≤ V≤ 6,72.
Câu 11. Cho 2,7 gam Al tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng, nóng thu được khí 0,448 lít X duy nhất (đktc). Cô
cạn dung dịch thu được 22...
Trang 150.01/5 - Mã đề: 1150.0100.01150.0100.0138
KIỂM TRA VÔ CƠ SỐ 3
BỘ ĐỀ SỐ 7.
Câu 1. Cho hai nguyên tử của hai nguyên tố A và B thuộc nhóm chính liên tiếp, tổng số hiệu của chúng là 23, A thuộc
nhóm V và đơn chất của A và B không phản ứng với nhau ở nhiệt độ thường. A và B là
A. O và S. B. P và S. C. N và S. D. P và O
2
.
Câu 2. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Fe và các oxit sắt trong dung dịch H
2
SO
4
đặc, nóng dư thu được 80
gam muối Fe
2
(SO
4
)
3
và 2,24 lít SO
2
(đktc). Số mol H
2
SO
4
đã tham gia phản ứng là:
A. 0,8. B. 0,5 mol. C. 0,7. D. 0,9.
Câu 3. Cho 100ml dung dịch NaOH 4M tác dụng với 100ml dung dịch H
3
PO
4
aM thu được 25,95 gam hai muối. Giá
trị của a là
A. 1,25. B. 1,75. C. 1,50. D. 1,00.
Câu 4. Đốt 24 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu trong không khí thu được m gam hỗn hợp chất rắn Y gồm Fe, Cu, CuO,
Fe
3
O
4
. Cho hỗn hợp Y vào dung dịch H
2
SO
4
đặc, nóng thu được 6,72 lít SO
2
(đktc) và dung dịch có chứa 72 gam muối
sunfat. Giá trị của m là
A. 26,4. B. 25,6. C. 27,2. D. 28,8.
Câu 5. Thuốc thử để phân biệt các chất rắn: Na
2
CO
3
, CaSO
4
. 2H
2
O, NaCl và CaCO
3
là dung dịch.
A. H
2
SO
4
loãng, dư. B. NaOH loãng. C. phenolphtalein. D. Ba(OH)
2
loãng.
Câu 6. Trường hợp thu được kết tủa có khối lượng lớn nhất
A. Cho V(lít) dung dịch HCl 2M vào V (lít) dung dịch NaAlO
2
1M.
B. Cho V(lít) dung dịch NaOH 1M vào V (lít) dung dịch AlCl
3
1M.
C. Cho V(lít) dung dịch HCl 1M vào V (lít) dung dịch NaAlO
2
1M.
D. Cho V(lít)dung dịch AlCl
3
1M vào V (lít) dung dịch NaAlO
2
1M.
Câu 7. Hòa tan 3,38 gam oleum X vào lượng nước dư thu được dung dịch. Để trung hòa 1/10 dung dịch A cần dùng 80
ml dung dịch NaOH 0,1M. Công thức của oleum là
A. H
2
SO
4
. SO
3
. B. H
2
SO
4
. 4SO
3
. C. H
2
SO
4
. 2SO
3
. D. H
2
SO
4
. 3SO
3
.
Câu 8. Cho 3,36 lít khí CO
2
vào 200,0 ml dung dịch chứa NaOH xM và Na
2
CO
3
0,4M thu được dung dịch X chứa
19,98 gam hỗn hợp muối. Nồng độ mol của NaOH trong dung dịch là
A. 0,50M. B. 0,60M. C. 0,70M. D. 0,75M.
Câu 9. Điện phân dung dịch NaOH với cường độ không đổi là 10A trong thời gian 268 giờ. Dung dịch còn lại sau điện
phân có khối lượng 100g và nồng độ 24%. Nồng độ phần trăm của dung dịch ban đầu là
A. 4,8%. B. 1,2%. C. 2,4%. D. 9,6%.
Câu 10. Cho V(lít) khí CO
2
hấp thụ hoàn toàn bởi 200 ml dung dịch Ba(OH)
2
0,5M và NaOH 1,0M. Để kết tủa thu
được là cực đại thì giá trị của V là
A. 2,24 ≤V ≤ 8,96. B. 2,24 ≤ V ≤ 5,60. C. 2,24 ≤V ≤ 4,48. D. 2,24 ≤ V≤ 6,72.
Câu 11. Cho 2,7 gam Al tan hoàn toàn trong dung dịch HNO
3
loãng, nóng thu được khí 0,448 lít X duy nhất (đktc). Cô
cạn dung dịch thu được 22,7 gam chất rắn khan. X là
A. NO. B. N
2
O. C. NO
2
. D. N
2
.
