Ktl-icon-tai-lieu

KSAT

Được đăng lên bởi Hoa Xương Rồng
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 216 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 6: Tương giao của ñồ thị hàm số – Khóa LT ðảm bảo – Trần Phương

BTVN PHẦN TƯƠNG GIAO CỦA ðỒ THỊ HÀM SỐ
Câu 1: Cho hàm số (C): y = x 3 − 3mx 2 − mx và ñường thẳng d: y = x + 2.
Tìm m ñể hàm số (C) cắt ñường thẳng d:
1.1. Tại ñúng 2 ñiểm phân biệt.
1.2. Tại 3 ñiểm phân biệt A, B, C sao cho AB = BC
1.3. Tại 3 ñiểm phân biệt lập thành cấp số nhân.
Câu 2: Cho hàm số y = x 4 − 2 ( m + 1) x 2 + 2m + 1
2.1. Tìm m ñể hàm số cắt Ox tại 4 ñiểm phân biệt lập thành cấp số cộng;
2.2. Tìm m ñể hàm số cắt Ox tại 3 ñiểm phân biệt có hoành ñộ nhỏ hơn 3.
Câu 3: Cho hàm số y =

−x +1
(C)
2x + 1

Tìm m ñể (C) cắt ñường thẳng ( dm ) : y = mx + 2m − 1 tại 2 ñiểm phân biệt A, B:
a. Thuộc 2 nhánh của ñồ thị (C)
b. Tiếp tuyến tại A, B vuông góc với nhau
c. Thỏa mãn ñiều kiện 4OA.OB = 5
Câu 4: Cho hàm số y =

− x 2 + 3x − 3
(1)
2 ( x − 1)

a. Tìm m ñể ñường thẳng y = m cắt ñồ thị hàm số (1) tại A và B sao cho AB=2
b. Tìm m ñể ñường thẳng d: y = m ( x − 2 ) + 3 và ñường cong (1) cắt nhau tại
A, B phân biệt sao cho M(2; 3) làm trung ñiểm của AB.
Câu 5: Cho hàm số y =

( m − 1) x + m
x−m

( Cm )

Dựa vào ñồ thị hàm số, tùy theo m hãy biện luận số nghiệm của phương trình:
a.

2x + 3
− 1 = log 2 m
x−3

b.

2x + 3
− 2m + 1 = 0
x −3

………………….Hết……………….
Nguồn:

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

hocmai.vn

1

...
Bài 6: Tương giao ca ñồ th hàm s – Khóa LT ðảm bo – Trn Phương
Hocmai.vn – Ngôi trường chung ca hc trò Vit 1
BTVN PHN TƯƠNG GIAO CA ðỒ TH HÀM S
Câu 1: Cho hàm s (C):
3 2
3
y x mx mx
=
ñường thng d: y = x + 2.
Tìm m ñể hàm s (C) ct ñường thng d:
1.1. Ti ñúng 2 ñim phân bit.
1.2. Ti 3 ñim phân bit A, B, C sao cho AB = BC
1.3. Ti 3 ñim phân bit lp thành cp s nhân.
Câu 2: Cho hàm s
(
)
4 2
2 1 2 1
y x m x m
= + + +
2.1. Tìm m ñể hàm s ct Ox ti 4 ñim phân bit lp thành cp s cng;
2.2. Tìm m ñể hàm s ct Ox ti 3 ñim phân bit có hoành ñộ nh hơn 3.
Câu 3: Cho hàm s
1
2 1
x
y
x
=
+
(C)
Tìm m ñể (C) ct ñường thng
(
)
: 2 1
m
d y mx m
= +
ti 2 ñim phân bit A, B:
a. Thuc 2 nhánh ca ñồ th (C)
b. Tiếp tuyến ti A, B vuông góc vi nhau
c. Tha mãn ñiu kin
4 . 5
OA OB
=
Câu 4: Cho hàm s
( )
2
3 3
2 1
x x
y
x
+
=
(1)
a. Tìm m ñể ñường thng y = m ct ñồ th hàm s (1) ti A và B sao cho AB=2
b. Tìm m ñể ñường thng d:
(
)
2 3
y m x
= +
ñường cong (1) ct nhau ti
A, B phân bit sao cho M(2; 3) làm trung ñim ca AB.
Câu 5: Cho hàm s
(
)
1
m x m
y
x m
+
=
(
)
m
C
Da vào ñồ th hàm s, tùy theo m hãy bin lun s nghim ca phương trình:
a.
2
2 3
1 log
3
x
m
x
+
=
b.
2 3
2 1 0
3
x
m
x
+
+ =
………………….Hết……………….
Ngun: hocmai.vn
KSAT - Người đăng: Hoa Xương Rồng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
KSAT 9 10 136