Ktl-icon-tai-lieu

Kim lọai kiềm - Kiềm thổ - Nhôm

Được đăng lên bởi dinhquan17081997
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 862 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kim Loại Kiềm – Kiềm Thổ - Nhôm

TaiLieuLuyenThi.Net

A. LÝ THUYẾT
BÀI 1: KIM LOẠI KIỀM
I - Vị trí và cấu tạo:
1.Vị trí của kim lọai kiềm trong bảng tuần hoàn.
Các kim lọai kiềm thuộc nhóm IA, gồm 6 nguyên tố hóa học: Liti(Li), Kali(K), Natri(Na),
Rubiñi(Rb), Xesi(Cs), Franxi(Fr). Franxi là nguyên tố phóng xạ tự nhiên. Sở dĩ ñược gọi là kim lọai kiềm
vì hiñroxit của chúng là chất kiềm mạnh.
2.Cấu tạo và tính chất của kim lọai kiềm.
- Cấu hình electron chung: ns1
- Năng lượng ion hóa: Các nguyên tử kim lọai kiềm có năng lượng ion hóa I1 nhỏ nhất so với các kim lọai
khác cùng chu kì.
- Năng lượng ion hóa I2 lớn hơn năng lượng ion hóa I1 nhiều lần (6 ñến 14 lần ), năng lựợng ion hóa I1
giảm dần từ Li ñến Cs.
- Liên kết kim loại trong kim lọai kiềm là liên kết yếu.
- Cấu tạo mạng tinh thể: Lập Phương Tâm Khối. (Rỗng

nhẹ + mềm).

II - Tính chất vật lí
Các kim lọai kiềm có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm khối là kiểu mạng kém ñặc khít, có màu
trắng bạc và có ánh kim rất mạnh, biến mất nhanh chóng khi kim loại tiếp xúc với không khí. (Bảo quản
trong dầu hỏa).
1. Nhiệt ñộ nóng chảy và nhiệt ñộ sôi: Nhiệt ñộ nóng chảy và nhiệt ñộ sôi của kim lọai kiềm thấp hơn
nhiều so với các kim lọai khác, giảm dần từ Li ñến Cs do liên kết kim lọai trong mạng tinh thể kim lọai
kiềm kém bền vững, yếu dần khi kích thước nguyên tử tăng lên.
2. Khối lượng riêng: Khối lượng riêng của kim lọai kiềm cũng nhỏ hơn so với các kim lọai khác do
nguyên tử của các kim lọai kiềm có bán kính lớn và do cấu tạo mạng tinh thể của chúng kém ñặc khít.
3. Tính cứng: Các kim lọai kiềm ñều mềm, có thể cắt chúng bằng dao do liên kết kim lọai trong mạng
tinh thể yếu.
4. ðộ dẫn ñiện: Các kim loại kiềm có ñộ dẫn ñiện cao nhưng kém hơn nhiều so với bạc do khối lượng
riêg tương ñối bé làm giảm số hạt mang ñiện tích.
5. ðộ tan: Tất cả các kim lọai kiềm có thể hòa tan lẫn nhau và ñều dễ tan trong thủy ngân tạo nên hỗn
hống. Ngoài ra chúng còn tan ñuơc trong amoniac lỏng và ñộ tan của chúng khá cao.
* LƯU Ý: Các kim loại tự do cũng như hợp chất dễ bay hơi của chúng khi ñược ñưa vào ngọn lửa không
màu làm ngọn lửa trở nên có màu ñặc trưng:
•Li cho màu ñỏ tía

