Ktl-icon-tai-lieu

Kim loại lưỡng tính nhôm& kiêm thổ

Được đăng lên bởi hong-ngoc-nguyen
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 12593 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Chuyên đề kim loại kiềm – kiềm thổ - nhôm

LTĐH - 2012

KIM LOẠI KIỀM – KIỀM THỔ - NHÔM
A. CÁC DẠNG BÀI TẬP
• DẠNG 1: KIM LOẠI KIỀM – KIỀM THỔ - NHÔM TÁC DỤNG VỚI NƯỚC
- Khi cho KL kiềm, kiềm thổ (trừ Mg, Be) tác dụng với nước ở nhiệt độ thường theo phản ứng:
M + H2O → M+ + OH- + ½ H2
M + 2H2O → M2+ + 2OH- + H2
nOH − = 2.n H 2
Ta thấy:
- Nếu có kim loại Al thì OH- sẽ tác dụng với Al: Al + OH- + H2O → AlO2- + 3/2 H2
Câu 1: Cho một mẫu hợp kim K-Ca tác dụng với nước (dư), thu được dung dịch X và 3,36 lít H 2 (ở đktc). Thể tích
dung dịch axit HCl 2M cần dùng để trung hoà dung dịch X là
A. 150ml.
B. 75ml.
C. 60ml.
D. 30ml
Câu 2: Cho m gam hoãn hôïp Na, Ba vaøo nöôùc thu ñöôïc dung dich A vaø 6,72 lít khí ôû (ñktc). Theå tích dung dòch hoãn
hôïp H2SO4 0,5M vaø HCl 1M ñeå trung hoaø vöøa ñuû dung dòch A laø:
A. 0,3 lít.
B. 0,2 lít.
C. 0,4 lít.
D. 0,1 lít.
Câu 3: Hòa tan m (g) K vào 200g nước thu được dung dịch có nồng độ là 2,748%. Vậy m có giá trị là?
A. 7,8g
B. 3,8g
C. 39g
D. 3,9g
Câu 4: Hòa tan một lượng gồm 2 kim loại kiềm vào nước thu được 200ml dung dịch A và 1,12 lít H 2 (đktc). Tìm pH
của dung dịch A?
A. 12
B. 11,2
C. 13,1
D. 13,7
Câu 5 (ĐHKA – 2010): Hòa tan hoàn toàn 8,94g hỗn hợp gồm Na, K, Ba vào nước, thu được dd X và 2,688 lít khí H 2
(đktc). Dung dịch Y gồm HCl và H2SO4, tỉ lệ mol tương ứng là 4:1. Trung hòa dd X bởi dd Y, tổng khối lượng các muối
được tạo ra là?
A. 13,7g
B. 18,46g
C. 12,78g
D. 14,62g
Câu 6 (ĐHKA – 2008): Cho hỗn hợp gồm Na và Al có tỉ lệ mol tương ứng là 1:2 và nước (dư). Sau khi các phản ứng
xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí H2 (đktc) và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là?
A. 10,8g
B. 5,4g
C. 7,8g
D. 43,2g
Câu 7 (ĐHKB – 2007): Hỗn hợp X gồm Na và Al. Cho m gam X vào một lượng dư nước thì thoát ra V lít khí. Nếu
cũng cho m gam X vào dung dịch NaOH dư thì được 1,75V lít khí, (biết thể tích các khí đo trong cùng điều kiện),
thành phần phần trăm theo khối lượng của Na trong X là?
A. 39,87%
B. 77,31%
C. 49,87%
D. 29,87%
Câu 8: Hòa tan 46g hỗn hợp gồm Ba và 2 kim loại kiềm A, B thuộc 2 chu kì liên tiếp vào nước thu được dung dịch D
và 11,2 lít khí (đktc). Nếu thêm 0,18 mol Na 2SO4 vào dung dịch D thì sau phản ứng vẫn còn dư ion Ba 2+. Nếu thêm
0,21 mol Na2SO4 vào dung dịch D thì sau phản ứng còn dư Na2SO4. Vậy 2 kim loại kiềm là?
A. Li và Na
B. Na và K
C. K và Rb
D. Rb và Cs
Câu 9 (ĐHKB – 2009): Hòa tan hoàn toàn 2,9g hỗn hợp gồm kim loại M và oxit của nó vào nước, thu được 500ml
dung dịch chứa một chất tan có nồng độ 0,...
Chuyên đề kim loại kiềm – kiềm thổ - nhôm LTĐH - 2012
KIM LOẠI KIỀM – KIỀM THỔ - NHÔM
A. CÁC DẠNG BÀI TẬP
DẠNG 1: KIM LOẠI KIỀM – KIỀM THỔ - NHÔM TÁC DỤNG VỚI NƯỚC
- Khi cho KL kiềm, kiềm thổ (trừ Mg, Be) tác dụng với nước ở nhiệt độ thường theo phản ứng:
M + H
2
O
M
+
+ OH
-
+ ½ H
2
M + 2H
2
O
M
2+
+ 2OH
-
+ H
2
Ta thấy:
2
.2
H
OH
nn
=
- Nếu có kim loại Al thì OH
-
sẽ tác dụng với Al: Al + OH
-
+ H
2
O
AlO
2
-
+ 3/2 H
2
Câu 1: Cho một mẫu hợp kim K-Ca tác dụng với nước (dư), thu được dung dịch X 3,36 lít H
2
(ở đktc). Thể tích
