Ktl-icon-tai-lieu

Kim loại tác dụng với axit

Được đăng lên bởi ducgiang1975
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 831 lần   |   Lượt tải: 3 lần
KIM LOẠI + AXIT THƯỜNG
Dạng 1: Kim loại + HCl và H2SO4 loãng
Ví dụ : cho hh Al , Fe tác dụng với dd HCl thu được V lit khí
Al 0  3e  Al 3
2 H   2e  H 2
x  3x
2V
V
.......

Fe0  2e  Fe 2
22, 4
22, 4
y  2y
2V
cho
nhân
Như vậy ta có biểu thức liên hệ: ne  ne ;  3 x  2 y 
22, 4
1. CÔNG THỨC 1. Kim loại + HCl
Muối clorua + H2
2HCl

2Cl- + H2

mmuoáiclorua  mKLpöù  71.nH 2  mkl  ne .35,5

(1)

BÀI TẬP ÁP DỤNG
Bài 1. Hoà tan 14,5 gam hỗn hợp gồm ba kim loại Mg, Fe, và Zn vừa đủ trong dung dịch HCl, kết
thúc phản ứng thu được 6,72 lít khí (đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được bao nhiêu
gam muối clorua khan ?
Hướng dẫn giải : Áp dụng hệ thức (1),ta có: mmuối = 14,5 + 0,3 .71 = 35,8 gam
Bài 2. (Trích đề CĐ – 2007).
Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H 2SO4
loãng, thu được 1,344 lít hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là (Cho H = 1; O
= 16; Mg = 24; S = 32; Fe = 56; Zn = 65)
A. 10,27.
B. 9,52.
C. 8,98.
D. 7,25.
Hướng dẫn giải :
1,344
.96  8,98gam => chọn C
Áp dụng hệ thức (1),ta có: m  3, 22 
22, 4
2. CÔNG THỨC 2. Kim loại + H2SO4 loãng

Muối sunfat + H2
SO 24 + H2
H2SO
4 

96
mmuoái sunfat  mKLpöù  96.nH 2  mKLpöù  ne
2

(2)

BÀI TẬP ÁP DỤNG
Bài 1. (Trích đề CĐ – 2008). Cho 13,5 gam hỗn hợp các kim loại Al, Cr, Fe tác dụng với lượng dư
dung dịch H2SO4 loãng nóng (trong điều kiện không có không khí), thu được dung dịch X và 7,84 lít
khí H2 (ở đktc).Cô cạn dung dịch X (trong điều kiện không có không khí) được m gam muối khan.
Giá trị của m là
A.42,6
B.45,5
C.48,8
D.47,1
7,84
.96 = 47,1 gam . Chọn D
Hướng dẫn giải : Áp dụng hệ thức (2),ta có: m = 13,5 +
22, 4
Bài 2. (Trích đề CĐ – 2008). Hoà tan hết 7,74 gam hỗn hợp bột Mg, Al bằng 500 ml dung dịch hỗn
hợp HCl 1M và H2SO4 0,28M thu được dung dịch X và 8,736 lít khí H2(ở đktc). Cô cạn dung dịch X
thu được lượng muối khan là
A.38,93
B.103,85
C.25,95
D.77,96
8, 736
.2   0,5.  1  0, 28.2    0, 78 , suy ra hh axit vừa hết.
Giải : Vì
22, 4
Hướng dẫn giải :
1

Áp dụng hệ thức (1) và (2),ta có: m = 7,74 + 0,5.( 1.35,5 + 0,28.96) = 38,93 gam => chọn A

CÔNG THỨC 3. Oxit tác dụng với axit tạo muối + H2O
* Chú ý : Ta có thể xem phản ứng như sau: [O]+ 2[H] H2O

nO / oxit  nO / H 2O 



1
nH
2

Oxit  2 HCl  Muoi.Cl   H 2O
Oxit  H 2 SO4  Muoi.SO42  H 2O

BÀI TẬP ÁP DỤNG
Bài 1. ( Trích đề ĐH – 2008). Để hoà tan hoàn toàn 2,32 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe3O4 và Fe2O3 (trong
đó số mol FeO bằng số mol...
KIM LOẠI + AXIT THƯỜNG
Dạng 1: Kim loại + HCl và H
2
SO
4
loãng
Ví dụ : cho hh Al , Fe tác dụng với dd HCl thu được V lit khí
Al e Al
x x
Fe e Fe
y y

 
H e H
V V



cho
e
V
n n x y
1. CÔNG THỨC 1. !"#$%

&'!(#$
$%

%
)
#$
*+ ,,
clorua KL H kl e
m m n m n
pöù
muoái
-+.
BÀI TẬP ÁP DỤNG
/0+ Hoà tan 14,5 gam hỗn hợp gồm ba kim loại Mg, Fe, Zn vừa đủ trong dung dịch HCl, kết
thúc phản ứng thu được 6,72 lít k (đktc) dung dịch X. cạn dung dịch X thu được bao nhiêu
gam muối clorua khan ?
Hướng dẫn giải :Áp dụng hệ thức (1),ta có: m
muối
= 14,5 + 0,3 .71 = 35,8 gam
/0 (Trích đề CĐ – 2007).
Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H
2
SO
4
loãng, thu được 1,344 lít hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là (Cho H = 1; O
= 16; Mg = 24; S = 32; Fe = 56; Zn = 65)
A. 10,27. B. 9,52. C. 8,98. D. 7,25.
Hướng dẫn giải :
Áp dụng hệ thức (1),ta có:
+
 12 313

m gam
=> chọn C
2. CÔNG THỨC 2.  !"#$
45
!67

&'89#$
$
45

45
#$
12
12
sunfat KL H KL e
m m n m n
pöù pöù
muoái
-.
BÀI TẬP ÁP DỤNG
/0+ (Trích đề CĐ – 2008). Cho 13,5 gam hỗn hợp các kim loại Al, Cr, Fe tác dụng với lượng dư
dung dịch H
2
SO
4
loãng nóng (trong điều kiện không có không khí), thu đưc dung dịch X và 7,84 lít
khí H2 (ở đktc).Cô cạn dung dịch X (trong điều kiện không có không khí) được m gam muối khan.
Giá trị của m là
A.42,6 B.45,5 C.48,8 D.47,1
Hướng dẫn giải :Áp dụng hệ thức (2),ta có: m = 13,5 +
= 47,1 gam . Chọn D
/0 (Trích đề CĐ – 2008). Hoà tan hết 7,74 gam hỗn hợp bột Mg, Al bằng 500 ml dung dịch hỗn
hợp HCl 1M và H
2
SO
4
0,28M thu được dung dịch X và 8,736 lít khí H
2
(ở đktc). Cô cạn dung dịch X
thu được lượng muối khan là
A.38,93 B.103,85 C.25,95 D.77,96
Giải : Vì
3*2
 , + 3 *3

, suy ra hh axit vừa hết.
Hướng dẫn giải :
+
Kim loại tác dụng với axit - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kim loại tác dụng với axit - Người đăng: ducgiang1975
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Kim loại tác dụng với axit 9 10 673