Ktl-icon-tai-lieu

KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 10

Được đăng lên bởi emthanchet113-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 4286 lần   |   Lượt tải: 3 lần
KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 10
CHƯƠNG I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
Chủ đề 1 CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU
Câu 1. Chọn câu trả lời đúng Một ôtô đi trên quãng đường AB với vận tốc 40km/h .Nếu tăng vận tốc
thêm 10km/h thì ôtô đến B sớm hơn dự định 30phút . Quãng đường AB bằng :
A. 50km
B.100km
C.150km
D.200km
Câu 2. Một người đi xe máy xuất phát tử địa điểm M lúc 8giờ để tới địa điểm N cách M 180km .Hỏi
người đi xe máy phải chạy với vận tốc bao nhiêu để có thể tới N lúc 12 giờ ? Coi chuyển động của xe
máy là thẳng đều
A. 40km/h
B. 45 km/h
C. 50 km/h
D.35 km/h
Câu 3. Hai ôtô xuất phát cùng một lúc từ bến xe A và B ,chạy ngược chiều nhau .Xe xuất phát từ A có
vận tốc 55 km/h ,xe xuất phát từ B có vận tốc 45 km/h.Coi đoạn đường AB là thẳng và dài 200km ,hai xe
chuyển động đều .Hỏi bao lâu sau chúng gặp nhau và cách bến A bao nhiêu km ?
A. 2 giờ ;90 km
B. 2 giờ ;110 km
C. 2,5 giờ ;90 km
D. 2,5 giờ ;110 km
Câu 4. Một ôtô chuyển động thẳng đều trong nửa thời gian đầu với tốc độ 50km/h .Nửa thời gian sau đi
với tốc độ 50/3 km/h cho đến khi tới đích .Tốc độ trung bình của xe trong cả chặng đường bằng bao
nhiêu ?
A. 35km/h
B. 33km/h
C. 36km/h
D.38km/h
Câu 5. Một xe máy chuyển động thẳng .Trên phần ba đoạn đường đầu tiên xe đi đều với vận tốc 36km/h
Trên hai phần ba đoạn đường còn lại ,xe đi đều với vận tốc v2 .Biết rằng tốc độ trung bình trên cả đoạn
đường là 27 km/h .Tìm tốc độ v2
A. 21km/h
B. 24km/h
C. 18km/h
D.25km/h
Câu 6. hai xe coi là chuyển động thẳng đều từ A đến B cách nhau 60km. Xe (1) có vận tốc 15km/h và
chạy liên tục không nghỉ. Xe (2) khởi hành sớm hơn 1giờ nhưng dọc đường phải dừng lại 2giờ. Xe (2)
phải có vận tốc bao nhiêu để tới B cùng lúc với xe (1)
A. 15km/h
B. 20km/h
C. 24km/h
D. Khác A, B, C
Câu 7. Hai vật cùng chuyển động đều trên một đường thẳng. Vật thứ nhất đi từ A đến B trong 8 giây.
Vật thứ hai cũng xuất phát từ A cùng lúc với vật thứ nhất nhưng đến B chậm hơn 2 giây. Biết AB = 32m.
Tính vận tốc của các vật. Khi vật thứ nhất đến B thì vật thứ hai đã đi được quãng đường bao nhiêu? A. v1
= 4m/s; v2 = 3,2m/s; s = 25,6m
B. v1 = 4m/s; v2 = 3,2m/s; s = 256m
C. v1 = 3,2m/s; v2 = 4m/s; s = 25,6m
D. v1 = 4m/s; v2 = 3,2m/s; s = 26,5m
Câu 8. Một xe chuyển động thẳng có vận tốc trung bình 18km/h trên 1/4 đoạn đường đầu và vận tốc
54km/h trên 3/4 đoạn đường còn lại. Vận tốc trung bình của xe trên cả đoạn đường là:
A. 24 km/h B. 36 km/h C. 42 km/h D. 72 km/h
Câu . Một ô tô chạy trên một đường thẳng đi từ A đến B có độ dài S. Tốc độ của ô tô trong nửa đầu của
qu...
KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 10
CHƯƠNG I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
Chủ đề 1 CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU
Câu 1. Chọn câu trả lời đúng Một ôtô đi trên quãng đường AB với vận tốc 40km/h .Nếu tăng vận tốc
thêm 10km/h thì ôtô đến B sớm hơn dự định 30phút . Quãng đường AB bằng :
A. 50km B.100km C.150km D.200km
Câu 2. Một người đi xe máy xuất phát tử địa điểm M lúc 8giờ để tới địa điểm N cách M 180km .Hỏi
người đi xe máy phải chạy với vận tốc bao nhiêu để có thể tới N lúc 12 giờ ? Coi chuyển động của xe
máy là thẳng đều
A. 40km/h B. 45 km/h C. 50 km/h D.35 km/h
Câu 3. Hai ôtô xuất phát cùng một lúc từ bến xe A và B ,chạy ngược chiều nhau .Xe xuất phát từ A có
vận tốc 55 km/h ,xe xuất phát từ B có vận tốc 45 km/h.Coi đoạn đường AB là thẳng và dài 200km ,hai xe
chuyển động đều .Hỏi bao lâu sau chúng gặp nhau và cách bến A bao nhiêu km ?
