Ktl-icon-tai-lieu

KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI

Được đăng lên bởi minhminh-mac
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 909 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Khoá học LTĐH 2015 môn HOÁ HỌC - Thầy LÊ PHẠM THÀNH (0976.053.496) 

M065. KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG
DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI (Tư liệu học bài)
Ví dụ 1. [174781] Cho một mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước (dư), thu được dung dịch X và 3,36 lít H2
(đktc). Thể tích dung dịch axit H2SO4 2M cần dùng để trung hoà dung dịch X là
A. 60ml.

B. 150ml.

C. 30ml.

D. 75ml.

Ví dụ 2. [174782]Hoà tan hoàn toàn 8,94 gam hỗn hợp gồm Na, K và Ba vào nước, thu được dung dịch X và
2,688 lít khí H2 (đktc). Dung dịch Y gồm HCl và H2SO4, tỉ lệ mol tương ứng là 4 : 1. Trung hoà dung dịch X
bởi dung dịch Y, tổng khối lượng các muối được tạo ra là
A. 13,70 gam.

B. 12,78 gam.

C. 18,46 gam.

D. 14,62 gam.

Ví dụ 3. [174783]Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Na, K, Ba vào nước được 100ml dung dịch X và 0,56 lít khí H2
(đktc). Cho 100ml dung dịch hỗn hợp H2SO4 0,2M và HCl 0,3M vào 100ml dung dịch X được dung dịch Y. Giá
trị pH của dung dịch Y là
A. 1,0.

B. 7,0.

C. 4,0.

D. 9,0.

Ví dụ 4. [174784]Cho m gam Na tan hết vào 100 ml dung dịch gồm (H2SO4 0,5M và HCl 1M) thu được
4,48 lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng khối lượng chất rắn thu được là:
A. 18,55 gam.

B. 17,55 gam.

C. 20,95 gam.

D. 12,95 gam.

Ví dụ 5. [174785]Cho 0,1 mol Ba vào dung dịch X chứa hỗn hợp 0,2 mol CuSO4 và 0,12 mol HCl. Kết thúc
phản ứng thu được kết tủa, nung nóng ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được bao nhiêu gam chất
rắn ?
A. 13,98 gam.

B. 23,3 gam.

C. 26,5 gam.

D. 29,7 gam.

Ví dụ 6. [174786]Cho hỗn hợp (Na, Al) lấy dư vào 91,6 gam dung dịch H2SO4 21,4% thì được V lít H2
(đktc). Giá trị của V là
A. 4,48.

B. 49,28.

C. 94,08.

D. 47,04.

Ví dụ 7. [174787]Hỗn hợp X gồm Na và Al. Cho m gam X vào một lượng dư nước thì thoát ra V lít khí.
Nếu cũng cho m gam X vào dung dịch NaOH (dư) thì được 1,75V lít khí. Thành phần phần trăm theo khối
lượng của Na trong X là (biết các thể tích khí đo trong cùng điều kiện)
A. 77,31%. B. 39,87%.

C. 49,87%.

D. 29,87%.

Ví dụ 8. [174788]Cho m gam hỗn hợp X gồm Ba và Al vào lượng nước dư thấy thoát ra 8,96 lít khí H2
(đktc). Cũng cho m gam hỗn hợp này vào dung dịch NaOH dư thì thu được 12,32 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m
là
“Học kiến thức phải giỏi suy nghĩ, suy nghĩ, lại suy nghĩ. Chính nhờ cách ấy tôi đã trở thành nhà khoa học" - A. Einstein

Khoá học LTĐH 2015 môn HOÁ HỌC - Thầy LÊ PHẠM THÀNH (0976.053.496) 

A. 13,70.

B. 21,80.

C. 57,50.

D. 58,85.

Ví dụ 9. [174789]Cho 1...
Khoá học LTĐH 2015 môn HOÁ HỌC - Thầy LÊ PHẠM THÀNH (0976.053.496) https://www.facebook.com/thanh.lepham
Học kiến thức phải giỏi suy nghĩ, suy nghĩ, lại suy nghĩ. Chính nhờ cách ấy tôi đã trở thành nhà khoa học" - A. Einstein
M065. KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG
DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI (Tư liệu học bài)
Ví dụ 1. [174781] Cho một mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước (dư), thu được dung dịch X và 3,36t H
2
(đktc). Thể tích dung dịch axit H
2
SO
4
2M cần dùng để trung hoà dung dịch X là
A. 60ml. B. 150ml. C. 30ml. D. 75ml.
Ví dụ 2. [174782]Hoà tan hoàn toàn 8,94 gam hỗn hợp gồm Na, K và Ba vào nước, thu được dung dịch X và
2,688 lít khí H
2
(đktc). Dung dịch Y gồm HCl H
2
SO
4
, tỉ lệ mol tương ứng 4 : 1. Trung hoà dung dịch X
bởi dung dịch Y, tổng khối lượng các muối được tạo ra là
A. 13,70 gam. B. 12,78 gam. C. 18,46 gam. D. 14,62 gam.
Ví dụ 3. [174783]Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Na, K, Ba vào nước được 100ml dung dịch X và 0,56 lít khí H
2
(đktc). Cho 100ml dung dịch hỗn hợp H
2
SO
4
0,2M và HCl 0,3M vào 100ml dung dịch X được dung dịch Y. Giá
trị pH của dung dịch Y là
A. 1,0. B. 7,0. C. 4,0. D. 9,0.
Ví dụ 4. [174784]Cho m gam Na tan hết vào 100 ml dung dịch gồm (H
2
SO
4
0,5M HCl 1M) thu được
4,48 lít khí H
2
(đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng khối lượng chất rắn thu được là:
A. 18,55 gam. B. 17,55 gam. C. 20,95 gam. D. 12,95 gam.
Ví dụ 5. [174785]Cho 0,1 mol Ba vào dung dịch X chứa hỗn hợp 0,2 mol CuSO
4
0,12 mol HCl. Kết thc
phản ứng thu được kết tủa, nung nng nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được bao nhiêu gam chất
rắn ?
A. 13,98 gam. B. 23,3 gam. C. 26,5 gam. D. 29,7 gam.
Ví dụ 6. [174786]Cho hỗn hợp (Na, Al) lấy vào 91,6 gam dung dịch H
2
SO
4
21,4% thì được V lít H
2
(đktc). Giá trị của V là
A. 4,48. B. 49,28. C. 94,08. D. 47,04.
Ví dụ 7. [174787]Hỗn hợp X gồm Na Al. Cho m gam X vào một lượng nước thì thoát ra V lít khí.
Nếu cũng cho m gam X vào dung dịch NaOH (dư) thì được 1,75V lít khí. Thành phần phần trăm theo khối
lượng của Na trong X là (biết các thể tích khí đo trong cùng điều kiện)
A. 77,31%. B. 39,87%. C. 49,87%. D. 29,87%.
Ví dụ 8. [174788]Cho m gam hỗn hợp X gồm Ba Al vào lượng nước thấy thoát ra 8,96 lít khí H
2
(đktc). Cũng cho m gam hỗn hợp này vào dung dịch NaOH dư thì thu được 12,32 lít khí H
2
(đktc). Giá trị của m
KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI - Trang 2
KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI - Người đăng: minhminh-mac
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI 9 10 230