Ktl-icon-tai-lieu

kinh tế công cộng

Được đăng lên bởi Megumi Dang
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 375 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP KINH TẾ CÔNG CỘNG
Chương 1
Bài tập 1:
Chi phí xã hội biên về tiền lương trên thị trường lao động biến thiên theo
hàm W = 100.000 + 200L, trong đó W là mức lương, tính bằng đồng/tháng, còn L là
số giờ công/tháng. Đường cầu hàng tháng về nhân công là W = 200.000 – 300L.
a. Nếu thị trường lao động là cạnh tranh hoàn hảo thì có bao nhiêu giờ công
được cung ứng mỗi tháng? Trong điều kiện nào thì mức cân bằng thị trường về số
giờ công này đạt hiệu quả xã hội?
b. Nếu một đạo luật quy định mức tiền lương tối thiểu là 170.000
đồng/tháng được ban hành thì tổn thất xã hội do đạo luật này gây ra là bao nhiêu?
Cho biết ảnh hưởng của đạo luật đó đến giá, chi phí xã hội biên và lợi ích xã hội
biên của thị trường lao động?

Chương 2
Bài tập 1:
Một doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh. Có
số liệu mô tả như sau:
Q
MPC
MB

10
4
52

20
8
48

30
12
44

40
16
40

50
20
36

60
24
32

70
28
28

80
32
24

90
36
20

100
40
16

Q: Tấn; MB, MPC: Triệu đồng
Biết rằng cứ mối tấn sản xuất ra doanh nghiệp gây ô nhiễm 2,4 triệu đồng
Hãy cho biết:
1) Sản lượng tối ưu của doanh nghiệp?
2) Tổn thất phúc lợi xã hội ?
3) Chính phủ sẽ thu mức thuế bao nhiêu? Tổng thu từ thuế của Chính phủ là
bao
nhiêu?
1) Sản lượng của doanh nghiệp thay đổi như thế nào?

2) Doanh thu của doanh nghiệp sau thuế là bao nhiêu?
Bài tập 2:
Một doanh nghiệp nuôi ong trong quá trình sản xuất kinh doanh đã tạo lợi ích cho
một công ty trồng táo. Có số liệu mô tả như sau:
Sản lượng (tấn)
Chi phí biên (USD)
Lợi ích biên (USD)
Yêu cầu:

1 2
2 4
18 16

3
6
14

4
8
12

5
10
10

6
12
8

7
14
6

8 9
16 18
4 2

10
20
0

1) Biểu diễn bài toán bằng đồ thị?
2) Nếu doanh nghiệp không quan tâm đến lợi ích của mình đã tạo ra cho công
ty trồng táo thì doanh nghiệp sẽ sản xuất ở mức sản lượng là bao nhiêu?
3) Xác định tổn thất phúc lợi trong trường hợp này?
4) Nếu Chính phủ can thiệp thì Chính phủ sẽ sử dụng biện pháp nào? Tổng thu
thuế hoặc trợ cấp là bao nhiêu?
5) Xác định doanh thu trước thuế (hoặc trợ cấp) và sau thuế (hoặc trợ cấp)
của doanh nghiệp nuôi ong?
Bài tập 3:
Số liệu mô tả lợi ích biên của giáo dục như sau:
Số học sinh (nghìn người)
Lợi ích biên (triệu/năm)

10
6

20
5

30
4

40
3

50
2

60
1

Chi phí cận biên của việc đào tạo một sinh viên là 5 triệu đồng/năm.
Yêu cầu:
1) Biểu diễn trên đồ thị?
2) Xác định số học sinh đi học và học phí/năm nếu không có sự can thiệp của
Chính phủ?
3) Giả sử lợi ích biên do giáo dục là 2 triệu đồng/năm/1sinh viên. Hãy xác định
số học sinh đi học ...
BÀI T P KINH T CÔNG C NG
Ch ng 1ươ
Bài t p 1:
Chi phí h i biên v ti n l ng trên th tr ng lao đ ng bi n thiên theo ươ ư ế
m W = 100.000 + 200L, trong đó W là m c l ng, tính b ng đ ng/tháng, còn L là ươ
s gi ng/tháng. Đ ng c u hàng tháng v nn côngW = 200.000 – 300L. ườ
a. N u th tr ng lao đ ng là c nh tranh hoàn h o thìbao nhiêu gi côngế ườ
đ c cung ng m i tháng? Trong đi u ki n nào thì m c cân b ng th tr ng v sượ ườ
gi ngy đ t hi u qu xã h i?
b. N u m t đ o lu t quy đ nh m c ti n l ng t i thi u 170.000ế ươ
đ ng/tháng đ c ban nh thì t n th t h i do đ o lu t này y ra bao nhiêu? ượ
Cho bi t nh h ng c a đ o lu t đó đ n giá, chi phí h i biên l i ích h iế ưở ế
biên c a th tr ng lao đ ng? ườ
Ch ng 2ươ
Bài t p 1:
M t doanh nghi p gây ô nhi m môi tr ng trong quá trình s n xu t kinh doanh. Có ườ
s li u mô t nh sau: ư
Q 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
MPC 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
MB 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16
Q: T n; MB, MPC: Tri u đ ng
Bi t r ng c m i t n s n xu t ra doanh nghi p gây ô nhi m 2,4 tri u đ ngế
Hãy cho bi t:ế
1) S n l ng t i u c a doanh nghi p? ượ ư
2) T n th t phúc l i xã h i ?
3) Chính ph s thu m c thu bao nhiêu? T ng thu t thu c a Chính ph ế ế
bao
nhiêu?
1) S n l ng c a doanh nghi p thay đ i nh th nào? ượ ư ế
kinh tế công cộng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kinh tế công cộng - Người đăng: Megumi Dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
kinh tế công cộng 9 10 405