A. 2 giờ ;90 km B. 2 giờ ;110 km C. 2,5 giờ ;90 km D. 2,5 giờ ;110 km
Câu 4. Một ôtô chuyển động thẳng đều trong nửa thời gian đầu với tốc độ 50km/h .Nửa thời gian sau đi
với tốc độ 50/3 km/h cho đến khi tới đích .Tốc độ trung bình của xe trong cả chặng đường bằng bao
nhiêu ?
A. 35km/h B. 33km/h C. 36km/h D.38km/h
Câu 5. Một xe máy chuyển động thẳng .Trên phần ba đoạn đường đầu tiên xe đi đều với vận tốc 36km/h
Trên hai phần ba đoạn đường còn lại ,xe đi đều với vận tốc v
2
.Biết rằng tốc độ trung bình trên cả đoạn
đường là 27 km/h .Tìm tốc độ v
2
A. 21km/h B. 24km/h C. 18km/h D.25km/h
Câu 6. hai xe coi là chuyển động thẳng đều từ A đến B cách nhau 60km. Xe (1) vận tốc 15km/h
chạy liên tục không nghỉ. Xe (2) khởi hành sớm hơn 1giờ nhưng dọc đường phải dừng lại 2giờ. Xe (2)
phải có vận tốc bao nhiêu để tới B cùng lúc với xe (1)
A. 15km/h B. 20km/h C. 24km/h D. Khác A, B, C
Câu 7. Hai vật cùng chuyển động đều trên một đường thẳng. Vật thứ nhất đi t A đến B trong 8 giây.
Vật thứ hai cũng xuất phát từ A cùng lúc với vật thứ nhất nhưng đến B chậm hơn 2 giây. Biết AB = 32m.
Tính vận tốc của các vật. Khi vật thứ nhất đến B thì vật thứ hai đã đi được quãng đường bao nhiêu? A. v
1
= 4m/s; v
2
= 3,2m/s; s = 25,6m B. v
1
= 4m/s; v
2
= 3,2m/s; s = 256m
C. v
1
= 3,2m/s; v
2
= 4m/s; s = 25,6m D. v
1
= 4m/s; v
2
= 3,2m/s; s = 26,5m
Câu 8. Một xe chuyển động thẳng vận tốc trung bình 18km/h trên 1/4 đoạn đường đầu vận tốc
54km/h trên 3/4 đoạn đường còn lại. Vận tốc trung bình của xe trên cả đoạn đường là:
A. 24 km/h B. 36 km/h C. 42 km/h D. 72 km/h
Câu . Một ô tô chạy trên một đường thẳng đi từ A đến B có độ dài S. Tốc độ của ô tô trong nửa đầu của
quãng đường này là 25km/h và trong nửa cuối là 30km/h. Tốc độ trung bình của ô tô trên cả đoạn đường
AB là: A. 27,5km/h B. 27,3km/h C. 25,5km/h D. 27,5km/h
Câu 9. Hai xe chuyển động thẳng đều trên cùng một đường thẳng với các vận tốc không đổi. Nếu đi
ngược chiều thì sau 20 phút, khoảng cách giữa hai xe giảm 30 km. Nếu đi cùng chiều thì sau 20 phút,
khoảng cách giữa hai xe chỉ giảm 6 km. Tính vận tốc của mỗi xe.
A. v
1
= 30m/s; v
2
= 6m/s B. v
1
= 15m/s; v
2
= 10m/s C. v
1
= 6m/s; v
2
= 30m/s D. v
1
= 10m/s; v
2
= 15m/s
Câu 10. Hai vật xuất phát cùng một lúc chuyển động trên một đường thẳng với các vận tốc không đổi v
1
= 15m/s v
2
= 24m/s theo hai hướng ngược nhau đi đến để gặp nhau. Khi gặp nhau, quãng đường vật
thứ nhất đi được là s
1
= 90m. Xác định khoảng cách ban đầu giữa hai vật.
A. S = 243m B. S = 234m C. S = 24,3m D. S = 23,4m
Câu 11. Hai ô chuyển động đều khởi hành cùng lúc hai bến cách nhau 50km. Nếu chúng đi ngược
chiều thì sau 30 phút sẽ gặp nhau. Nếu chúng đi cùng chiều thì sau 2 giờ đuổi kịp nhau. Tính vận tốc của
mỗi xe? A. v
1
= 52,6km/h; v
2
= 35,7km/h B. v
1
= 35,7km/h; v
2
= 66,2km/h
C. v
1
= 26,5km/h; v
2
= 53,7km/h D. v
1
= 62,5km/h; v
2
= 37,5km/h
Câu 12. Một vật chuyển động biến đổi trên quãng đường s, gọi v
max
, v
min
v
tb
lần lượt là vận tốc lớn
nhất, nhỏ nhất và vận tốc trung bình của vật.
A. v
tb
v
min
B. v
tb
v
max
C. v
max
> v
tb
> v
min
D. v
max
v
tb
v
min
Câu 13. Hai vật cùng chuyển động đều trên một đường thẳng. Vật thứ nhất đi từ A đến B trong 1 phút.
Vật thứ 2 cũng xuất phát từ A cùng lúc với vật thứ nhất nhưng đến B chậm hơn 15giây. Biết rằng AB =
90m. Vận tốc của hai vật là:
A. v
1
= 1,5m/s; v
2
= 1,2m/s B. v
1
= 90m/s; v
2
= 60m/s
C. v
1
= 0,9m/s; v
2
= 2m/s D. v
1
= 1,5m/s; v
2
= 1,8m/s
KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 10 - Trang 2
KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 10 - Người đăng: emthanchet113-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 10 9 10 871