dung dịch axit HCl 2M cần dùng để trung hoà dung dịch X là
A. 150ml. B. 75ml. C. 60ml. D. 30ml
Câu 2: Cho m gam hoãn hôïp Na, Ba vaøo nöôùc thu ñöôïc dung dich A vaø 6,72 lít khí ôû (ñktc). Theå tích dung dòch hoãn
hôïp H
2
SO
4
0,5M vaø HCl 1M ñeå trung hoaø vöøa ñuû dung dòch A laø:
A. 0,3 lít. B. 0,2 lít. C. 0,4 lít. D. 0,1 lít.
Câu 3: Hòa tan m (g) K vào 200g nước thu được dung dịch có nồng độ là 2,748%. Vậy m có giá trị là?
A. 7,8g B. 3,8g C. 39g D. 3,9g
Câu 4: Hòa tan một lượng gồm 2 kim loại kiềm vào nước thu được 200ml dung dịch A và 1,12 lít H
2
(đktc). Tìm pH
của dung dịch A?
A. 12 B. 11,2 C. 13,1 D. 13,7
Câu 5 (ĐHKA – 2010): Hòa tan hoàn toàn 8,94g hỗn hợp gồm Na, K, Ba vào nước, thu được dd X2,688 lít khí H
2
(đktc). Dung dịch Y gồm HCl và H
2
SO
4
, tỉ lệ mol tương ứng là 4:1. Trung hòa dd X bởi dd Y, tổng khối lượng các mui
được tạo ra ?
A. 13,7g B. 18,46g C. 12,78g D. 14,62g
Câu 6 (ĐHKA – 2008): Cho hỗn hợp gồm Na và Al có tỉ lệ mol tương ứng là 1:2 và nước (dư). Sau khi các phản ứng
xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí H
2
(đktc) và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là?
A. 10,8g B. 5,4g C. 7,8g D. 43,2g
Câu 7 (ĐHKB 2007): Hỗn hợp X gồm Na Al. Cho m gam X vào một lượng nước thì thoát ra V lít khí. Nếu
cũng cho m gam X vào dung dịch NaOH thì được 1,75V lít khí, (biết thể tích các khí đo trong cùng điều kiện),
thành phần phần trăm theo khối lượng của Na trong X là?
A. 39,87% B. 77,31% C. 49,87% D. 29,87%
Câu 8: Hòa tan 46g hỗn hợp gồm Ba và 2 kim loại kiềm A, B thuộc 2 chu kì liên tiếp vào nước thu được dung dịch D
11,2 lít khí (đktc). Nếu thêm 0,18 mol Na
2
SO
4
vào dung dịch D thì sau phản ứng vẫn còn ion Ba
2+
. Nếu thêm
0,21 mol Na
2
SO
4
vào dung dịch D thì sau phản ứng còn dư Na
2
SO
4
. Vậy 2 kim loại kiềm là?
A. Li và Na B. Na và K C. K và Rb D. Rb và Cs
Câu 9 (ĐHKB 2009): Hòa tan hoàn toàn 2,9g hỗn hợp gồm kim loại M oxit của vào nước, thu được 500ml
dung dịch chứa một chất tan có nồng độ 0,04M và 0,224 lít H
2
(đktc). Kim loại M là?
A. Ca B. Ba C. K D. Na
DẠNG 2: BÀI TOÁN CO
2
, SO
2
TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH BAZƠ
I. TÁC DỤNG VỚI NaOH, KOH
- Khi cho CO
2
(hoặc SO
2
) tác dụng với NaOH, KOH đều xảy ra 3 khả năng tạo muối. Ta thường lập tỉ lệ
2
NaOH
CO
n
k
n
=
hoặc
2
NaOH
SO
n
k
n
=
Nếu : k
1: Chỉ tạo muối NaHCO
3
1< k < 2: Tạo 2 muối NaHCO
3
và Na
2
CO
3
k
2: Chỉ tạo muối Na
2
CO
3
* Chú ý: Với những bài toán không thể tính k, ta thể dựa vào dữ kiện đề bài đã cho để tìm ra khả năng tạo muối
như thế nào.
- Hấp thu CO
2
vào NaOH dư chỉ tạo muối Na
2
CO
3
- Hấp thu CO
2
dư vào NaOH chỉ tạo muối NaHCO
3
- Hấp thu CO
2
vào NaOH tạo dd muối. Sau đó thêm BaCl
2
vào dd muối thấy kết tủa, thêm tiếp Ba(OH)
2
o
thấy xuất hiện thêm kết tủa: Tạo 2 muối Na
2
CO
3
và NaHCO
3
- Nếu bài toán không cho bất kì dữ liệu nào thì phải chia trường hợp để giải.
II. TÁC DỤNG VỚI Ca(OH)
2
, Ba(OH)
2
Tương tự như trên, trường hợp này cũng có 3 khả năng tạo muối, ta lập tỉ lệ:
GV: Trần Danh Sơn – 01677 155 809 THPT Minh Đạm
1
Kim loại lưỡng tính nhôm& kiêm thổ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kim loại lưỡng tính nhôm& kiêm thổ - Người đăng: hong-ngoc-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Kim loại lưỡng tính nhôm& kiêm thổ 9 10 817