Ktl-icon-tai-lieu

Kinh nghiệm xử lý nước Công ty Bayer

Được đăng lên bởi tntriet
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 737 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1/. Ñoä pH:
* Toái öu: pH saùng 7,8 . pH chieàu < 8,2.
- pH caøng cao - NH3 caøng taêng: caøng ñoäc cho toâm.
- pH caøng thaáp - H2S caøng taêng: caøng ñoäc cho toâm.
* Phaûi kieåm tra 2 laàn / ngaøy ( 7 giôø saùng vaø 15 giôø tröa ) vaø phaûi
lieân tuïc moãi ngaøy trong suoát vuï nuoâi.
* Söï bieán ñoäng cuûa pH phuï thuoäc 2 yeáu toá chính laø Taûo vaø Kieàm.
Khi Taûo vaø Kieàm cuûa ao nuoâi “khoâng toát”: thì pH trong ngaøy
bieán ñoäng > 0,5 toâm bò “ Soác”. Ví duï:
Saùng pH 7,8 chieàu 8,4 - 8,5 laø bieán ñoäng 0,6 - 0,7 gaây stress toâm.

pH
saùng

Lôøi bình

pH
chieàu

7,4 - 7,5 Keùm

Lôøi bình

Khuyeán caùo

pH thaáp deã sinh H2S

Naâng khaån caáp

7,6

Hôi keùm

Naâng nheï

7,7

Taïm

7,8

Ñaït

7,9

Taïm

8,3

Taïm

Caàn khoáng cheá

8,0

Hôi cao

8,4

Hôi cao

Giaûm nheï

8,1

Cao, hôi khoù loät xaùc

8,5

Cao, NH3 hôi ñoäc

Phaûi giaûm

8,2

khaù Cao, khoù loät xaùc

8,6

khaù Cao, NH3 ñoäc

Giaûm khaån caáp

8,3

Quaù cao, raát khoù loät

8,7

Quaù cao, NH3 raát ñoäc

Giaûm khaån caáp

< 8,2

Ñaït toát

2/. Ñoä kieàm: Toái öu 100 - 130 ppm.
Phaûi kieåm tra 3 ngaøy /laàn vaø lieân tuïc trong suoát vuï nuoâi.
Ñoä kieàm (ppm)

≤ 60

70

80

90

Lôøi bình

Nguy haïi + khoù loät Nguy hieåm

Baùo ñoäng

Taïm

Khuyeán caùo

Naâng khaån caáp

phaûi Naâng

Naâng tieáp

Phaûi naâng ngay

100

110

≥ 120

Ñaït

Khaù

Toát

3/. Möïc nöôùc
≤1

Möïc nöôùc (m)

1,1

1,2

Lôøi bình

Moâi tröôøng deã bieán ñoäng seõ gaây stress

Baùo ñoäng

Taïm

Khuyeán caùo

Naâng khaån caáp

phaûi Naâng

Naâng tieáp

1,3
Ñaït

1,4 - 1,5
Toát

4/. Maät ñoä:
Maät ñoä (con/m2)
Lôøi bình

20
Hôi thaáp

25

30

35

Ñaït

Taïm

Hôi cao

40
Cao

45

50

Khaù cao

Quaù cao

≥ 55
Quaù trôøi cao

5/. Ñoä trong:
Möïc nöôùc 1,2 m: 25 - 27 con/m2
Ñoä trong (cm)
Lôøi bình

20

25

30

35

40

45

OÂ nhieãm

Baét ñaàu oâ nhieãm

Taïm - Chuù yù

Ñaït

Taïm - chuù yù

Hôi cao

50
Cao

Möïc nöôùc 1,3 m: 30 - 32 con/m2
Ñoä trong (cm)
Lôøi bình

25

30

35

40

45

50

OÂ nhieãm

Baét ñaàu oâ nhieãm

Taïm - Chuù yù

Ñaït

Taïm - chuù yù

Hôi cao

40

45

50

55

Ñaït

Taïm - chuù yù

Hôi cao

55
Cao

Möïc nöôùc 1,4 m: 35 - 37 con/m2
Ñoä trong (cm)
Lôøi bình

30
OÂ nhieãm

35

Baét ñaàu oâ nhieãm Taïm - Chuù yù

60
Cao

- Moâi tröôøng bò “ Suy giaûm - oâ nhieãm “ + hieän vaãn phaûi duøng Chlorine
ñeå dieät giaùp xaùc, maàm beänh, aûnh höôûng raát lôùn ñeán Taûo vaø ao nuoâi.
- Chaát löôïng caùc saûn phaåm haàu nhö ñaõ coù “vaán ñeà”
Alkaline:
- Toát : maùt + chuû yeáu taêng kieàm maïnh - taê...
1/. Ñoä pH:
* Toái öu: pH saùng 7,8 . pH chieàu < 8,2.
- pH caøng cao - NH
3
caøng taêng: caøng ñoäc cho toâm.
- pH caøng thaáp - H
2
S caøng taêng: caøng ñoäc cho toâm.
* Phaûi kieåm tra 2 laàn / ngaøy ( 7 giôø saùng vaø 15 giôø tröa ) vaø phaûi
lieân tuïc moãi ngaøy trong suoát vuï nuoâi.
* Söï bieán ñoäng cuûa pH phuï thuoäc 2 yeáu toá chính laø Taûo vaø Kieàm.
Khi Taûo vaø Kieàm cuûa ao nuoâi “khoâng toát”: thì pH trong ngaøy
bieán ñoäng > 0,5 toâm bò “ Soác”. Ví duï:
Saùng pH 7,8 chieàu 8,4 - 8,5 laø bieán ñoäng 0,6 - 0,7 gaây stress toâm.
Kinh nghiệm xử lý nước Công ty Bayer - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh nghiệm xử lý nước Công ty Bayer - Người đăng: tntriet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Kinh nghiệm xử lý nước Công ty Bayer 9 10 787