Ktl-icon-tai-lieu

Kiến thức hóa học cơ bản (Phần 2)

Được đăng lên bởi Nhat le Thien
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 3899 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ki n th c hóa h c cơ b n

M TS

1

Biên so n: Võ H ng Thái

KHÁI NI M VÀ KI N TH C CƠ B N HÓA H C (2)

20. Thù hình (Allotropy, Allotrope)
Thù hình (allotropy) là hi n tư ng m t nguyên t hóa h c hi n di n các d ng ơn ch t khác
nhau. Các ơn ch t khác nhau c a m t nguyên t ư c g i là các d ng thù hình (allotrope).
Thí d : Oxi (O2), ozon (O3), tetraoxi (O4) là ba d ng thù hình c a nguyên t oxi (oxigen,
oxygen, O). Photpho tr ng, photpho , photpho en là ba d ng thù hình c a nguyên t
photpho (phosphor, phosphorus, P). Graphit (than chì), kim cương, m hóng (b hóng, l
ngh , than vô nh hình), fuleren (fullerene, C60) là b n d ng thù c a nguyên t cacbon
(carbon, C). Nguyên t lưu huỳnh (sulphur, S) có nhi u d ng thù hình nh t, kho ng 30 d ng
thù hình, như S8; S7; S6; S12; S18; ....
21. a hình (Polymorphy, Polymorphous, Polymorphism)
a hình là hi n tư ng m t ch t r n hi n di n các d ng tinh th khác nhau. Các tinh th khác
nhau c a m t ch t ư c g i là các d ng a hình (polymorphs: dimorphs, trimorphs,
tetramorphs,...Có th d ch là nh hình, tam hình, t hình,...). S bi n i gi a d ng a hình
này thành d ng a hình khác ư c g i là s chuy n hóa a hình (polymorphic transformation)
Thí d : Canxi cacbonat (carbonat calcium, CaCO3) có hai d ng a hình là calcit (calcite) và
aragonit (aragonite). Titan ioxit (dioxid titan, TiO2) có ba d ng a hình là brookit (brookite),
anatas (anatase) và rutil (rutile). Kim lo i s t (Fe) có các d ng a hình (thù hình) là Fe-α (ferit,
ferrite); Fe-γ (austenit, austenite); Fe-δ. Photpho (phosphor, P) có các d ng a hình (thù hình)
là photpho tr ng, photpho
và photpho en.
Như v y a hình là s hi n di n các tinh th khác nhau c a cùng m t ch t r n (c h p ch t
l n ơn ch t, n u là ơn ch t r n thì a hình cũng là thù hình)
22. H n h ng (Amalgam)
H n h ng là h p kim c a th y ngân (Hg) v i kim lo i khác. Th y ngân là kim lo i duy nh t
hi n di n d ng l ng
i u ki n thư ng. Th y ngân hòa tan ư c r t nhi u kim lo i t o h n
h ng. Tùy thu c vào t l gi a th y ngân và b t kim lo i em ph i tr n mà h n h ng thu ư c
có th
d ng l ng, s t (nhão) hay r n. H n h ng có th dùng làm ch t kh (h n h ng natri),
dùng làm i n c c, dùng trong s phân kim (tách vàng, b c)...
c bi t h n h ng ư c dùng làm v t li u trám răng. Ngư i ta l y h n h p b t kim lo i g m:
69,4% Ag (b c), 3,6% Cu ( ng), 26,2% Sn (thi c), 0,8% Zn (k m) (ph n trăm kh i lư ng)
em hòa tan trong th y ngân (Hg)
t o h n h ng dùng làm trám răng. Th y ngân chi m
kho ng 42-45% kh i lư ng h n h ng này. Lúc u h n h ng d ng s t n...
Kiến thc hóa hc cơ bn Biên son: Võ Hng Thái
1
MT S KHÁI NIM VÀ KIN THC CƠ BN HÓA HC (2)
20. Thù hình (Allotropy, Allotrope)
Thù hình (allotropy) là hin tượng mt nguyên t hóa hc hin din các dng đơn cht khác
nhau. Các đơn cht khác nhau ca mt nguyên t được gi là các dng thù hình (allotrope).
