Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế lượng ứng dụng

Được đăng lên bởi 12120452
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 497 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BIẾN PHỤ THUỘC ĐỊNH TÍNH

1

NỘI DUNG
1. Các tình huống ứng dụng
2. Dạng hàm
•

Mô hình hàm xác suất tuyến tính
(Linear
Probability Model – LPM)
Mô hình hàm phân phối tích lũy (Cumulative
Distribution Function – CDF)

•
•
•

Hàm Logit
Hàm Probit

3. Ứng dụng trên Eviews và SPSS
4. Tình huống: Các nhân tố ảnh hưởng khủng hoảng
2

Cao Hào Thi/Nguyễn Trọng HoàiCao Hào
Thi

1

Các tình huống











Cải thiện / không cải thiện năng lực
Sở hữu nhà / không sở hữu nhà
Nghèo / không nghèo
Thành công / không thành công của một
chính sách mới
Tham gia dự án / không tham gia dự án
Thử nghiệm thành công/Thử nghiệm không
thành công
3

Mô hình LPM




Yi = 1  có mua nhà
Yi = 0  không có mua nhà
Xi : Thu nhập của gia đình
Yi

Xi

1
0
0
1
-

20000
5000
4000
18000
-

4

Cao Hào Thi/Nguyễn Trọng HoàiCao Hào
Thi

2

Mô hình LPM
Yi
1

0
X1

X3

X2

Xi

5

Mô hình LPM


Dùng phương pháp OLS ta có:

Yi  b1 + b 2 X i +  i





 i  Yi  b1  b 2 X i

Pr ( Yi = 1 | Xi ) = Pi %
Pr ( Yi = 0 | Xi ) = ( 1 - Pi ) %
E[Yi ] = Pi = b1 + b2 Xi = Xác suất để có nhà (với
thông tin X đã cho)
6

Cao Hào Thi/Nguyễn Trọng HoàiCao Hào
Thi

3

Các vấn đề của mô hình LPM






Không thỏa mãn điều kiện 0 =< Pi =< 1
R2 không còn đo lường tốt độ thích hợp của dữ liệu
Tác động biên của mô hình thay đổi đều
Var(i) thay đổi
i không tuân theo phân phối chuẩn

7

Mô hình hàm phân phối tích lũy CDF

8

Cao Hào Thi/Nguyễn Trọng HoàiCao Hào
Thi

4

Mô hình hàm Logit

9

Mô hình hàm Logit
Pi  F ( Z i )  F ( b + b X ) 
1

Z

2

i

e
Pi 
Z
1+ e i
1
1  Pi 
Z
1+ e i
i

1
1

Z
( b + b X )
1+ e i 1+ e
1

2

i



Pi

 e Zi

 1  Pi


10

Cao Hào Thi/Nguyễn Trọng HoàiCao Hào
Thi

5

Mô hình hàm Logit
Z

i



ln

Pi
 b + b X + b X + ... + b X
1
2 2i
3 3i
k ki
1  Pi

Tác động biên
ˆ
P
i
ˆ (1  P
ˆ )b
 P
i
i
i
X i

Dấu của tác động biên phụ thuộc vào dấu của bi

Pi (1  Pi )  0
11

Mô hình hàm Logit
Độ lớn của tác động biên
Ở giá trị Xi ta có Pi = P0
Khi Xi tăng lên Xi +1 thì Pi = P1 = ?
O0 

O1 

P0
b + b 2 X 2i + b 3 X 3i + ... + b k X ki 
e 1
1  P0

P1
b + b 2 X 2i + b 3 X 3i + ... + b k X ki + 1
e 1
1  P1

O1 

P1
b
 O0e
1  P1

k

P1 

O0 e b
1 + O0 e b
k

k

12

Cao Hào Thi/Nguyễn Trọng HoàiCao Hào
Thi

6

Mô hình hàm Logit
bk

P0 = 10% P0 = 20%
P1

b2

15%

b3

5%

bk

10%

P0 = 90%

P1

P1

Khi X2 tăng 1 đơn vị thì Pi
tăng (15% - 10%) = 5%

13

Mô hình hàm Logit
Đánh giá ý nghĩa thống kê của mô hình
OLS
H0 : b 1 = 0
H1: b 1 k...
Cao Hào Thi/Nguyễn Trọng HoàiCao Hào
Thi 1
1
BIẾN PHỤ THUỘC ĐỊNH TÍNH
2
NỘI DUNG
1. Các tình huống ứng dụng
2. Dạng hàm
Mô hình hàm xác suất tuyến tính (Linear
Probability Model LPM)
Mô hình hàm phân phối tích lũy (Cumulative
Distribution Function CDF)
Hàm Logit
Hàm Probit
3. Ứng dụng trên Eviews SPSS
4. Tình huống: Các nhân tố ảnh hưởng khủng hoảng
Kinh tế lượng ứng dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế lượng ứng dụng - Người đăng: 12120452
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Kinh tế lượng ứng dụng 9 10 256