Câu 12. Điện phân nóng chảy Al
2
O
3
khi đó tại anot thoát ra một hỗn hợp khí gồm O
2
10%; CO 20% và CO
2
70%. Tổng
thể tích khí là 6,72 m
3
(tại nhiệt độ 819
0
C và áp suất 2,0 atm). Khối lượng Al thu được tại catot là
A. 4,32 kg. B. 5,40 kg. C. 4,86 kg. D. 2,16 kg.
Câu 13. Cho 12,25 gam KClO
3
vào dung dịch HCl đặc, khí Cl
2
thoát ra cho tác dụng với hết với kim loại M thu được
30,9 gam hỗn hợp chất rắn X. Cho X vào dung dịch AgNO
3
dư, thu được 107,7 gam kết tủa. M là
A. Zn. B. Cu. C. Fe. D. Mg.
Câu 14. Cho các dung dịch sau: NaHCO
3
(X
1
); CuSO
4
(X
2
); (NH
4
)
2
CO
3
(X
3
); NaNO
3
(X
4
); MgCl
2
(X
5
);.
KCl (X
6
). Những dung dịch không tạo kết tủa khi cho Ba vào là
A. X
1
, X
4
, X
5
. B. X
1
, X
3
, X
6
. C. X
4
, X
6
. D. X
1
, X
4
, X
6
.
Câu 15. Cho 13,0 gam bột Zn vào dung dịch chứa 0,1mol Fe(NO
3
)
3
, 0,1 mol Cu(NO
3
)
2
và 0,1mol AgNO
3
, khuấy đều
cho phản ứng hoàn toàn tu m(g) rắn. Giá trị của m là
A. 17,2. B. 14,0. C. 19,1. D. 16,4.
Câu 16. Cho từ từ từng giọt của dung dịch chứa b mol HCl vào dung dịch chứa a mol Na
2
CO
3
thu được V lít CO
2
.
Ngược lại, cho từ từ từng giọt của dung dịch chứa a mol Na
2
CO
3
vào dung dịch chứa b mol HCl thu được 2V lít CO
2
.
Mối quan hệ của a và b là
A. a = 0,75b. B. a = 0,5b. C. a = 0,8b. D. a = 0,35b.
Câu 17. Điện phân dung dịch hỗn hợp gồm a mol NaCl và b mol CuSO
4
với điện cực trơ thu được dung dịch X có pH
> 7. Sự liên hệ giữa a và b là
A. a > 2b. B. a< 2b. C. 2a = b. D. a = b.
Câu 18. Cho 6,9 gam Na vào 100,0 ml dung dịch HCl thu được dung dịch X chứa 14,59 gam chất tan. Cho dung dịch
X vào dung dịch AgNO
3
dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 40,76. B. 37,58. C. 38,65. D. 39,20.
Câu 19. Có các dung dịch NH
3
, NH
4
Cl, NaOH và HCl có cùng nồng độ mol/l và có các giá trị pH tương ứng là h
1
, h
2
,
h
3
và h
4
. Sự sắp xếp theo chiều tăng dần các giá trị pH là
A. h
4
< h
3
< h
2
< h
1
. B. h
1
< h
2
< h
3
< h
4
. . C. h
2
< h
4
< h
1
< h
3
. D. h
4
< h
2
< h
1
< h
3
.
kiểm tra hóa vô cơ số 3 - Trang 2
kiểm tra hóa vô cơ số 3 - Người đăng: Trần Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
kiểm tra hóa vô cơ số 3 9 10 92