Ktl-icon-tai-lieu

Kim loại kiềm - kiềm thổ - nhôm

Được đăng lên bởi Xuân Nhật
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 626 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP TỔNG HỢP

KIM LOẠI KIỀM - KIỀM THỔ - NHÔM
PHẦN I: CÁC DẠNG TOÁN TRỌNG TÂM
DẠNG 1: CO2 (SO2) TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM
Câu 1: Dẫn 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào 250 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m
gam muối khan. Giá trị của m là
A. 5,3.
B. 12,9.
C. 13,9.
D. 18,2.
Câu 2: Sục V lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch X gồm Ba(OH)2 1M và NaOH 1M. Sau phản ứng thu được
19,7 gam kết tủa. Giá trị của V là
A. 2,24 và 4,48.
B. 2,24 và 11,2.
C. 6,72 và 4,48.
D. 5,6 và 1,2.
Câu 3: Cho m gam hỗn hợp hai muối Na2CO3 và NaHCO3 có số mol bằng nhau tác dụng với dung dịch H2SO4
loãng dư. Khí sinh ra được dẫn vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 41,4 gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 20.
B. 21.
C. 22.
D. 23.
Câu 4: Cho 28 gam hỗn hợp X gồm CO2 và SO2 (có tỉ khối của X so với O2 bằng 1,75) lội chậm qua 500 ml dung
dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,7M và Ba(OH)2 0,4M được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 54,25.
B. 52,25.
C. 49,25.
D. 41,80.
Câu 5: Hoà tan một mẫu hợp kim K-Ba có số mol bằng nhau vào H2O được dung dịch X và 6,72 lít khí (đktc).
Sục 0,025 mol CO2 vào dung dịch X thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 2,955.
B. 4,344.
C. 3,940.
D. 4,925.
Câu 6: Cho 0,05 mol hoặc 0,35 mol CO2 hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 đều thu được 0,05 mol kết
tủa. Số mol Ca(OH)2 trong dung dịch là
A. 0,15.
B. 0,20.
C. 0,30.
D. 0,05.
Câu 7: Hoà tan hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp gồm Al và Al4C3 vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được a mol hỗn hợp
khí và dung dịch X, lượng kết tủa thu được là 46,8 gam. Giá trị của a là
A. 0,40.
B. 0,60.
C. 0,45.
D. 0,55.
Câu 8: Hấp thụ hết 3,36 lít khí SO2 (đktc) vào dung dịch NaOH thu được dung dịch chứa 2 muối. Thêm Br2 dư
vào dung dịch X, phản ứng xong thu được dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với lượng dư dung dịch
Ba(OH)2. Khối lượng kết tủa thu được sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn là
A. 34,95 gam.
B. 69,90 gam.
C. 32,55 gam.
D. 17,475 gam.
Câu 9: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít (ở đktc) hỗn hợp khí CO2 và SO2 vào 500 ml dung dịch NaOH có nồng độ a
mol/l, thu được dung dịch X, dung dịch X có khả năng hấp thụ tối đa 2,24 lít CO2 (đktc). Giá trị của a là
A. 0,4.
B. 0,6.
C. 0,5.
D. 0,8.
Câu 10: Dẫn 5,6 lít khí CO2 (đktc) vào bình chứa 200 ml dung dịch NaOH nồng độ a mol/l; dung dịch thu được
có khả năng tác dụng tối đa với 100 ml dung dịch KOH 1M. Giá trị của a là
A. 1,75.
B. 2,00.
C. 0,5.
D. 0,8.
Câu 11: ) Nhiệt phân 3,0 gam MgCO3 một thời gian thu được khí X và hỗn hợp rắn Y. Hấp thụ hoàn toàn X vào
100 ml dung d...
Trang
1
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP TỔNG HỢP
KIM LOẠI KIỀM - KIỀM THỔ - NHÔM
PHẦN I: CÁC DẠNG TOÁN TRỌNG TÂM
DẠNG 1: CO
2
(SO
2
) TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM
Câu 1: Dẫn 4,48 lít khí CO
2
(đktc) vào 250 ml dung dịch NaOH 1M.cạn dung dịch sau phản ứng thu được m
gam muối khan. Giá trị của m là
A. 5,3. B. 12,9. C. 13,9. D. 18,2.
Câu 2: Sục V lít khí CO
2
