Ktl-icon-tai-lieu

Kiến trúc

Được đăng lên bởi phat1510
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 894 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.Bạn hãy trình bày các đặc điểm, yêu cầu và nhiệm vụ của kiến trúc?
*Đặc điểm:
Kiến trúc là sự tổng hợp giữa khoa học, kỹ thuật và nghệ thuật.
Kiến trúc phản ánh xã hội, thể hiện tư tưởng và tính giai cấp. Kiến trúc phát triển và thay đổi
theo sự phát triển và thay đổi của xã hội.
Kiến trúc chịu ảnh hưởng rõ rệt từ điều kiện tự nhiên và khí hậu.
Kiến trúc mang tính dân tộc rõ nét. Tính cách này biểu hiện ở phong cách kiến trúc, ở tâm lý
dân tộc trong việc vận dụng các yếu tố tự nhiên. Tính dân tộc biểu hiện ở bố cục mặt bằng, ở
nội dung sử dụng, ở đường nét hình dáng, màu sắc công trình.
*Yêu cầu:
+Yêu cầu thích dụng.
+Yêu cầu bền vững: kết cấu công trinh phải chịu được tải trọng của bản thân, tải trọng bên
ngoài và chịu được sự tác động của môi trường.
+Yêu cầu kinh tế.
+Yêu cầu mỹ quan.
*Nhiệm vụ:
+Tạo cơ sở vật chất.
+Cung cấp thông tin.
+Nhiệm vụ giáo dục con người.
2.Trình bày các yếu tố tạo thành kiến trúc? Không gian kiến trúc gồm nh ững không
gian nào? (minh họa bằng hình vẽ)
*Các yếu tố tạo thành kiến trúc: có 3 yếu tố:
-Yếu tố công năng: là chức năng của công trình. Mỗi công trình đều phải có chức năng khác
nhau để phục vụ lợi ích của con người.
-Yếu tố vật chất kỹ thuật:
+Kết cấu công trình: khung sườn tạo hình.
+Vật liệu xây dựng: chất liệu cơ bản để xây dựng công trình.
+Phương pháp thi công: cụ thể hóa hoàn thiện công trình.
-Yếu tố hình tượng nghệ thuật:
+Đáp ứng nhu cầu vật chất, kỹ thuật Gía trị xây dựng.
+Thỏa mãn nhu cầu tinh thần Gía trị văn hóa.
3.Hãy trình bày những vấn đề cần giải quyết khi thiết kế không gian bên trong công
trình.
4.Có mấy loại không gian giao thông? Trình bày những vấn đề cần giải quyết khi thiết
kế không gian giao thông?
*Không gian giao thông có 3 loại:
+Giao thông theo hướng ngang
+Giao thông theo hướng đứng.
+Đầu mối giao thông.
*Những vấn đề cần giải quyết khi thiết kế không gian giao thông:
-Kích thước:
+Kích thước không gian giao thông của 1 công trình là tùy thuộc vào sức chứa cũng như lưu
lượng người qua lại.

+Chiều cao: đầu mối giao thông tùy từng công trình, sao cho tỉ lệ 3 chiều không gian đẹp
(H=3,5m-5m).
-Cửa ra vào và các hìn thức bố trí:
+Đủ rộng với dòng người ra vào đã được tính toán. Cửa ra vào thường phải rộng hơn tổng số
dòng người trong công trình.
+An toàn và đủ khi có sự cố.
+Cửa ra vào phải mở ra phía phòng ngoài.
-Vấn đề chiếu sáng:
Tiến sảnh, cầu thang phải được chiếu sáng tự nhiên, phải giải quyết được dẫn hướng đi lại 1
cách rõ ràng, luôn luôn cho thấy hướng giao thông chính và phụ...
1.B n hãy trình bày các đ c đi m, yêu c u và nhi m v c a ki n trúc? ế
c đi m:
Ki n trúc là s t ng h p gi a khoa h c, k thu t và ngh thu t.ế
Ki n trúc ph n ánh xã h i, th hi n t t ng và tính giai c p. Ki n trúc phát tri n và thay đ i ế ư ưở ế
theo s phát tri n và thay đ i c a xã h i.
Ki n trúc ch u nh h ng rõ r t t đi u ki n t nhiên và khí h u.ế ư
Ki n trúc mang tính dân t c rõ nét. Tính cách này bi u hi n phong cách ki n trúc, tâm lý ế ế
dân t c trong vi c v n d ng các y u t t nhiên. Tính dân t c bi u hi n b c c m t b ng, ế
n i dung s d ng, đ ng nét hình dáng, màu s c công trình. ườ
*Yêu c u:
+Yêu c u thích d ng.
+Yêu c u b n v ng: k t c u công trinh ph i ch u đ c t i tr ng c a b n thân, t i tr ng bên ế ượ
ngoài và ch u đ c s tác đ ng c a môi tr ng. ượ ườ
+Yêu c u kinh t . ế
+Yêu c u m quan.
*Nhi m v :
+T o c s v t ch t. ơ
+Cung c p thông tin.
+Nhi m v giáo d c con ng i. ư
2.Trình bày các y u t t o thành ki n trúc? Không gian ki n trúc g m nh ng không ế ế ế
gian nào? (minh h a b ng hình v )
*Các y u t t o thành ki n trúc: có 3 y u t :ế ế ế
-Y u t công năng: là ch c năng c a công trình. M i công trình đ u ph i có ch c năng khác ế
nhau đ ph c v l i ích c a con ng i. ườ
-Y u t v t ch t k thu t:ế
+K t c u công trình: khung s n t o hình.ế ườ
+V t li u xây d ng: ch t li u c b n đ xây d ng công trình. ơ
+Ph ng pháp thi công: c th hóa hoàn thi n công trình.ươ
-Y u t hình t ng ngh thu t:ế ượ
+Đáp ng nhu c u v t ch t, k thu t Gía tr xây d ng.
+Th a mãn nhu c u tinh th n Gía tr văn hóa.
3.Hãy trình bày nh ng v n đ c n gi i quy t khi thi t k không gian bên trong công ế ế ế
trình.
4.Có m y lo i không gian giao thông? Trình bày nh ng v n đ c n gi i quy t khi thi t ế ế
k không gian giao thông?ế
*Không gian giao thông có 3 lo i:
+Giao thông theo h ng ngangướ
+Giao thông theo h ng đ ng.ướ
u m i giao thông.
*Nh ng v n đ c n gi i quy t khi thi t k không gian giao thông: ế ế ế
-Kích th c:ướ
+Kích th c không gian giao thông c a 1 công trình là tùy thu c vào s c ch a cũng nh l u ướ ư ư
l ng ng i qua l i.ượ ườ
Kiến trúc - Trang 2
Kiến trúc - Người đăng: phat1510
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Kiến trúc 9 10 521