Thí d: Oxi (O
2
), ozon (O
3
), tetraoxi (O
4
) ba dng thù hình ca nguyên t oxi (oxigen,
oxygen, O). Photpho trng, photpho đỏ, photpho đen là ba dng thù hình ca nguyên t
photpho (phosphor, phosphorus, P). Graphit (than chì), kim cương, m hóng (b hóng, l
ngh, than định hình), fuleren (fullerene, C
60
) bn dng thù ca nguyên t cacbon
(carbon, C). Nguyên t lưu hunh (sulphur, S) nhiu dng thù hình nht, khong 30 dng
thù hình, như S
8
; S
7
; S
6
; S
12
; S
18
; ....
21. Đa hình (Polymorphy, Polymorphous, Polymorphism)
Đa hình là hin tượng mt cht rn hin din các dng tinh th khác nhau. Các tinh th khác
nhau ca mt cht được gi các dng đa hình (polymorphs: dimorphs, trimorphs,
tetramorphs,...Có th dch là nh nh, tam hình, t nh,...). S biến đổi gia dng đa hình
này thành dng đa hình khác được gi là s chuyn hóa đa hình (polymorphic transformation)
Thí d: Canxi cacbonat (carbonat calcium, CaCO
3
) hai dng đa hình calcit (calcite) và
aragonit (aragonite). Titan đioxit (dioxid titan, TiO
2
) có ba dng đa hình brookit (brookite),
anatas (anatase) và rutil (rutile). Kim loi st (Fe) có các dng đa hình (thù hình) là Fe-α (ferit,
ferrite); Fe-γ (austenit, austenite); Fe-δ. Photpho (phosphor, P) các dng đa nh (thù hình)
là photpho trng, photpho đỏ và photpho đen.
Như vy đa hình s hin din các tinh th khác nhau ca cùng mt cht rn (c hp cht
ln đơn cht, nếu là đơn cht rn thì đa hình cũng là thù hình)
22. Hn hng (Amalgam)
Hn hng hp kim ca thy ngân (Hg) vi kim loi khác. Thy ngân kim loi duy nht
hin din dng lng điu kin thường. Thy ngân hòa tan được rt nhiu kim loi để to hn
hng. Tùy thuc vào t l gia thy ngân và bt kim loi đem phi trn mà hn hng thu được
th dng lng, st (nhão) hay rn. Hn hng th dùng làm cht kh (hn hng natri),
dùng làm đin cc, dùng trong s phân kim (tách vàng, bc)...
Đặc bit hn hng được dùng làm vt liu trám răng. Người ta ly hn hp bt kim loi gm:
69,4% Ag (bc), 3,6% Cu (đồng), 26,2% Sn (thiếc), 0,8% Zn (km) (phn trăm khi lượng)
đem hòa tan trong thy ngân (Hg) để to hn hng dùng làm tm răng. Thy ngân chiếm
khong 42-45% khi lượng hn hng này. Lúc đầu hn hng dng st nên được nhét vào l
trng ca răng cn trám. Thi gian ngn sau, vt liu này đông cng li. Hin nhiu tranh
lun v vic dùng hn hng đ tm răng, thy ngân cht độc đối vi thn kinh. Tuy
nhiên theo các nha sĩ, hn hng độ an toàn cao, l thy ngân b gi cht trong hp kim
vi các kim loi nên không gây độc hi đáng k. trong thc tế người ta đã dùng phương
pháp trám răng này t lâu (t gia thế k 19 đến hin nay)
Trong khai thác nh l, người ta dùng thy ngân để gi ly vàng ln trong qung, sau đó
đem chưng ct để thu được vàng có hàm lượng cao hơn.
23. Đương lượng. Đương lượng gam (Equivalent weight. Gram equivalent weight)
Kiến thức hóa học cơ bản (Phần 2) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiến thức hóa học cơ bản (Phần 2) - Người đăng: Nhat le Thien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Kiến thức hóa học cơ bản (Phần 2) 9 10 552