(đktc) vào 200 ml dung dịch X gồm Ba(OH)
2
1M và NaOH 1M. Sau phản ứng thu được
19,7 gam kết tủa. Giá trị của V là
A. 2,24 và 4,48. B. 2,24 và 11,2. C. 6,72 và 4,48. D. 5,6 và 1,2.
Câu 3: Cho m gam hỗn hợp hai muối Na
2
CO
3
và NaHCO
3
có smol bằng nhau tác dụng với dung dịch H
2
SO
4
loãng dư. Khí sinh ra được dẫn vào dung dịch Ba(OH)
2
dư thu được 41,4 gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 20. B. 21. C. 22. D. 23.
Câu 4: Cho 28 gam hỗn hợp X gồm CO
2
và SO
2
(có tỉ khối của X so với O
2
bằng 1,75) lội chậm qua 500 ml dung
dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,7M và Ba(OH)
2
0,4M được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 54,25. B. 52,25. C. 49,25. D. 41,80.
Câu 5: Hoà tan một mẫu hợp kim K-Ba có số mol bằng nhau vào H
2
O được dung dịch X và 6,72 lít khí (đktc).
Sục 0,025 mol CO
2
vào dung dịch X thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 2,955. B. 4,344. C. 3,940. D. 4,925.
Câu 6: Cho 0,05 mol hoặc 0,35 mol CO
2
hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)
2
đều thu được 0,05 mol kết
tủa. Số mol Ca(OH)
2
trong dung dịch là
A. 0,15. B. 0,20. C. 0,30. D. 0,05.
Câu 7: Hoà tan hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp gồm Al và Al
4
C
3
vào dung dịch Ba(OH)
2
dư, thu được a mol hỗn hợp
khí và dung dịch X, lượng kết tủa thu được là 46,8 gam. Giá trị của a là
A. 0,40. B. 0,60. C. 0,45. D. 0,55.
Câu 8: Hấp thụ hết 3,36 lít khí SO
2
(đktc) vào dung dịch NaOH thu được dung dịch chứa 2 muối. Thêm Br
2
vào dung dịch X, phản ứng xong thu được dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với lượng dư dung dịch
Ba(OH)
2
. Khối lượng kết tủa thu được sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn là
A. 34,95 gam. B. 69,90 gam. C. 32,55 gam. D. 17,475 gam.
Câu 9: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít (ở đktc) hỗn hợp khí CO
2
và SO
2
vào 500 ml dung dịch NaOH có nồng độ a
mol/l, thu được dung dịch X, dung dịch X có khả năng hấp thụ tối đa 2,24 lít CO
2
(đktc). Giá trị của a là
A. 0,4. B. 0,6. C. 0,5. D. 0,8.
Câu 10: Dẫn 5,6 lít khí CO
2
(đktc) vào bình chứa 200 ml dung dịch NaOH nồng độ a mol/l; dung dịch thu được
có khả năng tác dụng tối đa với 100 ml dung dịch KOH 1M. Giá trị của a là
A. 1,75. B. 2,00. C. 0,5. D. 0,8.
Câu 11: ) Nhiệt phân 3,0 gam MgCO
3
một thời gian thu được khí X và hỗn hợp rắn Y. Hấp thụ hoàn toàn X vào
100 ml dung dịch NaOH x M thu được dung dịch Z. Dung dịch Z phản ứng với BaCl
2
dư tạo ra 3,94 gam kết tủa.
Để trung hoà hoàn toàn dung dịch Z cần 50 ml dung dịch KOH 0,2M. Giá trị của x và hiệu suất phản ứng nhiệt
phân MgCO
3
lần lượt là
A. 0,75 và 50%. B. 0,5 và 66,67%. C. 0,5 và 84%. D. 0,75 và 90%.
Câu 12: Hấp thụ hoàn toàn 0,16 mol CO
2
vào 2 lít dung dịch Ca(OH)
2
0,05M được kết tủa X và dung dịch Y. Khi
đó khối lượng dung dịch Y so với khối lượng dung dịch Ca(OH)
2
ban đầu sẽ
A. tăng 3,04 gam. B. tăng 7,04 gam. C. giảm 3,04 gam. D. giảm 7,04 gam.
Câu 13: Dung dịch X chứa a mol Ca(OH)
2
. Cho dung dịch X hấp thụ 0,06 mol CO
2
được 2b mol kết tủa, nhưng
nếu dùng 0,08 mol CO
2
thì thu được b mol kết tủa. Giá trị của a và b lần lượt là
A. 0,08 và 0,04. B. 0,05 và 0,02. C. 0,06 và 0,02. D. 0,08 và 0,05.
Kim loại kiềm - kiềm thổ - nhôm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kim loại kiềm - kiềm thổ - nhôm - Người đăng: Xuân Nhật
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Kim loại kiềm - kiềm thổ - nhôm 9 10 539