Ktl-icon-tai-lieu

KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH AXIT

Được đăng lên bởi Trần Quang Hiệp
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1048 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH AXIT
KHÔNG CÓ TÍNH OXI HÓA
Bài 1. Hoà tan 14,5 gam hỗn hợp gồm ba kim loại Mg, Fe, và Zn vừa đủ trong dung dịch
HCl, kết thúc phản ứng thu được 6,72 lít khí (đktc) và dung dịch X.Cô cạn dung dịch X thu
được bao nhiêu gam muối clorua khan ?
Bài 2. Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg , Al bằng một lượng vừa đủ dung
dịch H2SO4 loãng, thu được 1,344 lít hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Tính m.
Bài 3. Cho 1,75 gam hỗn hợp kim loại Fe, Al, Zn tan hoàn toàn trong dung dịch HCl, thu
được V lít khí (đktc). Cô cạn dung dịch thu được 5,3 gam muối clorua khan. Tính V
Bài 4. Hòa tan hết a gam kim loại M bằng dung dịch H2SO4 loãng, rồi cô cạn dung dịch sau
phản ứng, thu được 5a gam muối khan . Tìm kim loại M
Bài 5. Hoà tan hết 7,74 gam hỗn hợp bột Mg, Al bằng 500 ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và
H2SO4 0,28M thu được dung dịch X và 8,736 lít khí H2(ở đktc). Cô cạn dung dịch X thu được
lm gam muối khan. Tính m.
Bài 6: Cho 11gam hỗn hợp Al và Fe tác dụng với 1 lít dung dịch hỗn hợp HCl 1 M và H 2SO4
0,5 M thu được 0,4 mol khí H2 . Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ?
Bài 7. Cho 46 gam Na vào 50 gam dung dịch HCl 7,3% . Tính thể tích H2 ( đktc) thu được.
Bài 8. Cho hỗn hợp X gồm 39 gam K và 2,4 gam Mg vào 100 gam dung dịch HCl 7,3% .
Tính thể tích H2 ( đktc) thu được.
Bài 9. Hoà tan hết 25,2g kim loại R trong dung dịch axit HCl, sau phản ứng thu đ ược 1,008
lit H2 (đktc). Xác định kim loại R.
Bài 10: Để hoà tan 4,48g Fe phải dùng bao nhiêu ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,5M và H 2SO4
0,75M.
Bài 11. Để hòa tan hoàn toàn 5,4 gam kim loại R cần vừa đủ 300 gam dung dịch HCl 7,3%.
a) Tìm kim loại chưa biết.
b) Tính C% dung dịch sau phản ứng.
Bài 12. Cho 46,1 (g) hỗn hợp Mg, Fe, Zn phản ứng với dung dịch HCl thì thu được 17,92 lít
H2 (đktc). Tính thành phần phần trăm về khối lượng các kim loại trong hỗn hợp. Biết rằng thể
tích khí H2 do sắt tạo ra gấp đôi thể tích H2 do Mg tạo ra.
Bài 13. A là một hỗn hợp bột gồm Ba, Mg, Al.
- Lấy m gam A cho vào nước tới khi hết phản ứng thấy thoát ra 6,94 lít H2 (đktc).
- Lấy m gam A cho vào dung dịch NaOH dư tới hết phản ứng thấy thoát ra 6,72 lít
H2 (đktc).
- Lấy m gam A hoà tan bằng một lượng vừa đủ dung dịch axit HCl được một dung
dịch và 9,184 lít H2 (đktc).
Hãy tính m và % khối lượng các kim loại trong A.
Bài 14. Để hoà tan hoàn toàn 4 (g) hỗn hợp gồm một kim loại hoá trị (II) và một kim loại hoá
trị (III) phải dùng 170ml dung dịch HCl 2M.
a) Cô cạn dung dịch sau phản ứng sẽ thu đượ...
KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH AXIT
KHÔNG CÓ TÍNH OXI HÓA
Bài 1. Hoà tan 14,5 gam hỗn hợp gồm ba kim loại Mg, Fe, Zn vừa đtrong dung dịch
HCl, kết thúc phản ng thu được 6,72 lít khí (đktc) dung dịch X.Cô cạn dung dịch X thu
được bao nhiêu gam muối clorua khan ?
Bài 2. Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg , Al bằng một ng vừa đủ dung
dịch H
2
SO
4
loãng, thu được 1,344 lít hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Tính m.
Bài 3. Cho 1,75 gam hỗn hợp kim loại Fe, Al, Zn tan hoàn toàn trong dung dịch HCl, thu
được V lít khí (đktc). Cô cạn dung dịch thu được 5,3 gam muối clorua khan. Tính V
Bài 4. Hòa tan hết a gam kim loại M bằng dung dịch H
2
SO
4
loãng, rồi cô cạn dung dịch sau
phản ứng, thu được 5a gam muối khan . Tìm kim loại M
Bài 5. Hoà tan hết 7,74 gam hỗn hợp bột Mg, Al bằng 500 ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và
H
2
SO
4
0,28M thu được dung dịch X và 8,736 lít khí H
2
(ở đktc). Cô cạn dung dịch X thu được
lm gam muối khan. Tính m.
Bài 6: Cho 11gam hỗn hợp Al Fe tác dụng với 1 lít dung dịch hỗn hợp HCl 1 M và H
2
SO
4
0,5 M thu được 0,4 mol khí H
2
. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ?
Bài 7. Cho 46 gam Na vào 50 gam dung dịch HCl 7,3% . Tính thể tích H
2
( đktc) thu được.
Bài 8. Cho hỗn hợp X gồm 39 gam K và 2,4 gam Mg vào 100 gam dung dịch HCl 7,3% .
Tính thể tích H
2
( đktc) thu được.
Bài 9. Hoà tan hết 25,2g kim loại R trong dung dịch axit HCl, sau phản ứng thu được 1,008
lit H
2
(đktc). Xác định kim loại R.
Bài 10: Để hoà tan 4,48g Fe phảing bao nhiêu ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,5M và H
2
SO
4
0,75M.
Bài 11. Để hòa tan hoàn toàn 5,4 gam kim loại R cần vừa đủ 300 gam dung dịch HCl 7,3%.
a) Tìm kim loại chưa biết.
b) Tính C% dung dịch sau phản ứng.
Bài 12. Cho 46,1 (g) hỗn hp Mg, Fe, Zn phản ng với dung dịch HCl t thu được 17,92 lít
H
2
(đktc). Tính thành phần phần trăm về khối lượng các kim loại trong hỗn hợp. Biết rằng thể
tích khí H
2
do sắt tạo ra gấp đôi thể tích H
2
do Mg tạo ra.
Bài 13. A là một hỗn hợp bột gồm Ba, Mg, Al.
- Lấy m gam A cho vào nước tới khi hết phản ứng thấy thoát ra 6,94 lít H
2
(đktc).
- Lấy m gam A cho vào dung dịch NaOH ti hết phản ứng thấy thoát ra 6,72 lít
H
2
(đktc).
- Lấy m gam A hoà tan bằng một lượng vừa đ dung dịch axit HCl được một dung
dịch và 9,184 lít H
2
(đktc).
Hãy tính m và % khối lượng các kim loại trong A.
Bài 14. Để hoà tan hoàn toàn 4 (g) hỗn hợp gồm một kim loại hoá trị (II) và một kim loại hoá
trị (III) phải dùng 170ml dung dịch HCl 2M.
a) Cô cạn dung dịch sau phản ứng sẽ thu được bao nhiêu gam hỗn hợp muối khan.
b) Tính thể tích khí H
2
(ở đktc) thu được sau phản ứng.
c) Nếu biết kim loi hoá trị (III) trên Al nó có số mol gấp 5 lần s mol kim loại
hoá trị (II). Hãy xác định tên kim loại hoá trị (II).
KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH AXIT - Trang 2
KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH AXIT - Người đăng: Trần Quang Hiệp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH AXIT 9 10 68