Ktl-icon-tai-lieu

Ký hiệu nguyên tố Hóa học

Được đăng lên bởi hienthanh147
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 201 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tên
Kí hiệu hóa
nguyên tố
học
Hidro
H
Heli
He
Lit
Li
Beri
Be
Bo
B
Cacbon
C
Nito
N
Oxi
O
Flo
F
Neon
Ne
Natri
Na
Magie
Mg
Nhôm
Al
Silic
Si
Photpho
P
Lưu huỳnh
Si
Clo
Cl
Agon
Ar
Kali
K
Canxi
Ca
Crom
Mangan
Sắt
Đồng
Kẽm
Brom
Bạc
Bari
Thủy ngân
Chì

Cr
Mn
Fe
Cu
Zn
Br
Ag
Ba
Hg
Pb

Nguyên
tử khối
1
4
7
9
11
12
14
16
19
20
23
24
27
28
31
32
35.5
39.9
39
40
52
55
56
64
65
80
108
137
201
207

Hóa trị
I
I
II
III
IV,II
III,II,IV..
II
I
I
II
III
IV,II
III,V
II,IV,VI
I..
I
II
II,III..
II,IV,VII…
II,III
I,II
II
I..
I
II
I,II
II,IV

Chất
axit
dd bazo
Gốc
=CO3
Gốc=SO3
Gốc=S

Thuốc thử
Dấu hiệu nhận biết
Quỳ tím
Hóa đỏ
Quỳ tím
Hóa xanh
axit mạnh
axit mạnh
axit mạnh
dd
Pb(NO3)2

Gốc=SO4
Gốc-Cl
Gốc PO4
ion Mg
2+
ion Fe 2+
ion Fe 3+

dd BaCl2
dd AgNO3
dd AgNO3

HCl

dd AgNO3

Sủi bọt CO2
SO2(mùi hắc)
H2S(mùi trứng thối)
đen PbS
Trắng BaSO4 ko tan
trog axit
Trắng AgCl
Vàng Ag3PO4

dd kiềm
dd kiềm
dd kiềm

Mg(OH)2
Trắng xanh Fe(OH)2
Màu đỏ Fe(OH)3
Keo trắng sau đó tan
ion Al 3+ dd kiềm dư ra
ion Zn
Keo trắng sau đó tan
2+
dd kiềm dư ra
Nước vôi
Vẩn đục do tạo
CO2
trong
CaCO3
Nước vôi
SO2
trong
Vẩn đục do tạo CaSO3
ion Cu
2+
dd kiềm
Xanh Cu(OH)2
dd
Mất màu tím or màu
KMnO4,Br2 nâu đỏ
dd
H2S
Pb(NO3)2
đen PbS
O2
Que đóm
Bùng cháy
Qua
H2
CuO(đen)
Đỏ Cy
Trắng

...
Tên
nguyên tố
Kí hiệu hóa
học
Nguyên
tử khối Hóa trị

 
 
  
   
  
 
 
 
 
  !
"# "#  
$%& ' 
( ( ) 
*$+$ * ! 
,-$-.$ ( ! 
 !// 
'# ' !
0 0 !
 
& / 
"# " // 1
(2  / 
34# -  
05& 6 / 
&  ) 
7 '#  )
 ! 
8$9:#; #   
$< *   
Chất Thuốc thử Dấu hiệu nhận biết
 =-.>& ?@A
B =-.>& ?$
CD
E! &7$ (9F
CDE(! &7$ (G&H$2I
CDE( &7$ (G&HJ#$DI

*G!I @*(
CDE( 
82#(K
#
CDL '#! 82#'#
CD* '#! M#'#!*
"#
N KO& "#GI
N KO& 82#$GI
!N KO& "M-@AGI!
'!N KO&,
02#P-@?
6
N KO&,
02#P-@?

,QR%
#
S@T7
!
(
,QR%
# S@T7(!
-
N KO& U$-GI

0"
"V&M->&&M-
;-@A
(

*G!I @*(
 =-@?& H#$W:

=-
-G@I 3A:
 '#! 82#
Ký hiệu nguyên tố Hóa học - Người đăng: hienthanh147
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Ký hiệu nguyên tố Hóa học 9 10 890