•Na màu vàng

•K màu tím

•Cs màu xanh lam.
•Rb màu tím hồng
III. Tính chất hóa học
Tính khử mạnh hay dễ bị oxi hoá.
M – 1e → M+ ( quá trình oxi hoá kim loại )
1. Tác dụng với phi kim
1.
Ở nhiệt ñộ thường : tạo oxit có công thức M2O (Li, Na) hay tạo M2O2 (K, Rb, Cs, Fr).
2.
Ở nhiệt ñộ cao : tạo M2O2 (Na) hay MO2 (K, Rb, Cs, Fr) ( trừ trường hợp Li tạo ...
Kim Loi Kim – Kim Th - Nhôm TaiLieuLuyenThi.Net
Trang 1
A. LÝ THUYT
BÀI 1: KIM LOI KIM
I - V trí và cu to:
1.V trí ca kim lai kim trong bng tun hoàn.
Các kim lai kim thuc nhóm IA, gm 6 nguyên t hóa hc: Liti(Li), Kali(K), Natri(Na),
Rubiñi(Rb), Xesi(Cs), Franxi(Fr). Franxi nguyên t phóng x t nhiên. S dĩ ñược gi kim lai kim
vì hiñroxit ca chúng là cht kim mnh.
2.Cu to và tính cht ca kim lai kim.
- Cu hình electron chung: ns
1
- Năng lượng ion hóa: Các nguyên t kim lai kim năng lượng ion hóa I
1
nh nht so vi các kim lai
khác cùng chu kì.
- Năng lượng ion hóa I
2
ln hơn năng lượng ion hóa I
1
nhiu ln (6 ñến 14 ln ), năng lựợng ion hóa I
1
gim dn t Li ñến Cs.
- Liên kết kim loi trong kim lai kim là liên kết yếu.
- Cu to mng tinh th: Lp Phương Tâm Khi. (Rng nh + mm).
II - Tính cht vt lí
Các kim lai kim có cu to mng tinh th lp phương tâm khi là kiu mng kém ñặc khít, có màu
trng bc ánh kim rt mnh, biến mt nhanh chóng khi kim loi tiếp xúc vi không khí. (Bo qun
trong du ha).
1. Nhit ñộ nóng chy và nhit ñộ sôi: Nhit ñộ nóng chy và nhit ñộ sôi ca kim lai kim thp hơn
nhiu so vi các kim lai khác, gim dn t Li ñến Cs do liên kết kim lai trong mng tinh th kim lai
kim kém bn vng, yếu dn khi kích thước nguyên t tăng lên.
2. Khi lượng riêng: Khi lượng riêng ca kim lai kim cũng nh hơn so vi các kim lai khác do
nguyên t ca các kim lai kim có bán kính ln và do cu to mng tinh th ca chúng kém ñặc khít.
3. Tính cng: Các kim lai kim ñều mm, có th ct chúng bng dao do liên kết kim lai trong mng
tinh th yếu.
4. ðộ dn ñin: Các kim loi kim có ñộ dn ñin cao nhưng kém hơn nhiu so vi bc do khi lượng
riêg tương ñối bé làm gim s ht mang ñin tích.
5. ðộ tan: Tt c các kim lai kim có th hòa tan ln nhau và ñều d tan trong thy ngân to nên hn
hng. Ngoài ra chúng còn tan ñuơc trong amoniac lng và ñộ tan ca chúng khá cao.
* LƯU Ý: Các kim loi t do cũng như hp cht d bay hơi ca chúng khi ñược ñưa vào ngn la không
màu làm ngn la tr nên có màu ñặc trưng:
•Li cho màu ñỏ tía •Na màu vàng •K màu tím
•Rb màu tím hng •Cs màu xanh lam.
III. Tính cht hóa hc
Tính kh mnh hay d b oxi hoá.
M – 1e M
+
( quá trình oxi hoá kim loi )
1. Tác dng vi phi kim
1. nhit ñộ thường : to oxit có công thc M
2
O (Li, Na) hay to M
2
O
2
(K, Rb, Cs, Fr).
2. nhit ñộ cao : to M
2
O
2
(Na) hay MO
2
(K, Rb, Cs, Fr) ( tr trường hp Li to LiO).
3. Phn ng mãnh lit vi halogen (X
2
)ñể to mui halogenuA.
2M + X
2
o
t

2MX
4. Phn ng vi hiñro to kim loi hiñruA.
2M + H
2
o
t

2MH
Thí d: 2Na + O
2
o
t

Na
2
O
2 ( r )
2Na + H
2
o
t

2NaH
Kim lọai kiềm - Kiềm thổ - Nhôm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kim lọai kiềm - Kiềm thổ - Nhôm - Người đăng: dinhquan17081997
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Kim lọai kiềm - Kiềm thổ - Nhôm 9 10 997